הקלות והכבדות במיסוי דירות מגורים - עדכון
 

19.9.2011

הקלות והכבדות במיסוי דירות מגורים - עדכון

בועז מקלר, רואה חשבון

 

ביום 1/8/2011 התקבלה בכנסת הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשע"א 2011 ובה תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות למגורים - הוראת שעה), התשע"א 2011 ולחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1965.

 

התיקון לחוק שפורסם ב"רשומות" ביום 8.8.2011 מחולק בעיקרו לשנים:

 

1.                  הרחבת סל הפטורים שניתן מכוח הוראת השעה מיום 24.2.2011 וזאת למשך זמן מוגבל.

2.                  שינוי הוראת חוק מיסוי מקרקעין בנוגע לפטור הקיים עפ"י סעיף 49ב(1) (פטור אחת ל-4 שנים).

 

הרחבת סל הפטורים שניתן מכוח הוראת השעה מיום 24.2.2011

 

פטור במכירת דירת מגורים שאינה מזכה:

 

סעיף 6(א) להוראת השעה שתחולתה מפברואר 2011 מקנה פטור ממס למכירה עד שווי 2,200,000 ₪ לדירת מגורים מזכה עד פעמיים למוכר.

 

עפ"י התיקון החדש יתווסף להוראת השעה סעיף חדש - 6א שיאפשר פטור גם לדירות מגורים שאינן דירות מגורים מזכות, כגון משרדים בתנאי שישמשו מעתה למגורים. לסעיף זה מס' תנאים:

 

א.     הפטור יינתן למכירת דירה בתקופה שבין 1/8/11 ועד 30/6/13 בלבד.

ב.     הפטור לא יחול כלל - במידה והמוכר קיבל את הדירה דנן בלא תמורה בין 5.6.11-30.6.13, או שהמכירה היא ל״קרוב", או שבהסכם המכירה לא צוין כי שימושה יהיה למגורים במשך שנתיים רצופות לפחות.

ג.      הפטור יינתן לכל מוכר עד 3 פעמים במשך התקופה 1.8.11-30.6.13. יודגש כי במידה ואותו מוכר נהנה מהפטור עפ"י סעיף 6(א) - "דירה מזכה", פטור זה ייכלל במניין הזכאויות. על אותה הדרך גם לחילופין. במידה וניתן פטור עפ"י סעיף 6א - "דירה שאינה מזכה", פטור זה ייכלל במניין שתי הזכאויות המותרות בהתאם לסעיף.

לעניין הפטור שניתן עפ"י סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין - "פטור אחת ל-4 שנים", לא יראו הפטורים עפ"י סעיפים  6(א), 6א כמכירה בפטור ממס אלא אם כן ניתן בהתאם לסעיפים אלו פטור ל-3 דירות.

 

להלן האפשרויות לזכאויות לפטור שנוצרו בעקבות הוראות החוק החדשות:

 

סעיף 6 א -

פטור לדירה שאינה מזכה

סעיף 6 (א) -

פטור לדירה מזכה

סעיף 49 ב (1) - פטור אחת  ל-4 שנים לדירה מזכה

 

0

2

1

מספר הזכאויות לפטור

 

1

1

1

2

1

0

3

0

0

 

סנקציית מס רכישה:

 

התיקון החדש קובע סנקציה לעסקאות שבגינן ניתן פטור לדירות מגורים שאינן מזכות. סנקציה זו מופעלת כך שבמידה והדירה מושא הפטור לא שימשה בפועל למגורים במשך שנתיים (שתחילתן עד חצי שנה מקבלת החזקה בדירה או עד שנה מיום למכירה - לפי המוקדם מהשניים), על הרוכש יחול מס רכישה בשיעור 15% משווי הרכישה ולא כפי שנקבע בסעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין וסעיפים 2,3 להוראת השעה מיום 24.2.11.

 

על רוכש דירה שאינה מזכה שנדרש בגינה הפטור שתי חלופות לתשלום מס הרכישה:

 

א.     תשלום מס בשיעור 15% מלכתחילה, ובמידה והדירה תעמוד בתנאי - שימוש של שנתיים רצופות למגורים - הרוכש יהיה זכאי להחזר.

ב.     מתן ערובה בגובה ההפרש בין מם הרכישה (בשיעור 15%) לבין מם הרכישה במידה והדירה תעמוד בתנאי. תוקף הערובה יפוג כאשר הדירה אכן תעמוד בתנאי זה.

 

שינוי הוראות הפטור הקיים ל"דירת מגורים מזכה" עפ"י סעיף 49ב(1)

 

סעיף 49ב(1) קובע כי מזכר "דירת מגורים מזכה" יקבל פטור מתשלום מס שבח במידה ולא מכר בארבעת השנים שקדמו למכירה זו, דירה אחרת בפטור.

 

התיקון החדש קובע כי מיום 1/1/2013 ועד ליום 1/1/2021 במקום המנגנון הפוטר ממס אחת ל-4 שנים יינתן פטור אחת ל-8 שנים בלבד.

 

תיקון זה נועד על מנת לעודד את בעלי הדירות לממש השקעותיהם בהטבת פטור ממס ובכך ליצור אפקט של גידול בהיצע הדירות וצינון ברמת המחירים כבר בטווח הקצר.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח עו"ד חן שחרור או לעו"ד שרון בכר במשרדנו בת"א.