מיסוי הרחבות קהילתיות ביישובים חקלאיים
 

 

 

מיסוי הרחבות קהילתיות ביישובים חקלאיים

בועז מקלר, רו"ח, חן שחרור, רו"ח/עו"ד

7.10.2008

 

 

לאחרונה מתגבשת ברשות המיסים התייחסות לאירועי המס הנובעים מהחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל ואופן מיסויה כדלקמן:

 

  1. זכות ההמלצה של האגודה (להלן "הישוב החקלאי"), לכשעצמה, אינה מהווה אירוע מס על פי חוק מיסוי מקרקעין, שכן היא מתייחסת להתאמת המומלץ ליישוב ואינה מחייבת את המינהל להקצות לאותו מומלץ מגרש.

 

  1. יחד עם זאת, מתקיימים ביישומה של החלטה 959 שני אירועי מס, כפי שנפרט להלן:

 

א.         העברה המגרשים אשר נגרעו ממשבצת היישוב החקלאי למינהל מקרקעי ישראל:

 

באירוע זה המוכר הוא היישוב החקלאי אשר ממשבצת הנחלות שלו נגרעה הקרקע.

 

היישוב החקלאי כמוכר זכאי לפטור ממס שבח בשל מכירה ללא תמורה לרשויות המדינה.

 

הרוכש הוא מינהל מקרקעי ישראל הזכאי לפטור מתשלום מס רכישה.

 

יום המכירה באירוע זה יהיה יום קבלת ההחלטה בידי בישוב החקלאי. שינוי הייעוד, במידה וטרם נעשה בעת קבלת ההחלטה בידי הישוב החקלאי – יהווה תנאי מתלה ולא ישפיע על יום המכירה.

 

 

ב.          הקצאת המגרשים ע"י מינהל מקרקעי ישראל לחוכר:

 

באירוע זה מתקשר המומלץ עם המינהל בהסכם פיתוח, שאח"כ ישתכלל להסכם חכירה.

 

המינהל, כמוכר, פטור מתשלום מס שבח.

 

הרוכש, המומלץ, חייב במס רכישה בגין רכישת הקרקע מהמינהל (כיום עומד על שיעור של 5%), כאשר שווי המכירה יהיה התמורה ששולמה ע"י המומלץ בגין רכישת זכויות במגרש.

 

הוצאות פיתוח יתווספו לשווי המכירה, אם בכלל, בהתאם לפיתוח הקיים במגרש ביום המכירה.

יום המכירה הוא יום אישור העסקה ע"י המינהל. היה ובסופו של דבר לא ייחתם הסכם חכירה הרי שזה עשוי להוות עילה לביטול ההסכם.

 

שני אירועי מס אלה מחייבים את המינהל להצהיר ולדווח אודות העסקה, כאשר האירוע הראשון מחייב גם את היישוב החקלאי והאירוע השני מחייב את המומלץ.

 

נחזור ונדגיש כי האמור לעיל טרם גובש סופית כעמדת רשות המיסים.