יפל תואקסע יוסימ לע 50 ןוקית תוכלשה
717 הטלחה
2.5.2002 ,ח"ור ,ו'גיפ המלש ;ח"ור ,ןהכ רימא ;ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
50 ןוקית ינפל תואקסעה יוסימ .א
הזוחב הקוסעת תורטמל הנוש הדועיש עקרק תריכח תרשפאמ ,717 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה
.תויוכזהמ 26% תוחפל קיזחמ יאלקחה רכוחה וב דיגאתל וא יאלקחה רכוחל רישי הריכח

וותוה התרגסמב רשא סמה תויושר ידי לע 17/98 חבש סמ עוציב תארוה האצוה הז ןיינעב
:ןלהלש םיכרדב תואקסע עוציבל םילבוקמה םילולסמה

רוטפב הרבחל עקרקה לש הרבעה .1
הרבעה .ןיעקרקמ יוסימ קוחל 70 ףיעס תוארוה תרגסמב הריכמ סמו חבש סממ הרוטפ הרבעהה
הרבעהל רושיא ןתינ םאב) .תורבעומה תויוכזה יוושמ 5% רועישב השיכר סמב תבייח רומאכ
עויסה ירדסהל רשקב סמב תולקה) (הקיקח ינוקית) הנידמה קשמב םירדסה תונקתל 4 הנקת יפל
.(השיכר סממ ףא הרוטפ התייה הרבעהה 1990 - א"נשתה (םיאלקחל

ךרדב וא דוגיאב תויוכז תאצקה לש ךרדב דיגאתל םזי לש הטילק תעצבתמ התייה ינשה בלשב
.ןתריכמ לש

יוכינב ורבעוהש עקרקב תויוכזל הקסעל םידדצה ןיב הרומתה הבוגב חבש רצונ וז הלועפב
.חבש סמב בייח היה חבשה .הריכמה יוושמ םירתומה םייוכינה

ידי לע עקרקב הקזחה תליחת דעומל םאתהב תחפומ סמ רועיש היה חבשה סמ רועיש ללכ ךרדב
.רכוחה

תויוכזה לש הריכמה יוושמ 2.5% רועישב רכוחה ידיב הריכמ סמב םג תבייח התייה וז הלועפ
.םזיה לצא 5% רועישב השיכר סמו

דוגיא וניאש דוגיאל ,עקרקה תרבעה רחאל דוגיאה תא ךופהל היה ןתינ ,םימיוסמ םירקמב
.הרידנ התייה תאז תוגהנתה ךרד םלוא .סממ רוטפב רחואמ בלשב קר םזי סינכהלו ,ןיעקרקמ

סמב בויחב דיגאתל הרבעה .2
- דועיה יוניש ינפל םזיה םע יאלקחה לש ףתושמ דיגאתל תרבעומ התייה עקרקה הז לולסמב
השיכר סמב בייח דיגאתהו תרבעומה עקרקה אולמ לע אוה הריכמ סמו חבש סמב בויחה הז בצמב
.5% רועישב

תודוגאל וא םיצוביקב יוכיז תודוקנ יפדוע וא םידספה ורבצנ ןהל תודוגא שמיש הז לדומ
.םיאלקחל עויסה ירדסה תונקת יפ לע השיכר סממו הריכמ סממ חבש סממ םירוטפל תויאכזה

להנימהמ תויוכזה תשיכר .3
717 הטלחה תרגסמב להנימהמ תויוכזה םישכרנ ויה דיגאתל עקרקב תויוכזה תרבעה רחאל
םולשתהמ 5% רועישב השיכר סמב תבייח ולא תויוכז תשיכר . ("םינווהמ רתיה ימד")
.להנימל

50 ןוקית תובקעב םייונישה .ב
הטלחה יפל תואקסעל םיירשפאה םילדומל סחיב ,קוחל 50 ןוקית תובקעב םיירקיעה םייונישה
:םה 717

דוגיאב הלועפ תרדגהב יוניש .1
ידיב םדוק ושכרנ אלש יאנתב ,דוגיאב תויוכז לש האצקה תללוכ הניא ,דוגיאב הלועפ תרדגה
.ןיפיקעב וא ןירשימב וירבחמ ימל אלו דוגיאל המלוש ןניגב הרומתהשו דוגיאה

הרומתב הכורכ הניא 70 ףיעס יפל עקרקה הרבעוה וילא דיגאתל םזיה תטילקו הדימב ךכיפל
תבוח הלח אל ,דיגאתה ידיב םינווהמ רתיה ימד ןומימ המגודל ,העקשה דגנכ אלא יאלקחל
.תויוכזה האצקה לע סמ םולשת

השיכרה סמ רועיש .2
הריכמו 70 ףיעס יפל סממ תורוטפה תואקסע טעמל ,31/12/02 -ה דע ועצוביש תואקסעב
הפוקתב .5% םוקמב 4.5% אהי השיכרה סמ רועיש ,הלעמו 20% לש הקזחה תמייק ובש דיגאתל
.4.75% אהי השיכרה סמ רועיש 31/12/03 -ה דעו 01/01/03 -ה םוימ
2002 םינשב 4.75% וא 4.5% לש רועישב השיכר סמב בייח םינווהמה רתיה ימד םולשת ךכיפל
.המאתהב 2003 -ו

ירבחל תמלושמה הרומתב םזיל האצקה וא םזי ידי לע ןיעקרקמ דוגיאב תויוכז לש השיכר
.ולא השיכר סמ ירועישב ביוחת ,דוגיאה

עקרקה תשיכרב ןומימ תואצוה .3
.תוילאיר ןומימ תואצוה חבשהמ הריכמה תעב תוכנל אהי ןתינ ,האוולהב עקרק תשכרנו הדימב
דובעש דגנכ האוולהב ןושאר בלשב םינווהמ רתיה ימד םולשתב 717 הטלחה תא שממל ןתינ
ןומימה תואצוה יוכינ ךות ףתושמ דיגאתל הריכמ ידי לע רחואמ בלשב םזי סינכהלו ,עקרקה
.חבשהמ תוילאירה

םיתחפומ סמ ירועישל העש תארוהו םיליגרה סמה ירועיש תנטקה .4
יסחי ןפואב ,הריכמה דעו 7/11/2001 םוימ לחה רבצנש חבשהמ 25% לש רועישל תחפוי חבש סמ
.סכנב הקזחהה תפוקתל

-ה דע תוריכמב תחפומ סמ וניאש סמהמ 20% רועישב ,העש תארוהכ החנה תנתינ ,ףסונב
.31/12/03 -ה דע 01/01/03 -ה םוימ תוריכמל 10% רועישב החנהו ,31/12/02

וא הלעמו 20% רועישב קזחומה דיגאתל הריכמ ,הרומת אלל הרבעה לע הלח הניא סממ החנהה
.דיגאתל ןיעקרקמה תרבעה תעב לוחת אל החנהה ךכיפל .תחפומ סמ רועיש לחשכ

-ה דע ןיעקרקמ שכורל םג תנתינ ,םימיוסמ םיאנתבו תידיתע הריכמ תעב ,סממ החנה
.31/12/03 – 10% -ה דעו 01/01/03 םוימו ,סמהמ 20% לש רועישב ,31/12/02

וא הרומת אלל העצוב הרבעהה ,70 ףיעס יפל הרבעהב רוטפ לחו הדימב ,לוחת אל החנהה םלוא
הריכמב סממ החנהה לוחת אל ךכיפל .הלעמו 20% רועישב טלשנה דיגאתל הריכמב רבודמש
.70 'עס תוארוה פ"ע סממ רוטפב דיגאתה ידיב ולבקתהש עקרקב תויוכזה קלח לש תידיתע

החנה לוחת ,םינווהמ רתיה ימד םולשת לש ךרדב ,לארשי יעקרקמ להניממ שכרנה קלחה יבגל
תינכת תמייק הקסעה רושיא דעומב :ןהש ףיעסה תושירדב דמועש יאנתב ,רכמיי רשאכ דיתעב
רועיש רשאכ הקסעה רושיא םוימ םינש שמח ךלהמב השמומ היינבה ,עקרקה לע היינב הריתמה
.היינבל ןתינה ללוכה חטשהמ 70% תוחפל אוה שומימה

דוגיאב תויוכז שומימ .5
סמ תדוקפב ועבקנש םיללכל םאתהב היהי ןיעקרקמ דוגיאב תויוכז שומימב חבשה בושיח
.םיביוחמה םייונישב ,הסנכה

.ןיעקרקמ יוסימ קוח תוארוה ולוחי סמ לפכ תעינמל תונמאו השיכר סמב בויח ןיינעל

ןיעקרקמ דוגיא היה דוגיאה םא קר (25% דע) ןיעקרקמ יוסימ קוח יפל ויהי סמה ירועיש
.הריכמה םויל ומדקש םינש שמח ךשמב

דעו דיגאתל 36% דע) הסנכה סמ תדוקפל םאתהב ויהי סמה ירועיש הז יאנת םייקתמ אל םאב
.(דיחיל 50%

.ןיעקרקמ דוגיא אוה ותמקה םוימו םינש שמחמ תוחפ םייקה דוגיאל סחיב תוריהב יא תמייק

רבעב הרבעוה וילא ,ןיעקרקמ דוגיאב תוינמ תריכמ לש םירקמב תוריהב יא תמייק ףסונב
דעומ יפל הדוקפה לש סמה רועיש וא תחפומ סמ רועיש לוחי םאה ,70 ףיעס יפל רוטפב עקרק
ףיעס יפל הינשהו לטובש הדוקפל 95 ףיעס יפל הלח הנושארה תורשפאה) תוינמה תאצקה
.(ו104

תחפומ סמ רועיש .6
לביקש דיחי וא קסעמ התסנכהש הרבח וניאש קיזחמל רמשי תחפומ סמ רועיש
2005 תנשמ לחה הגרדהב הלעוי תחפומה סמה רועיש ,םירחאל .קוריפב עקרק הנממ
.25% לש רועישל דע הנשל 1% לש רועישב

התומע ,תופתוש ,דיחיל םייקה בצמל יוניש אלל רמשנ תחפומה סמה רועישש איה תועמשמה
.תיפותיש הדוגאו

םילוציפהו םיגוזימה קוח יפל הרבעה .7
סמ תדוקפל 104 'עס תוארוה תרגסמ תויוכז תאצקה דגנכ קזחומה דיגאתל עקרק ריבעהל ןתינ
:םה הרבעהל םיאנתה .דבלב 0.5% לש השיכר סמ רועישב בייחתהלו הסנכה

.הרבעהה םוימ תוחפל םייתנש ךשמב דיגאתב תויוכזהמ תחא לכב 90% לש הקזחה .א

.הרבעהה םוימ תוחפל םייתנש ךשמב הנבמב וא עקרקב קיזחמ דיגאתה .ב

ללכל הנבמה וא עקרקה סחיכ דיגאתב תויוכזה ללכל הרבעהב תוצקומה תויוכזה ןיב סחיה .ג
.דיגאתה יסכנ

.הרבעהה םוימ םינש 4 ךות הנבמ הילע הנבנ ,עקרק תרבעומ םאב .ד

.םתשיכר דעומ אלו הנבמה וא עקרקה תרבעה דעומ בשחי תוינמה תשיכר דעומ

תויוכז לעב היה אלש ימל האצקהה יפל תוינמה ןוהמ 25% דע תוצקהל ןתינ רומאכ הרבעהב
.הרבחב תויוכזהמ 10% דע רוכמל ןתינ , ןכ ומכ ,הרבחב

28% דע לש רועישב תוינמ םזיל תוצקהל ןכמ רחאלו דיגאתל עקרק ריבעהל ןתינ וז ךרדב
.(8% הווש 10% לופכ 80% לש הריכמו 20% לש האצקה) דיגאתב תויוכזהמ

.ולא תואצקהל סחיב ,ושרדי םא ,ושרדיש םייונישל סחיב תונקת ןיקתהל רומא רצואה רש

50 ןוקית תובקעב סמה תויובח ייוניש תושחמה .ג
תוינמ תאצקה דגנכו הרומת אלל עקרקה תרבעה ןיגב יוסימב רעפה תא גיצמה בישחת ןלהל
רתיה ימד םולשת דגנכ םזיל תויוכז 50% תאצקהו ,70 ףיעס יפל רוטפב םזיל דוגיאב
.םינווהמ

.12% אוה לחה סמה רועישש ךכ 1949 סמ תנש ינפלמ תקזחומ עקרקה וב הרקמל גצומ בישחתה
יפל הריכמ סמו השיכר סממ ,חבש סממ רוטפל תואכז תמייק םהב םירקמל סחייתמ אל בישחתה
.תואלקחל עויסה ירדסה תונקת

:בישחתה תוחנה

100 תולעבב עקרקה יווש
91.0 הריכחב עקרקה יווש
(51.0) ןוויה ימד :תוחפ
לטיה לח אל םירקמה תיברמב קוחה יפ לע * ( 5.1) החבשה לטיה :תוחפ
םלשל םיצלאנ םירכוחה םלוא החבשה 34.9 תיאלקחה עקרקה יווש
"החבשה לטיה ףלח" 10%


50 ןוקית ירחא 50 ןוקית ינפל יווש סמה קוח יפל סמב בייחה לועפה
1.745 1.745 34.9 השיכר סמ דיגאתה דיגאתל הרבעה

3.06 25.5 חבש סמ הדוגאה םזיל תויוכז תאצקה

0.6375 25.5 הריכמ סמ הדוגאה

1.275 25.5 השיכר סמ םזיה
2.55* 2.55 51 השיכר סמ דיגאתה ןוויה ימד םולשת
4.295 9.2675


סמ תויולע כ"הס

.31/12/02 - 2.295 םוי דע -הרעה*
.31/12/03 - 2.4225 םויל דעו 01/01/03 םוימ

50 ןוקית רחאל סמה תויולע יכ תוארמ וטרופש םילדומל סחייתהב ליעלד בושיחה תואצות
.ןוקית דע קוחה תוארוה יפ לע סמה תויולע ךסמ 46.34% םה דיגאתל םזי תטילקל סחיב קוחל

םוכיס .ד
סמה תויולע תיברמ תא ךוסחל םימיוסמ םיאנתב ןתינ גצוהש יפכ
.717 תואקסעב

ןמזל ןונכתל הבר תובישח שי ןוקיתה תוארוה לש םינוש םיטביה לשב
שי רשא תוקסע עוציב ןפואל תופסונ תופולח תומייק ןכ ומכ .ךורא
.ינטרפה ובצמל םאתהב הרקמ לכ ,םתוא לוקשל

קלחל תויטנוולר תונקת רצואה רש ידי לע ונקתוה םרט ןכ ומכ
ולעוהש םיטביההמ קלח לש סמה תואצות תא ונשיו ןכתיש םיפיעסהמ
.ליעל

םיבייחו 244/00 צ"גב לש רבעמה תויחנהב םילולכה םיבשומו םיצוביק
תוכלשה תא תידיימ ןוחבל םיביוחמ 15.5.02 דע 717 תואקסע עצבל
.םייוניש עוציב לוקשלו ולעפ הבש הקסעה תרגסמ לע 50 ןוקית

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה
םדוקה ךסמל הרזח