הכבדות והקלות במיסוי מקרקעין
 

‏11 ספטמבר 2007

 

הכבדות והקלות במיסוי מקרקעין

בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח, חן שחרור רו"ח עו"ד

 

בישיבת הממשלה מיום 12.8.2007 אשר דנה במדיניות הכלכלית לשנת 2008 ("חוברת מחליטים") הוסף נושא שלא היה כלול בהצעה המקורית ובו הכבדות והקלות בנושאי מיסוי מקרקעין. הכבדות-העלאת שעור המס המופחת במכירת מקרקעין, ע"י מחזיקי קרקע ותיקים.

הקלות-ביטול מס המכירה, הגדלת מדרגת הפטור ממס רכישה על דירת מגורים יחידה והרחבת מדרגת מס הרכישה בשעור 3.5%, בתחולה מ- 1.8.2007.

 

 

א. העלאת שעור המס המופחת למחזיקי קרקע ותיקים בחקלאות

 

1.       בישיבת הממשלה מיום 12.8.07 הוספה החלטה מחוץ לסדר היום המבטלת את שעור המס המופחת לותיקים במכירת מקרקעין בחקלאות. הצעה זו הינה החמרת מס משמעותית המעלה את שיעור המס המופחת על מכירת מקרקעין לרבות נחלות חקלאיות בידי חקלאים ותיקים, קיבוצים ומושבים. (החלטת ממשלה מס' 2265)

 

2.       ביטול שיעורי המס המופחת של 12% למחזיקי קרקע ותיקים מלפני 1949 פוגע קשות בזכויות המקרקעין של בעלי הנחלות בקיבוצים ובמושבים.

 

3.       על פי ההצעה יבוטלו שיעורי המס המופחתים החלים משנת 2009. החל מאותו מועד (1.1.2009) במכירת נכס מקרקעין שמועד רכישתו הוא עד שנת 1960, יווסף לשיעור המס החל לפי סעיף 48א(ד) לחוק מס שבח 2% וזאת לגבי מכירות בשנת המס 2009, והחל משנת המס 2010 ייווספו אותם 2% ועוד 1% לכל שנת מס  החל מאותה שנה.

 

4.       החלטת ממשלה זו מכרסמת משמעותית בזכויות המתיישבים הותיקים בדרך של העלאת שיעור המס על מכירת הנחלות שתמורתם משמשת בערוב ימיהם תחליף לפנסיה.

 

5.       ניסיון ראשון לפגיעה קשה זו במחזיקי קרקע ותיקים נעשה במסגרת ההצעה המקורית לתיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין בשנת 2002 אך הוצא מהחוק במהלך הדיונים בועדת הכספים של הכנסת, כתוצאה מהסכמה בין חברי הכנסת לרשות המיסים.

 

6.       ניסיון נוסף לפגוע במחזיקי קרקע ותיקים נכלל בהצעת החוק אשר לא אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה מיום 10.12.2006 אולם התקבלה בממשלה ביום 24.12.2006 בעקבות ערעור שר האוצר, ובמקביל החליטה הממשלה "להטיל על השרים הנוגעים בדבר לשקול במסגרת טיוטת החוק החרגה של וותיקי המושבים" (החלטת ממשלה מס'  930 )

 

7.       הניסיון הנוסף והנוכחי לפגוע בזכויות מחזיקי קרקע ותיקים בא בניגוד להסכמה שהושגה עם רשות המיסים בועדת הכספים של הכנסת בשנת 2002, בניגוד להחלטת הממשלה מס' 930 שלעיל ובניגוד להקלות הניתנות לשאר האוכלוסייה הנהנית מהקלה במס בכך ששיעורי מס  השבח הופחתו מ 49% ל 20%.

 

8.       החלטת הממשלה מס' 2265 הובאה כהצעת חוק לועדת שרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2008 . בעקבות ההסתייגויות שהוגשו לועדת השרים ובראשם ע"י שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון הוחלט כי שר החקלאות ופיתוח הכפר  יבוא בדברים עם משרד האוצר בסוגיית החרגת ותיקי המתיישבים בהתיישבות העובדת מהמוצע בחוק. באם לא תהיה הסכמה בין הצדדים יוחזר הנושא להכרעת ועדת השרים.

9.       משרדנו פועל בתאום עם הגורמים ההתיישבותיים  לבטל את החלטת הממשלה או לחילופין להחריג ממנה יחיד, אגודה שיתופית חקלאית וחבר באגודה שיתופית חקלאית המוכרים "זכות במקרקעין".

 

 

ב.  ביטול מס המכירה

 

1.    הוחלט על ביטול מס המכירה החל מיום 1.8.2007 בהתאם לכך מס המכירה בוטל בכל מכירת נכס מקרקעין, ללא קשר למועד רכישתו.

 

2.    נציין כי מכירות נכסי מקרקעין שתמורתן יועדו לכיסוי חובות, במסגרת הסדרי חובות ההתיישבות, היו פטורות ממס מכירה.

 

3.    לעניין שיוך דירות לחבר קיבוץ נדגיש כי הושגה הסכמה עם רשות המיסים כי על הקצאת המגרש לחבר קיבוץ, במהלך שיוך הדירות, לא יחול מס שבח ומס מכירה.

 

 

ג.  הגדלת מדרגת הפטור ממס רכישה של דירת מגורים יחידה

 

1.     הוחלט על העלאת מדרגת הפטור ממס רכישה של דירת מגורים יחידה החל מיום 1.8.2007, עד לסך של 850,000 ₪ (במקום 602,260 ₪). כמו כן הוגדלה תקרת הסכום אשר יחוייב בשיעור מס של 3.5% ונקבעה לסך של עד 1,300,000 (במקום746,800 ש"ח). בהתאם יחול מס רכישה בשעור 5% על כל סכום מעל  1,300,000 ₪.

 

2.    לעליית סכום הפטור ממס רכישה תהיה משמעות על מיסוי שיוך הדירות בקיבוצים לפיו במרבית המקרים לא יחול מס בהקצאת דירות המגורים לחברי הקיבוץ, יודגש כי "מועד המכירה" בהקצאת מגרש (שיוך דירה) לחבר קיבוץ הוא מועד "אישור העסקה" על ידי הנהלת מינהל מקרקעי ישראל.