מיסוי חלוקת תמורה ממכירת מקרקעי האגודה לחבריה
 

24.10.2010

 

מיסוי חלוקת תמורה ממכירת מקרקעי האגודה לחבריה

בועז מקלר, רואה חשבון

 

רשות המיסים אישרה את סיכומי העבר לפיהם חלוקת תמורה ממכירת מקרקעי אגודה שיתופית חקלאית לאחר תשלום המס על ידי האגודה לא תהא חייבת במס נוסף בידי חבריה.

 

בהחלטת מיסוי 61/08 של רשות המיסים בנושא "מניעת מיסוי כפול בגין שבח מקרקעין באגודה" נקבע כדלקמן:

 

"העובדות: 

  1. האגודה הוקמה בשנת 1939 כשאחת ממטרותיה רכישת מקרקעין עבור חבריה. 
  2. האגודה מחזיקה במקרקעין באזור הצפון. 
  3. בשנת 1981 נכנסה האגודה לפירוק. 
  4. מרבית חברי האגודה ויורשיהם פנו למפרק וביקשו לממש בעבורם את המקרקעין. 
  5. המפרק, בהתאם להוראת רשם האגודות השיתופיות, מימש את הנכסים, דיווח לשלטונות מס שבח ושילם מס בשיעור 12% כאמור בסעיף 91(ו)(1) לפקודת מס הכנסה.

פרטי הבקשה:

אישור שהעברת התמורה לאחר תשלום המס על ידי האגודה לחברים או ליורשיהם לא תהיה חייבת במס נוסף.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע כי, דין אגודה שיתופית חקלאית כדין שותפות אם ביקשה כך האגודה באישור רוב חבריה.

 

הסעיף לא חל על שבח מקרקעין. בכדי למנוע מיסו כפול, הן ברמת האגודה והן ברמת החברים, נקבע, שאין לראות כהכנסה חייבת את יתרת הרווח המועברת אל חברי האגודה ויורשיהם, לאחר תשלום המס ע"י האגודה."