הגבלת העלאת תעריפי הארנונה
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
הגבלת העלאת תעריפי הארנונה
בועז מקלר, רו"ח 20.5.2003
תשלום הארנונה נקבע בהתאם לסיווג הנכס על פי קטגוריות המפורטות בצו הארנונה היוצא תחת ידיה של הרשות המקומית בכל שנת כספים.

במקרים רבים, נוהגת הרשות המקומית לשנות את סיווג הנכס משנה לשנה או אף לעיתים את סיווג האזור בו מצוי הנכס, בדרך כלל תוך הגדלת התשלום.

לאחרונה, התקבל בבית המשפט העליון פסק דין המגביל באופן משמעותי את יכולתה של רשות מקומית לשנות את החיוב בארנונה, על ידי שינוי סווג הנכס. (רע"א 3784/00 שקם בע"מ נ' מועצת עיריית חיפה).

שינוי סיווג בנכס, מוגבל בשיעור העלאת התעריפים שנקבע בתקנות ההסדרים (4.8% בשנת 2000, 1.25% בשנת 2001 ובשנת 2002 לדוגמא).

כאשר חורג חיוב הארנונה משיעור העלאת התעריף המאושר על ידי שר האוצר ושר הפנים, חורגת הרשות המקומית מהסמכות המוקנית לה, ולכן יש לבטל החיוב החורג.

מומלץ להגיש השגה למנהל הארנונה למי שתעריף הארנונה שעליו לשלם חורג באופן משמעותי ביחס לתשלום לשנת המס 2002, עקב שינוי סיווג הנכס לצרכי ארנונה.

ערר כאמור יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976.