50 ןוקית תובקעב 727 הטלחהב יוסימ יטביה
11.4.2002 ח"ור ,ו'גיפ המלש ;ןובשח האור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
אובמ .א
ךרדב הרומת לבקל ,תיאלקח הרטמל עקרק רכוחל תרשפאמ ,לארשי יעקרקמ תצעומ לש 727 הטלחה
הזוחב ודי לע הקזחוהש עקרקב ויתויוכז תעקפה תובקעב עקרקב יוציפ וא יפסכ יוציפ לש
.דבלב יאלקח שומישל לבגומה

םהל ןיעקרקמ יוסימ קוחל 50 ןוקית תובקעב סמה ינידב םייונישה תא רוקסנ הז רזוחב
.לארשי יעקרקמ תצעומ לש 727 הטלחה יפל תואקסע עוציב לע העפשה

יכ ,איה 4/98 חבש סמ עוציב תארוהב יוטיב ידיל האבש יפכ ,ןיעקרקמ יוסימ תונוטלש תדמע
םאתהב ,חבש סמב בייח רכומה הב רכמ תקסעב רבודמ ,יפסכ אוה ןתינה יוציפה ובו הרקמב
.הריכמ סמבו עקרקה תשיכר דעומל

תיאלקחה עקרקה יכ,איה תונוטלשה תדמע ,שדחה דועיב עקרקב יוציפה שקבמ רכוחהו הדימב
.השדח עקרק ,ןיפילח תקסעב,"שכור" רכוחה וליאו ,לארשי יעקרקמ להנימל האולמב "תרזחומ"
שדחה הדועיב עקרקה תא קוושמ לארשי יעקרקמ להנימ וב יוושהמ ,םתדמעל ,רזגנ הקסעה יווש
.עקרקה ןיגב השיכר סמו הריכמ סמ ,חבש סמ רזגנ הז יוושמ .םינלבקל וא םימזיל

,חבשה יווש וירחאל וא דועיה יונישל םדוקה דעומב עקרקה יבגל הקסע עציב רכוחה םאב
לע הכרעוהש יפכ עקרקה יוושל הקסעב הריכמה יווש ןיב רעפה אוה ,חבש סמב בויח ךרוצל
.וז הקסע יבגל הריכמ סמב בויח םייק ןכ ,ןיעקרקמ יוסימ להנמ ידי

25/4/2002 ךיראתב םייקתי אשונב ןויע םוי
להנמהמ יפסכ יוציפ לולסמ .ב
להנימל "עקרקה תבשה"ב חבש סמ רועיש .1
תפוקתל ילאנויצרופורפ ןפואב אהי סמה רועיש 1.4.61 רחאל עקרקה תא שכרש רכוח יבגל
הניאש עקרקב) 25% הז ךיראת רחאלו דיחיל 50% - ו הרבחל 6.11.01 - 36% דע הקזחהה
.(יקסע יאלמ

העש תארוה – חבש סמ ירועישב החנה .2
רועישב החנה ןתנית 31.12.02 םויל דע 7.11.01 םוימ םתחנ "עקרקה תבשה םכסה"ש הרקמב
החנהה .10% רועישב החנה ןתנית 31.12.03 דע 1.1.03 םוימ םתחנ םכסהה םא .סמהמ 20%
.תחפומ סמ רועישב רבודמש הרקמב הלח הניא

םיתחפומ סמ ירועיש .3
.קסעמ היתוסנכהש הרבח יבגל קרו ךא הגרדהב ולטובי 24% דע 12% םיתחפומה סמה ירועיש
.25% לש רועישל דע הנשל – 1% ב ולעי םירועישה ,2005 תנשמ לחה

/ ו בשומ תוברל תיפותיש הדוגא ,תופתוש ,דיחי לע לוחת אל םירומאה סמה ירועישב היילעה
.קסעמ םניא היתוסנכהש הרבח לע לוחת אל איה ןכ ומכ . ץוביק וא

להנמל עקרקה תבשהב הריכמ סמ .4
."עקרקה תבשה" תקסעב חבשה בושיחב האצוהכ רכוי הריכמ סמ

עקרקב יוציפ תלבק .ג
תוארוה ןתוא ,ןיעקרקמ יוסימ תדמע יפל תולח לארשי יעקרקמ להנימל עקרקה "תרזחה" בלשב
ףסונב .הז הרקמב םג םיפקת ,ליעל וגצוהש םייונישה ךכיפל ,יפסכ יוציפ תלבקב ומכ ,סמ
. להנמהמ עקרקה "תשיכר"ב השיכר סמ ירועישב החנהל סחיב העפשה ןוקיתל שי

7.11.01 םוימ השיכרל 4.5% םה לארשי יעקרקמ להנממ עקרקה "תלבק" לע ,השיכרה סמ רועיש
.5% םוקמב 31.12.03 דע 1.1.03 םוימ השיכרל – 4.75% ו 31.12.02 דע

"הלבקתנ"ש עקרקב תויוכזה תריכמ .ד
הריכמ סמ .1
םדוק ושכרנש ןיעקרקמ יבגל .7.11.01 םוימ לחה ושכרנש ןיעקרקמ יבגל לטוב הריכמה סמ
יקסע יאלמ םהש םירוגמ תוריד לש הריכמל טרפ ,האצוהכ יוכינב רתוי הריכמה סמ הז דעומל
.סמה לטוב ןהיבגל םגש

םולשת תבוח ןיא םזיה ידי לע תורידה לשו םזיל עקרקה לש הריכמה תעבש וז הארוה תועמשמ
,ןכ ומכ .עקרקה ןיגב רתוי ההובג הרומת םזיהמ שורדל ןתינ וז הבטה רואל .הריכמ סמ
הרומתה ,הריכמה סמ תורומתהמ םכסהה יפל,רבעב ,תחפוה םהב ,תורומתב ףותיש תואקסעב
.לדגת

םזיל הריכמב חבש סמ .2
,הז דעומ דע להנימהמ "הלבקתנ" םרטש עקרק יבגל ,7.11.01 םוימ לחה העצובש םזיל הריכמב
.דבלב 25% היהי חבשה סמ רועיש

היצניבמוק תואקסע .3
תועמשמ .4 ספוט רושיא תלבק וא עקרקה שומימל דע תוחדיהל לוכי הריכמה דעומ יכ עבקנ
הרומתה תוריד לש הריכמה דעומב קר תיבירו הדמצה אלל ,סמה תא םלשל תורשפא ,איה הייחדה
דעו םזיל הריכמה םוימש םייניבה תפוקתב סמה ןומימב ךרוצ אלל (הז דעומב ןיוויש יפל)
.הרומתה תוריד שומימל

דועייה יוניש רחאל הרכשהל תדעוימה עקרק .4
דועיה יוניש רחאל (םירוגמ ,הישעת ,רחסמ) הרכשהל תדעוימה עקרק לש הריכמב
דיגאתל עקרקה תרבעה ךות ,םזי םע היצניבמוק תקסע לש ךרדב יביטקרטא לולסמ רצונ (727)
.ןיעקרקמ יוסימ קוחל 70 ףיעס יפל
.רכוחל חבש סממ רוטפו 5% רועישב השיכר סמב בויח לוחי וז ךרדב
.דיגאתב תויוכז תקפנה דגנכ השעי םזיה תעקשה עוציב
.רכוחל הרומת הנתינ אלו הדימב דיגאתל םזיה תסנכה תעב תפסונ סמ תובח לוחת אל הז בצמב

ייוניש תרגסמב הסנכה סמ תדוקפ יפל עקרקה לש הרבעה עצבל םימיוסמ םיאנתב ןתינ ןכ ומכ
הז הרקמב .דבלב 0.5% רועישב השיכר סמב בויח ךות האלמ תולעבב הרבחל סכנ תרבעה הנבמ
תרבעה רחאל תונושארה םייתנשה ךלהמב דבלב 28% לש רועישל תלבגומ דיגאתל םזיה תסנכה
.עקרקה

דע הארוהה תלוחת. סמ תובח אלל רומאכ הלועפ עצבל ןתינ סמב תולקהה תונקתל 4 הנקת י"פע
. 31.12.2002

תובוח יוסיכל הריכמב הריכמ סממו חבש סממ רוטפ .ה
קוחב םיאלקחל עויס ירדסהל רשקב סמב תולקה – ח קרפב 45 ףיעס חכמ תונקתה יפ לע
םירדסהה קוחל 33 ףיעס י"פעו 1989 - ט"משתה( הקיקחה ינוקית ) הנידמה קשמב םירדסהה
רשא תוריכמב הריכמ סממו חבש סממ רוטפ םייק 1992 - ב"נשתה יתחפשמה יאלקחה רזגמב
. 31.12.2002 דע רוטפה תלוחת תובשייתהה ירדסהב תובוח יוסיכל תדעוימ םתרומת
רזגמב םירדסהל הלהנמה ףקות תכראהל ליבקמב 31.12.2004 דע ךראות רוטפה תלוחתו ןכתי
.יתחפשמה יאלקחה

: םינותנ - םייונישה תשחמה .ו

100 םזיהמ הרומתה יווש
70 עקרקל ןיעקרקמ יוסימ להנמ תכרעה
12% תחפומ סמ רועש 1.4.49 דע תיאלקחה עקרקה לש השיכרה דעומ

2002 תנשב "ןיפילחה" דעומ

7.11.2001 רחאל םזי םע הקסע דעומ

תרגסמב הריכמ סממו חבש סממ רוטפ םייק אל
תובוח ירדסה

םייונישה תשחמהל אמגוד

יווש ןוקיתה רחאל ןוקיתה ינפל סמה הלועפה
70 1.75 1.75 הריכמ סמ י"ממל עקרק "תבשה"
70 8.19 8.4 חבש סמ י"ממל "עקרק "תבשה"

9.94 10.15
עקרקה "תבשה" לע סמ לכה ךס
70 3.15 3.5 השיכר סמ שדחה הדועיב עקרק "תלבק"
100
2.5 הריכמ סמ םזיל עקרקה תריכמ
100 6.71 9.54 חבש סמ םזיל עקרקה תריכמ

9.86 12.04
םזיל הריכמב סמ לכה ךס

19.8 25.69
סמ לכה ךס

80.2 74.31
םיסימ רחאל הרומת

2.07%

ירעקרקה תבשה לע םיסימה ימולשתב הדיריה

10.00%

הדועיב עקרקה תשיכרב סמה ימולשתב הדיריה
שדחה

18.11%

םזיל הריכמב םיסימה ימולשתב הדיריה

22.97%

םזיל הריכמב םיסימב הדירי לכה ךס

םוכיס .ז
לש 727 הטלחה יפל תואקסעב םיסימב בויחה תא תיחפמ ןיעקרקמ יוסימ קוחל 50 רפסמ ןוקית
.לארשי יעקרקמ תצעומ

םזיל רכומ אוה התוא רשא עקרק ייוציפ לש לולסמב רחוב רכוחה םהב תואקסעב ,התחפהה רקיע

תואקסעל סחייתהל ,סמה תונוטלש תא ץירמת ,חבש סמ ירועשב הדיריה יכ ןובשחב איבהל שי
רבעבש תואקסע ללוכ תבכרומ הקסע לש הרקמ לכב ( קסעמ הסנכה ) תויתורפ תואקסעכ ןיעקרקמ
הקסע ןונכתב ךכיפל .ןיעקרקמ יוסימ קוח ןהילע לחש תוינוה תואקסע םהב תוארל לבוקמ היה
.הסנכה סמ תונוטלש םע תועד יקוליח רוציל הלולע רתי תובכרומש ןובשחב איבהל שי

תובקעב ,727 תקסעל סמה תונוטלש תדמע יפל ,םייונישה תא יללכ ןפואב גציימ רומאה
.הרקמ לכ לש ופוגל ינטרפ ץועי םוקמב אב וניאו ,ןוקיתה

25/4/2002 ךיראתב םייקתי אשונב ןויע םוי
.תיצוביקה היישעתה דוגיא לש תויומלתשהב ואר םיפסונ םיטרפל
http://www.kia.co.il/hozrim/c84.htm

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה