מבצע הנחות להסדרי חובות דמי חכירה שנתיים
 

מבצע הנחות להסדרי חובות דמי חכירה שנתיים

בועז מקלר רואה חשבון, אריאל וייל יועץ מס

 

28.2.2008

 

 

כללי

 

1.      בתאריך 27/1/08 החליטה מועצת מקרקעי ישראל, בהתאם להמלצתה של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י")  על מבצע לגביית חובות דמי חכירה שנתיים.

 

2.      משרדנו ערך בדיקות מקיפות של חובות של חוכרים בגין דמי חכירה שנתיים למינהל מקרקעי ישראל. נבדקו עד כה מאות מושבים וקיבוצים במהלך הבדיקות היסודיות והמקיפות שערכנו מצאנו, בין השאר, טעויות בחישוב החוב שהצטבר במהלך השנים.

 

ערכנו עד כה פגישות רבות עם חשבות ממ"י וגזברי המחוזות, במטרה לתקן את השגיאות בחשבונות ולהגיע להסכמה על הסדרי חובות הממצים את זכויות החוכרים והמאפשרים תשלומים בתנאים סבירים.

 

במקביל, נשלחו הערות לחשבות ממ"י לתיקון ושיפור תנאי ההחלטה של מועצת מקרקעי ישראל לגבי מבצע גביית החובות.

 

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל למבצע גביית חובות

 

3.      להלן עיקרי החלטת מועצת מקרקעי ישראל:

 

          א.        במסגרת המבצע יימחק 30% מהחוב, אך לא יותר מסך כל ההצמדה והריבית.

 

          ב.        תנאי תשלום: פריסה לחוכר שיהוון זכויות ולאגודות שיתופיות:

 

·         עד 6 תשלומים – ללא ריבית והצמדה.

·         7 עד 36 תשלומים – בתוספת ריבית חשב כללי החל מהתשלום הראשון.

 

           ג.         ביצוע המבצע: ממ"י ישלח לכל חייב אגרת לתשלום הכוללת הנחה עד 30% כמוגדר בסעיף א'.

 

          ד.        אוכלוסיות מיוחדות: ממ"י ישלח לאוכלוסיית החייבים שהינם חוכרים למגורים, שתי אגרות לתשלום: אגרת לתשלום החובות בתנאי המבצע, ואגרה לתשלום דמי היוון על פי תנאי מבצע ההיוון תוך פריסת תשלומים נרחבת יותר ומחילה על כל החוב בהתיישנות.

 

          ה.         המבצע לא יחול על פסקי דין חלוטים.

 

           ו.          תקופת המבצע: תנאי המבצע יהיו בתוקף לזמן קצוב אך לא יאוחר מ-2.6.2008.

 

           ז.          עם תום המבצע יחויבו חובות דח"ש שלא שולמו בריבית פיגורים בשיעור המתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר בכפוף להוראות חוזה החכירה.

  

 

כדאיות המבצע

 

4.      להלן התייחסותנו לכדאיות המבצע:

 

                א.         מתוך הצעת ההחלטה ודברי ההסבר עולה שאגודות שיתופיות המנועות מלהוון את התשלומים בדומה לחוכרים למגורים, ייהנו מהטבה מסויימת בפריסה, הזהה למי שמוצע לו היוון זכויות. מאידך לא ניתנת אפשרות לאגודות שיתופיות למחיקת חוב בהתיישנות. נבקש להדגיש שאגודות שיתופיות מנועות מלהוון זכויות חכירה. בכך מופלה המגזר החקלאי פעמיים !!

 

                ב.         הצעת ההחלטה כוללת מחיקה של מלוא ההצמדה והריבית אך מגבילה את שעור המחיקה ל- 30%. מבדיקה שערכנו נמצא שמשקל ההצמדה והריבית בחוב של אגודות שיתופיות עומד בממוצע על 45%.

 

                 ג.          לגבי חוכרים למגורים ישנה התייחסות למחילה נוספת על בסיס סוציו אקונומי. מתוך ההחלטה לא ניתן להבין האם ישנה התייחסות למושבים או קיבוצים עם חתך סוציו אקונומי נמוך.

 

               ד.         מושבים וקיבוצים גובים דמי חכירה עבור כ- 100 נחלות בממוצע. לא ניתנה התייחסות להנחה בשל גבייה מרוכזת.

 

 

הצטרפות למבצע הסדר החובות

 

5.      אנו ממליצים בשלב זה, לבחון את הצעת המינהל ובמיוחד לחוכרים להם חובות גבוהים שהתיישנו.

 

לפני עריכת הסדרי החוב מול ממ"י, מומלץ לערוך בדיקה יסודית ומקיפה של חשבון החוב לרבות בדיקת המסלול המועדף להחזר החוב.

 

בדיקת החשבונות ע"י משרדנו לרבות בחירת מסלול ההסדר המועדף עשויה להקטין את החוב למינהל מקרקעי ישראל בסכומים משמעותיים.