מיסוי הקצאת קרקע לדירות חברים בקיבוצים
בועז מקלר, רו"ח 18.7.04


בהמשך לפרסומים שהופיעו לאחרונה ובהמשך למאמרנו מיום 14.6.04 "הנחיות חדשות לשיוך דירות בקיבוצים" מיום 9.6.2004, נבקש להבהיר כדלקמן:

1. קיים סיכום עם מס שבח, כבר מלפני 10 שנים, לפיו "העברת הדירות" אינה חייבת במיסוי מקרקעין ע"י הקיבוץ – זאת לאחר שהבענו עמדתנו, לפיה אין אירוע מס במקרה זה, מאחר ומדובר בהקצאה ראשונית של זכויות מהמינהל לחברים. סיכום זה מופיע במכתבו של מר דב שטאוב אלינו מיום 2.2.94, מנהל מס שבח וסגן נציב מס הכנסה בתפקידו בעת העברת המכתב.

2. על פי אותו סיכום מהעבר, שמגמתו היתה ליישב המחלוקת עם מיסוי מקרקעין, סוכם כי החבר ישלם מס רכישה בשיעורים מופחתים על שווי 2/3 מדירת המגורים – שווי מופחת הנותן ביטוי לזכויות החזקה שיש לחבר הקיבוץ בדירתו והיותו למעשה דייר מוגן, עובדה המפחיתה משמעותית שווי המגרש, כמו כן סוכם כי "מועד הרכישה" של המגרש בידי החבר ויהיה מועד הקצאת המגרש לחבר על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

3. מכתב מנהל מיסוי מקרקעין לאגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל מיום 3.5.2004 קובע אומנם שיש אירוע מס, אך עדיין אינו סותר את הסיכום הקיים לפיו לא יחול מיסוי מקרקעין על הקיבוץ בהעברה והחבר ישלם מס רכישה מופחת בלבד, קרי חבר הקיבוץ יכנס לנעלי הקיבוץ בכל הקשור למועד ושווי רכישת הקרקע, ביחס לדירת המגורים שהוקצתה לו על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

4. בעקבות הפרסומים האחרונים, נערכה ביום 15.7.04 פגישה עם מנהל מיסוי מקרקעין וסגן נציב מס הכנסה, רו"ח אהרן אליהו.

בפגישה סוכם כי יוקם צוות משותף במטרה לקדם הנושא ולהביאו לפתרון שיתן ביטוי כלכלי מתאים להליך רישום המגרשים על שם החברים בקיבוצים.

כמו כן סוכם נוהל לפיו שלטונות המיסוי יתנו אישור למינהל מקרקעי ישראל להמשיך בתהליך שיוך הדירות - כך שאשורי מיסים ידרשו רק בסוף התהליך, קרי במועד ביצוע עסקת הקצאת המגרש לחבר.
אנו נמשיך ונעדכן אתכם בהתקדמות ההסדר עם שלטונות מיסוי מקרקעין.
מאמרנו מיום 14.6.04


מסמכים אחרונים של בועז מקלר