מיסוי "שיוך הדירות" לחברים – הסדר ביניים
בועז מקלר, רואה חשבון; חן שחרור, רואה חשבון, 5.8.04


בהמשך למאמרנו מיום 18.7 ו- 14.6 בעניין הנדון ובהמשך לתחילתם של דיונים המתנהלים מול נציבות מס הכנסה במטרה להסדיר את מיסוי הקצאת מגרשי דירות המגורים על שם החברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, להלן הסדר ביניים המאפשר המשך הליכי השיוך עד לשלב האחרון של תהליך האישור ב"ועדת עסקאות" המחייב "אישורי מיסים". אישורי המיסים יומצאו בהתאם לסיכום אליו נגיע עם רשויות המס במסגרת הצוות המשותף המטפל בנושא.
אנו חוזרים ומדגישים כי קיים סיכום עם מס שבח, כבר מלפני 10 שנים, לפיו "העברת הדירות" אינה חייבת במיסוי מקרקעין ע"י הקיבוץ – זאת לאחר שהבענו עמדתנו, לפיה אין אירוע מס במקרה זה, מאחר ומדובר בהקצאה ראשונית של זכויות מהמינהל לחברים. סיכום זה מופיע במכתבו של מר דב שטאוב אלינו מיום 2.2.94, מנהל מס שבח וסגן נציב מס הכנסה בתפקידו בעת העברת המכתב.

להלן מכתבו מיום 2.8.2004 של מנהל מיסוי מקרקעין וסגן נציב מס הכנסה, רו"ח אהרן אליהו, בעניין "שיוך דירות לחברים – החלטות ממ"י 751 ו- 692" כלשונו:
"בהמשך לסיכום הישיבה מיום 15.7.04 שבנדון, הריני להודיעך כדלקמן:

א. עמדתנו היא כי הליך שיוך הדירות לחברים בהתאם להחלטות ממ"י שבנדון, מהווה אירוע מס – הן במישור שבין האגודה השיתופית לחבר והן במישור שבין החבר לממ"י ושני אירועים אלה חבים בדיווח לרשויות המס.

ב. בשל העובדה שרובם המכריע של השיוכים התבצעו עד כה אף ללא הדיווח המתחייב לרשויות המס (בהתאם לעמדתנו כמפורט בסעיף א הנ"ל), ראינו לנכון להגיע לסיכום עמכם כלהלן.

ג. עם קבלת דיווח כמפורט בסעיף ד ובאופן פרטני לגבי כל קיבוץ ומושב המבצע שיוך, אנו נודיע לממ"י שאין כל מניעה מבחינתנו להמשך הליכי השיוך באותו קיבוץ/מושב ובלבד ובשלב הסופי של כריתת הסכם החכירה עם החבר יומצאו לממ"י אישורי המיסים הנדרשים.

ד. על הדיווח לכלול:

1. החלטת הקיבוץ לבצע שיוך בצירוף המסמכים שהוגשו לחבר ערב קבלת ההחלטה.

2. ההסכמים (או טיוטת ההסכמים) בין הקיבוץ לחברים נשוא ביצוע השיוך.

3. פירוט השלבים לביצוע תוכנית השיוך (שינוי תקנון, שלבי תכנון, התקשרויות מול ממ"י וכיו"ב) וכן השלב בו נמצא הקיבוץ.

4. נתונים כלליים: שמות חברים ושנות הוותק שלהם, מס' הנחלות ויח"ד קיימות, גודלן, תמחור התמורה בגין שיוך הדירה והסדרת סוגיית דמי העזיבה.

ה. את הדיווח כאמור לעיל יש להמציא למשרד האזורי עם העתק לנציבות למחלקת שומת מקרקעין.

ו. בנוסף, נבקשכם להעביר לידנו דיווח כאמור גם לגבי הקיבוצים והמושבים שכבר ביצעו והשלימו את הליך השיוך לחברים.

ז. אנו רואים חשיבות רבה בקבלת הדיווחים ובטיפול האחיד בנושא שיוך הדירות במגזר החקלאי הן במישור המיסויי והן לקידום ההליכים מול המינהל כמפורט בסעיף ג דלעיל.

ח. נודה לשיתוף הפעולה".


אנו נמשיך לעדכן אתכם בכל שינוי או התקדמות בנושא.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר