הרחבת שטח המחנה לבניה למגורים בקיבוץ
הרחבת שטח המחנה לבניה למגורים בקיבוץ28.9.2006

הרחבת שטח המחנה לבניה למגורים בקיבוץ

בועז מקלר רו"ח

 

 

בתאריך 1.3.06 החליטה הנהלת המינהל לבטל את החלטתה מיום 15.12.04 מס' 1259 ולהשאיר את סמכות בדיקת התכניות להרחבת שטח המחנה בקיבוצים ובמושבים שיתופיים ואישורן למחוזות וליחידות התכנון שלהם.

 

להלן הנוסח המלא של החלטת הנהלת המינהל מס 1567:

 

"החלטת הנהלה 1259 מתאריך 15.12.04 התייחסה לאפשרות הרחבת שטח המחנה לטובת מגרשי מגורים המיועדים לחברים חדשים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים לאור ההגבלות שנקבעו בהחלטת מועצה 979 הקודמת, שכידוע לא אושרה.

 

החלטת מועצה 979 הגדירה את חלקת הבניה: "בישוב שמספר משפחות החברים בו שווה או עולה על תקן הנחלות כחלק או חלקי משטח המחנה בשטח כולל השווה למכפלה של עד 2.5 דונם נטו בתקן הנחלות של אותו ישוב  אך לא יותר משטח המחנה".

 

לפיכך, החליטה הנהלת המינהל, בהחלטה 1259, כי ככלל, אין לפרוץ את מסגרת שטח המחנה הקיים. 

 

במקרים ספציפיים, לגביהם קיימות נסיבות מיוחדות, התמנה צוות לבדיקת אפשרות אישור הרחבת שטח המחנה.

 

ועדת הבר בהמלצותיה, שאושרו במועצה אך טרם התקבלה החלטת מועצה לגביהן, לא מנעה הגדלת שטח מחנה  בקיבוץ לצורך מגורים, אלא המליצה כלהלן:

 

1.       חלקת המגורים בקיבוץ תוגדר כחלק או חלקים משטח המחנה של הישוב המיועדים למגורי האגודה על פי תכנית תקפה והמשמשים למגורי חברי האגודה, אשר שטחם הכולל אינו גדול ממכפלת תקן הנחלות או מספר משפחות החברים באגודה, הנמוך מבין השניים, ב- 2 דונם.

 

2.       היקף הבניה הבסיסי למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ לא יגדל ממכפלת תקן הנחלות או מספר משפחות החברים, הנמוך מבין השנים, ב- 375 מ"ר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.

 

3.       הגבלת מספר יחידות הדיור שניתן לממש בחלקת המגורים תהיה בהתאם למדיניות התכנון הארצית כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת תמ"א 35.

 

יש לציין, כי תוספת השטח למגורים, שמעבר לשטח המחנה, תוקצה עפ"י החלטת מועצה 959.

 

לאור האמור לעיל, החליטה הנהלת המינהל בתאריך 1.3.06 לבטל את החלטתה מיום 15.12.04 מס' 1259 ולהשאיר את סמכות בדיקת התכניות ואישורן למחוזות וליחידות התכנון שלהם.

 

 

הערותינו והמלצותינו :

 

 

החלטת הנהלת מינהל זו (1567) כמו החלטות אחרות מתעלמת מהזכויות המשפטיות המלאות שיש לקיבוץ על כל מגרשי המגורים מכוח זכויותיו החוקיות.

 

זכויות כאמור יש לכל קיבוץ גם לאלו שעדיין בחוזי בר רשות. ביטוי מלא לכך ניתן בתצהיר שהוגש לבית המשפט העליון, בו מצהירה גב' שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל כי "הסכמי השכירות המתחדשים נעשים ע"י המינהל בשלב ביניים עד שתתאפשר חתימה על חוזה חכירה לדורות, כאשר התנהלות המינהל עם יישובים אלה וחבריהם זהה בכל להתנהלותו עם ישובים להם חוזי חכירה לדורות". (ההדגשה שלי – ב.מ.).

            

לקיבוצים אשר קיבלו החלטות לשיוך דירות עפ"י 751 ו/או מתעתדים להחיל עליהם את החלטה 979 מומלץ לבחון החלטתם מחדש נוכח הנגיסה המשמעותית  בזכויותיהם המשפטיות בחלקת המגורים כתוצאה מיישום החלטות אלו והיותו של הנזק בגין החלטות אלו בלתי הפיך.

 

לדעתנו, מאבק משפטי על הזכויות בחלקת המגורים הכרחי במצב העניינים הנוכחי.

 

לעניין הקיבוצים המתחדשים קיימת דרך אחת ויחידה לשמירה על הזכויות, והיא – שינוי הסיווג למושב.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר