ניכוי נוסף בגין נכסים באיזורי פיתוח
 

27.6.2010

ניכוי נוסף בגין נכסים באזורי פיתוח

בועז מקלר, רואה חשבון

 

היועמ"ש לרשות המסים, מר משה מזרחי, עו"ד (רו"ח) הוציא ב-28.4.2010 הנחייה לפקידי השומה בקשר עם תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) התשל"ח-1978, ותקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), התשל"ו-1975 (להלן: "התקנות").

 

הנחייה זו מנחה את פקידי השומה ליישם את ההוראות שניתנו בהנחיתו מיום 3.12.2008 ביחס לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה), התשל"ו-1975 (להלן: "תקנות הערבה"), על התקנות כאמור.

 

הנחיותיו והמלצותיו מדצמבר 2008 היו:

 

"לאחר שהתחבטנו בנושא, ועל דעת מנהל רשות המיסים, הגענו למסקנה כי יש להחיל בהקשר המדובר את הפרשנות השניה ולהמשיך ליתן את הניכוי לגבי נכסים שנרכשו עד 30.6.03 ואשר בגינם היו הבעלים זכאים לניכוי על פי התקנות.

 

הינכם מתבקשים, לפיכך, ליישם מדיניות זו בכל פניה לגבי שנת מס "פתוחה" ולאפשר תיקון המוצהר מקום שמדובר בנכס העומד בתנאי התקנה ואשר נרכש עד 30.6.03."

 

נזכיר כי תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) התשל"ח-1978 - מתירות ניכוי נוסף בשיעור 25% (תקנות אלו חלו גם על בעלי מפעלים באזורי פיתוח אשר 75% לפחות מהמועסקים בהם הם תושבי הישובים הנקובים בתוספת השלישית לאותה תקנה) ותקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), התשל"ו-1975 - מתירות ניכוי נוסף בשיעור 50% או 25% לפי העניין.

 

המשתמע הוא כי ניתן לדרוש את הניכוי הנוסף על פי התקנות כאמור, בגין נכסים שנרכשו עד ליום 30.6.03 (לגישתנו עד 31.12.2003) - בשנות המס שלאחר 2003, עד גמר הפחתת נכסים אלו, ביחס לשנים בהן השומות עדיין בגדר "שומות פתוחות".

 

לתשומת ליבכם ללוח הזמנים וחלון ההזדמנויות הקצר שנקבע בהנחיה לפקידי השומה: "הינכם מונחים ליישם מדיניות זו על שנות המס "הפתוחות" נכון למועד פרסום ההנחיה, בכפוף לכך שהדו"ח במסגרתו מבוקש הניכוי יוגש לא יאוחר מיום 31.12.2010."

 

נדגיש כי עוד בדצמבר 2008, עת ניתנה ההנחיה בקשר לתקנות הערבה, הבענו דעתנו כי יש להחיל הנחייה זו גם ביחס לתקנות כאמור, ולפעול בהתאם לכך בדוחות.

 

ראו פירוט והרחבה במאמרנו שפורסם ביום 17/12/2008 "ניכוי נוסף בשל נכסים – הנחיות חדשות של רשות המיסים" , שפרסמנו בעקבות הנחיתו של יועמ"ש רשות המיסים בדצמבר 2008.