החלטה 1180 - היבטי מיסוי בהרחבת ישוב חקלאי

 

9.7.2009

החלטה 1180 - היבטי מיסוי בהרחבת ישוב חקלאי

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

בעקבות ביטולה של החלטה 959 והוצאתה לאור של החלטה 1180 בעניין הרחבה למגורים של ישובים חקלאיים, הודיעה רשות המיסים כי הוראת הביצוע המתייחסת להחלטה 959 תקפה ונכונה גם לגבי החלטה 1180.

 

החלטה 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", נכנסה לתוקף ב- 10 במאי 2009 וביטלה את החלטה 959.

 

אודות החלטה זו, המעקרת את המשך ההתיישבות - הרחבתה והתחזקותה, פירטנו במאמרנו מיום 14.5.2009 "קץ עידן ההרחבות של ישובים חקלאיים בעקבות החלטה 1180".

 

החלטה זו הולידה הוראות חדשות - חלקן פוגעות בהתיישבות, חלקן פוגעות ביותר וחלקן אף אינן ניתנות ליישום כמו ההוראה המופיעה בסעיף 4.8 להחלטה כדלקמן:

 

"האגודה והמומלץ, יעבירו למינהל, כחלק ממסמכי הבקשה להקצאה את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח עליו לרשויות המס".

 

דרישה זו אינה ישימה כיוון שאין כל צורך לדווח על החוזה הנערך בין האגודה והמומלץ לרשויות המס, שכן חוזה זה אינו מהווה עסקה במקרקעין המחויבת בדיווח לרשויות המס.

 

כך נכתב בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2009, אותה פרסמה רשות המיסים ואשר מתייחסת לאירועי המס הנובעים מיישום החלטה 959:

 

"5. אירועי המס:

 

החלטה 959, הקובעת בשונה מקודמותיה את העיקרון על פיו קרקע חקלאית ששונה ייעודה למגורים נגרעת ממשבצת היישוב וחוזרת למינהל ורק לאחר מכן מוחכרת ע"י המינהל למומלצי האגודה וזאת בתמורה לערכה המלא (91%), משמעה מבחינת דיני המס שני אירועי מס:

 

האחד: גריעת המגרשים ממשבצת הקבע והעברתם למינהל (להלן:"עסקה א'")

 

השני: הקצאת מגרשי הבניה על ידי המינהל לחוכר (להלן: "עסקה ב'").

 

יודגש, כי בהחלטה 959, המלצת האגודה נוגעת אך ורק להתאמת החוכר לאפיוני היישוב ואין בה בכדי להורות למינהל להקצות מגרש לאותו מומלץ, או לחייבו, לעשות כן.

 

לא זו אף זו, עפ"י ההחלטה, האגודה אינה רשאית לגבות כספים מהמומלצים בגין ההמלצה.

 

בנסיבות אלה מתן המלצה על מועמד ראוי מבחינת התאמתו החברתית לקהילה אינה מהווה אירוע מס על פי החוק." (ההדגשות במקור).

  

כאמור, עינינו הקוראות כי לרשות המיסים אין עניין בחוזה שנערך בין האגודה לבין המומלץ והיא קובעת חד משמעית כי לא מתקיים אירוע מס.

 

מכאן, שדרישה זו העולה במסגרת הוראות החלטה 1180 הינה מיותרת לחלוטין ובעצם התניה זו - להמציא העתק הדיווח לרשויות המס - למעשה, יוצרת ההוראה נטל בירוקרטי וסרבול אשר בפירוש מעמיסים ומכבידים על ביצוע ההרחבות, המסורבלות ממילא, ביישובים החקלאיים.

 

הוראה זו נקבעה ללא שנערכה בדיקה מוקדמת עם רשות המיסים וללא התייעצות מוקדמת עם התנועות ההתיישבותיות וזאת חרף העובדה כי מר דודו קוכמן - מזכ"ל האיחוד החקלאי פנה לגורמים המוסמכים וביניהם שר השיכון והבינוי ושר האוצר, בבקשה לשימוע, טרם תאושר טיוטת ההחלטה, וכמו כן לא חסך בפניות בכתב והתריע על המחדלים המתעוררים בטיוטת ההחלטה אולם כל פניותיו עלו בתוהו.