"הסדר זכויות" בחלקת המגורים בקיבוצים
 

"הסדר זכויות" בחלקת המגורים בקיבוצים

בועז מקלר, רואה חשבון

 

ביום 27.3.2007 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את הצעת החלטה מס' 158 הדנה,בין השאר, בקביעת הסדר זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים וזאת בהתאם להמלצות ועדת הבר, שאושרו במלואן בממשלה.

 

במאמרינו "המלצות ועדת הבר – פגיעה קשה בזכויות חלקת המגורים" מתאריך 7.12.2005 ו"זכויות חלקת המגורים בקיבוץ על פי ועדת הבר" מתאריך 15.12.2005  עמדנו על חסרונותיהן של המלצות ועדת הבר אשר אומצו, בסופו של דבר, בהחלטה זו. כזכור, המלצות "ועדת הבר" גרמו לפגיעה קשה בזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ והפלו אותו קשות לעומת המגזר העירוני.

 

להלן תמצית ההתייחסויות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל לעומת המלצות הועדה:

 

 

החלטת המועצה

המלצות הועדה

נושא

אישור ההמלצה.

בני זוג או יחיד אשר ביום 2.9.03 היו חברי הקיבוץ השותפים בכל נכסיו בכל התחייבויותיו ובכל הזכויות המוקנות ממנו.

הגדרת "משפחת חברים" בקיבוץ

נדרש אישור רשם האגודות לשינוי סיווג ל"קיבוץ מתחדש" ולעמידה בתקנות שיוך דירות וערבות הדדית

אין התייחסות.

אישור רשם האגודות לשיוך דירות

הוספה האפשרות לקיבוץ להשלים מהלך תכנוני בו יוגדרו מגרשי המגורים בקיבוץ, ממנו תיגזר חלקת המגורים.

עד 2 דונם כפול מספר משפחות החברים או תקן הנחלות, הנמוך מביניהם, מהשטח "הצהוב" בשטח המחנה של הקיבוץ.

גודל חלקת המגורים

אישור ההמלצה

מכפלה של 375 מ"ר במספר משפחות החברים או תקן הנחלות, הנמוך מביניהם.

היקף הבניה הבסיסי

אישור ההמלצה

תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% בתוספת מע"מ מערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף בנייה בסיסי.

תנאי להסדר הזכויות בחלקת המגורים

אישור ההמלצה

מגרש על פי המותר בתמ"א 35 עם זכויות הבניה של לפחות 160 מ' במקרים בהם איוש הדירות מעל כפליים מההתקן לו פחות מ120 מ"ר

במקרים חריגים בהם האיוש בפועל  לפחות 150% מהתקן- באישור ועדת המשנה לפחות 120 מ"ר.

מה משייכים?

אישור ההמלצה

לשייך דירות למשפחת חברים בקיבוץ.

מה מותר לעשות בחלקת המגורים (לעומת המצב כיום)

אישור ההמלצה.

·   ללא תוספת תשלום – תשלום  דמי היתר על תוספת בניה למגורים בשיעור 31% בתוספת מע"מ

·   בהשלמה לתשלום - 33% בתוספת מע"מ מערך המגרש המשויך (עם  פוטנציאל) – מלוא הזכויות למגורים במגרש.

דמי חכירה למשפחת חברים וזכויות שתשלומם מקנה

אישור ההמלצה

השלמת דמי חכירה ל33% בתוספת מע"מ מערך הקרקע לרבות פוטנציאל תכנוני.

דמי חכירה ל"משפחת חברים" שהתקבלה לאחר 2.9.03

אישור ההמלצה. למעט העברה ל"קרוב" שאינה מחייבת השלמת דמי חכירה.

·         מחבר קיים – השלמת ל-33% בתוספת מע"מ מערך המגרש -אם טרם שילם סכום זה.

·         מחבר חדש – ללא תשלום נוסף

העברת זכויות בדירה ששויכה (בהסכמת האגודה)

אישור ההמלצה. בתוספת סייגים. שיוך לפי החלטה 692/751 בתנאי שאושר ע"י ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי, טרם אישור החלטת המועצה. שיוך דירות למשפחת חברים שהתקבלה לאחר היום הקובע יחוייב בהשלמת דמי חכירה ל33% בתוספת מע"מ לכל משפחות החברים שהיו ביום הקובע.

אפשרות לבחור בין ביצוע שיוך לפי המלצות אלה לבין שיוך לפי החלטה 692/751.

קיבוצים / מושבים שיתופיים שהתחילו בשיוך לפי 692/751

                                            

 

צרור ההחלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל בכל הקשור לזכויות בחלקת המגורים מהווה פגיעה קשה בזכויות המשפטיות המוקנות של הקיבוצים.

 

החלטות אלו יוצרות אפליה בלתי נתפסת בין החוכרים במגזר העירוני לאלו במגזר החקלאי.

 

מומלץ לשקול היטב בהתאם לנסיבות הפרטניות בכל מקרה ומקרה אם לבצע צעד בלתי הפיך ולהחיל החלטות אלו המכרסמות בזכויות המוקנות בחלקת המגורים.

 

הדרך היחידה שיש לקיבוץ המתחדש לשמור על זכויותיו בחלקת המגורים היא להשתנות למושב ועל כך נרחיב במאמרנו הבאים.


המלצות ועדת הבר - פגיעה קשה בזכויות חלקת המגורים
זכויות חלקת המגורים בקיבוץ עפ"י ועדת הבר