מועד אחרון להקלות מיסוי בהסדרי הסיוע לחקלאות - 31.12.2012
 

20 אוגוסט 2012

 

מועד אחרון להקלות מיסוי בהסדרי הסיוע לחקלאות - 31.12.2012

בועז מקלר רו"ח

 

המועד האחרון לניצול הקלות המיסוי בהסדרי הסיוע לחקלאות יהיה בתום שנת 2012.

 

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990, (להלן - "תקנות ההסדרים") קובעות כללים למתן ההקלות במס כדלקמן:

 

סעיף 2 -

פטור ממס על מחיקת חוב המתקבלת אצל גורם חקלאי במסגרת ההסכם/הסדר

 

 

סעיף 3 -

פטור ממס במכירת מקרקעין לכיסוי חובות במסגרת ההסכם/הסדר

 

 

סעיף 3(א) -

החל משנת 2007 לתקופה של 4 שנים עד תום שנת 2010 - פטור מלא ממס רווח הון בגין מימוש אחזקות בתאגידים במגזר החקלאי אשר תמורתם שימשה לכיסוי התחייבות במסגרת הסדרי הסיוע.

 

 

 

חיוב חלקי בשיעור 35% משיעור מס רווח ההון בשנת 2011 ו-70% בשנת 2012.

 

 

סעיף 4 -

פטור ממס על העברת מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם ללא תמורה או במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה במסגרת ההסכם/הסדר.

 

 

סעיף 6 -

התרה בניכוי של הטלות/חלף ערבות המוטלים מכוח ההסכם/הסדר על גורם חקלאי;

 

סעיף 2 לתקנות הסדרים קובע פטור ממס על מחיקת חוב המתקבלת אצל גורם חקלאי במסגרת ההסדר אשר לולא פטור זה הייתה מחיקת החוב חייבת במס הכנסה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה.

 

מועד הדיווח על הכנסה שנתקבלה על פי סעיף 3 (ב) לפקודה הוא מועד פסק משקם סופי שאין עליו ערעור או במועד קבלת פסק משקם סופי להסכם שבין גורם חקלאי לנושיו.

 

פסק משקם סופי אשר קובע את סכומי מחיקת החוב לנושים השונים יינתן רק לאחר שהגורם החקלאי פרע את מלוא חובותיו המוסדרים על פי החוק.

 

לפיכך על גורמים חקלאיים שטרם פרעו את מלוא חובותיהם לפעול מיידית להסדרה ולפרעון מלא של חובות אלו ומייד לאחר מכן לפנות למשקם לקבלת פסק משקם סופי עד ה-31.12.2012 אשר מהווה תנאי הכרחי לקבלת הפטור ממס הכנסה.

 

יצוין כי סעיף 5 לתקנות ההסדרים קובע קיזוז (הפחתה) של הפסד לצרכי מס שהיו לגורם חקלאי בגובה מחיקת החוב באותה שנת המס בה נדרש הפטור ממס במחיקת החובות על פי תקנות ההסדרים.