מע'מ על תמיכות בייצור חקלאי
 

5.2.2012

מע"מ על תמיכות בייצור חקלאי

בועז מקלר, רואה חשבון

 

סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף קובע כי תמיכה או סיוע שקיבל עוסק יחשבו כחלק ממחיר עסקאות למעט תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר.

 

בתקנה 3 לתקנות מע"מ נקבעו סוגי תקבולים שלא יראו אותם כחלק ממחיר העסקה.

 

חדשות לבקרים מסתבר כי תמיכה בענף חקלאי מסוים שתקציבה סוכם ללא הוספת מע"מ חייבת במע"מ בידי מקבלה, וכך לא ניתן ליישם כהלכה את מדיניות הממשלה.

 

כך לדוגמא כדי לתת פתרון נקודתי לכשל דלעיל אושר בועדת הכספים של הכנסת ביום 13.12.2011 תיקון לתקנה 3 (א) (1) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 בהוספת פסקת משנה 3 (א) (1) (י"ט) לפיה לא יחושב כחלק ממחיר העסקאות "מענק שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטת ממשלה לצורך רכישה של מיכון חוסך כוח אדם בענף החקלאות" ולפיכך לא ישולם מע"מ בגינו.

 

תחולת התקנה אושרה ביחס למענק שניתן לעוסק מיום 1.1.2010 ואילך.

 

לקראת הדיון בהצעה הנדונה פנה עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי ליו"ר ועדת הכספים בזו הלשון:

"אנו כמובן תומכים בהצעה זו אולם כדי לפתור הבעיה מיסודה מוצע קבוע בתקנות כי תמיכות מתקציב משרד החקלאות בענפי יצור חקלאיים לא יחשבו כחלק מהמחיר.

 

להלן נוסח התיקון המוצע:

 

תיקון תקנה 3 (א) (1):

 

תקנה 3 (א) (1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976 אחרי פיסקה משנה י"ח יבוא:

 

"(י"ט) תקבול הניתן לעוסק ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתקציב התמיכות בייצור החקלאי".

 

בסופו של יום אושרה ההצעה המקורית אך ורק ביחס למענקים לרכישת מיכון חוסך כוח אדם בענף החקלאות בתוקף מ-1.1.2010 ואילך.