םויב ,יאלקחה רזגמה לע ן"לדנה יוסימב המרופרה תוכלשה :ןויע םוי
י'צניו הד ודרנואיל 'חר ,תיצובקה העונתה תיבב ,25.4.2002 'ה
ביבא לת ,13