זכויות בני רשות כזכויות חוכרים לדורות
 

 

 

 זכויות בני רשות כזכויות חוכרים לדורות

בועז מקלר, רו"ח

 

25.9.2008

 

לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל, בפרשת קיבוץ להבות חביבה (ע"א 1633/05) את עמדתו ביחס לטיב זכויותיו הקרקעיות של קיבוץ, עת נדרש תשלומו של היטל השבחה ממבקשי היתר לבנייה.

 

עמדתו של מינהל מקרקעי ישראל (להלן ממ"י) כאמור, המשקפת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, הינה אותה עמדה עקרונית שהציגה המדינה בפרשת בלוך (רע"א 725/05) נידון בית המשפט העליון - (טרם ניתן פסק דין בפרשה זו).

 

השאלה שעומדת לדיון בעניין בלוך עוסקת בטיב זכויותיהם הקרקעיות של מתיישבים יחידים בני רשות בנחלות חקלאיות (שהוקצו מתוך משבצת לפי חוזים תלת שנתיים תלת צדדים), עת נדרשו לשלם היטל השבחה בשל בקשה להיתר בנייה בנחלה.

 

בדומה  לעניין בלוך, השאלה שעומדת לדיון בעניין להבות חביבה היא טיב זכויותיו הקרקעיות של קיבוץ (מתיישב במשבצת נחלות חקלאיות שאינו יחיד אלא אגודה שיתופית) כאשר מבקשי היתר בנייה בתחומו נדרשו לשלם היטל השבחה.

 

כאמור עמדת מינהל מקרקעי ישראל בעניין בלוך היא כי זכויות "בני רשות" בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של "חוכרים לדורות" בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל.

 

וכך נטען ע"י ממ"י בעניין בלוך:

 

"המשיב (המינהל) סבור ...כי יש לראות בבני הרשות ..."חוכרים לדורות". הסיבה בשלה מוגדרים המשיבים כבני רשות, היא סיבה היסטורית, וכיום – טכנית, וקיימת להם זכות שייחתמו עימם חוזי חכירה לדורות. יתירה מכך, בחינת מערכת הזכויות שלהם כלפי מינהל מקרקעי ישראל נותנת כי אין היא שונה ממערכת זכויותיהם של חוכרים לדורות במשקים חקלאיים. משכך, הרי שיש לראותם כחוכרים לדורות, לפחות לצורך העניין הנדון." (הדגשה שלי - ב.מ)

 

ממ"י דבק בעמדתו זו לפחות פעם נוספת במסגרת בג"צ 'קו עימות צפון' (בג"צ 10695/05), קיבוץ משגב ואח' נגד מועצת מקרקעי ישראל ומינהל מקרקעי ישראל, שם נכתב בהודעת ממ"י, במסגרת כתבי הטענות אשר אושרו בתצהיר גב' שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי כי:

 

"...בשל הזמן הרב שנמשך הליך הסדרתן...מרבית הקרקעות ביישובים החקלאיים מוחזקות עד להשלמת הליך הרישום וההחכרה במסגרת הסכמי שכירות תלת שנתיים המתחדשים באורח שוטף. ...התנהלות המינהל ומועצת מקרקעי ישראל לגבי ישובים אלה זהה לזו הנוהגת בישובים חקלאיים להם חוזי חכירה לדורות..." (הדגשה שלי - ב.מ)