תוירוזא תוצעומב החבשה לטיהב בויחה תלוחת
26.3.2002 ,ןועמש דדוע ד"וע ;רלקמ זעוב ח"ור :
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
יללכ
תוצעומה לש ןונכתה בחרמב החבשה לטיהל תועגונה תויגוס רפסמ רוקסנ הז ונרמאמב
תימוקמה הדעול היהש תעדה לוקיש תא לטיבש 1/1/2000 -מ קוחה ןוקית רואלו תוירוזאה
ןוקית תובקעב .50% -ל 0 ןיב לטיהה רועיש תא עובקל ירוזא ןונכת בחרמב הינבו ןונכתל
.החבשההמ 50% וניה לטיהה רועיש קוחה

לטיהב בייחה
החבשה הלח רשאכ החבשה לטיה םולשתב תורודל רכוח וא עקרק לעב בייחמ תפסותל 2 ףיעס
.גרוח שומיש תרתה וא הלקה ןתמ תינכת רושיא בקע ןיעקרקמב

םלשי ,תרחא ךרדב ןיבו םהב לוצינה תויוכז לש ןתבחרה תמחמ ןיב ,ןיעקרקמב החבשה הלח"
םירכחומ ןיעקרקמה ויה ;(לטיה – ןלהל) וז תפסותב רומאה יפל החבשה לטיה םלעב
םיאצמנה ןיעקרקמ לע לוחי תינכת רושיא תובקעב לטיה ;לטיהה תא רכוחה םלשי ,תורודל
";דבלב ומע םילבוגה וא תינכתה םוחתב

תושרה רב דמעמ
וניא תושר רב ןלהל הארנש יפכ ,תורודל רכוחה וא םילעבה וניה לטיהב בייחה ליעל רומאכ
.החבשה לטיהב בייח

תינק ד"ספ
חוכמ קיזחמ םאה הלאשה הררועתה ,תימוקמה הדעוה 'נ תועקשהו לוהינ תינק 85/88 א"ערב
הזוח חוכמ עקרקב הקיזחה תרערעמה .החבשה לטיהב בויחה ךרוצל רכוח בשחיי חותיפ הזוח
.הריכח הזוח התיא םתחיי ,םיאנתב דומעת םא ויפל חותיפ

הלתמ יאנת םע הזוח וניה חותיפה הזוחש ,םכסהה תא חתינש רחאל עבק ןוילעה טפשמה תיב
טפשמה תיב רשאכ ,החבשה לטיהב בח וניאו רכוח וניא ןיידע קיזחמה ,לטיהה תלטה תעב ןכלו
.(י"ממ ןלהל) לארשי יעקרקמ להנימ וניה לטיהב בייחהש שיגדמ


אהי סמה תלטה תעב יכ ךב הנתומ החבשה סמ ליטהל הבישמה לש תינוטלשה התוכמסו החוכ"
...תורודל רכוח בייחה
םולשתב הבישמה יפלכ תבייח איה ןיא ןכ לעו תורודל תרכוח תשקבמה התיה אל סמה תלטה תעב
."לארשי יעקרקמ להנימ לע הבישמה יפלכ תלטומ וז הבוח .החבשה סמ
תינק" תרערעמה םע םתחיי רחואמ בלשב םא םגש שיגדמ (זאד וראותב) קרב טפושה 'בכ
איה החבשה לטיהב בויחה דעומבש רחאמ ,החבשהה לטיהב ביוחת אל איה הריכח הזוח "תועקשה
.תרכוח התיה אל

תרערעמה תכפוה ,םכסהה יאנת לכ םויק םע ,םידדצה ןיבש םיסחיב יכ ,חינהל ינא ןכומ"
תוכז קינעהל ידכ וז תיביטקאורטר הלועפב ןיא .הזוחה תתירכ םוימ ערפמל תורודל תרכוחל
םיסחיה תכרעמ תא עבוק םידדצה ןיבש יביטקאורטרה רדסהה .תימוקמה הדעוול תינוטלש
,הניה וז תואיצמ .תיביטקייבואה תואיצמ התא הנשמ הז רדסה ןיא .םהיניבש םייביטמרונה
תימוקמה הדעווה ןיא ןכ לעו ,תורודל תרכוח תרערעמה התייה אל החבשהה סמ תלטה תעב יכ
."לטיהה תא הנממ תובגל תיאכז

תועקשה ליח ד"ספ
מ"עב םיסכנו תועקשה ליח 1087/94 'מהב הלמרב םולשה ש"מיב עבק תינק תכלהל םאתהב
.תושר תרבכ ןיעקרקמב הקיזחמ איהו ליאוה החבשה לטיהב הבח הניא תשקבמהש

לטיהב בייח וניא הלחנב קיזחמהש ירה תושר רב תויוכז ןה תויוכזה םא ,ליעל רומאה רואל
.החבשהה

םה ץוביקה וא בשומה עקרקב קיזחמה תויוכז םהב םירקמבש ירה ןידה יקספ רואל
.החבשה לטיהב ובייחל ןתינ אל תושדחתמ תויתנש תלת תושר רב תויוכז

תורודל םירכוח
ןושל יפ לעש ירה תורודל הריכח הזוח יפ לע הב םיקיזחמ עקרקב םיקיזחמה םהב םירקמב
.החבשה לטיהב םיבייחה םהו םירכוחה םה קוחה

יאלקח הזוח י"פע תורודל רכוח
לטיהב ביחש רכוח וניה דחמ ,יאלקח שומישל הריכח הזוח י"פע הב קיזחמ עקרקה קיזחמ רשאכ
הדועי י"פע עקרקה תא לצנל לוכי וניא ךדיאמ ךא תורדגהה י"פע תפסותל 2 ףיעס יפ לע
וא להנימל עקרקה תא ריזחהל ףא וילע דועי יוניש תעב הזוחה יאנת יפ לע םיתעלו שדחה
.שדחה הדועיב עקרקה לוצינ ןיגב רתיה ימד להנימל םלשל

החבשה לטיה רכוחה לע לטוי ויפל תוויע רצוויהל לולע הזכ רכוח לע החבשה לטיה לטוי םא
.האולמב וא הקלחב להנימל הריזחהל וילעו הלצנל לוכי וניאש עקרק ןיגב

הריכחל תולעב ןיב לדבהה
לש םילעב .ןיעקרקמב תושר רב וא רכוח ןיבל עקרקב םילעב ןיב לדבה םייק ןלהל הארנש יפכ
.החבשה לטיה םלשל וילע ןכלו דועיה יונישמ דיחיה הנהנה אוה עקרקה
רחאל אלא דועיה יונישמ תונהיל לוכי וניא ןיעקרקמה תא להנימהמ רכוחש בשומ וא ץוביק
קר לבקל יאכז קיזחמה 727 הטלחה יפ לע ןכ ומכ .וז תושר ןיגב ןוויה ימד להנימל םלשיש
.הדועי הנושש עקרקהמ 29%-27%

םינהנה םניאש תורמל בשומ וא ץוביק לע יתורירש ןפואב החבשה לטיה תלטהש רורב תאז רואל
.דבכ תוויע רוצית ,ירקיעה הנהנה אוה לארשי יעקרקמ להנימ אלא ,דועיה יונישמ םיירקיעה

21 ףיעס תוארוה
.וז היעבל הנעמ ןתונ שדחה וחסונב הינבהו ןונכתה קוחל תישילשה תפסותב 21 ףיעס

:עבוק ףיעסה

תורודל הריכחב ורכחוה אלש ,לארשי יעקרקמ :דוסי קוחב םתועמשמכ ,לארשי יעקרקמ יבגל"
ולש תורודל רכוחהו ,רחא דועייל םדועיי הנושו יאלקח שומישל תורודל הריכחב ורכחוהש וא
םא אלא ,שדחה הדועיי יפ לע עקרקה תא לצנל יאכז וניא דבלב יאלקח שומישל עקרקה הרכחוה
תפסותב רומאה ףא לע ,לוחי ,שדח הריכח הזוח םתחיי וא ירוקמה הריכחה הזוח ןקותי ןכ
תוימוקמה תויושרל לארשי יעקרקמ להנימ תאמ םימולשתה רבדב םכסהה החבשה לטיה םוקמב ,וז
השגדהה) "1981 א"משת (18 'סמ ןוקית) הינבהו ןונכתה קוח לש ותליחת ינפל םייק היהש
.(ונלש

.החבשה לטיהב בייח וניא תורודל רכוח וניהש קיזחמ םמייקתהבש םיאנת השולש הנומ ףיעסה

.ןיעקרקמה לש דועי יוניש השענ .1

.יאלקח שומישל רכוחל ורכחוה ןיעקרקמה .2

לצנל יאכז וניא רכוחהש עבוק לארשי יעקרקמ להנימ םע רכוחה לש תורודל הריכחה הזוח .3
.שדח הריכח הזוח םתחיי וא הריכחה הזוח ןקותי ןכ םא אלא שדחה הדועי יפ לע עקרקה תא

.ףיעסה יאנתב ןודנ ןלהל

ןיעקרקמב דועי יוניש 1 – יאנת

.ןיעקרקמב ונונכת דועי יונישמ האצותכ החבשה לטיהב תובחב קסוע 21 ףיעס


יאלקח שומישל ורכחוהש ןיעקרקמ 2 – יאנת

הזוח חוכמ 'א הקלחב קיזחמש הלחנ לעבל וא) בשומל וא ץוביקל םירכחומש תצבשמה יעקרקמ
הארנש יפכ "לעפמ" חטש יבגל יפותיש בשומ/ץוביקב טעמל ,יאלקח שומישל םירכחומ (הריכח
:ןלהל


.לארשי יעקרקמ להנימל ץוביק ןיבש תורודל הריכחה הזוח תוארוהמ טוטיצ ןלהל

:הריכחה תרטמ תא עבוק הזוחל 4 ףיעס

."(הריכחה תרטמ -ןלהל) "לעפמ"ו "יאלקח קשמ" תורטמל ץוביקל רכחומ רכחומה"

:"יאלקח קשמ" והמ עבוק תורדגהל (ד)1 ףיעס

רוצייל וירבח תאו ץוביקה תא שמשל הדעונ וא תשמשמה עקרק – "יאלקח קשמ" .ד"
יכרצח וא/ו רועיילו ןוניגל וא ,םתקזחהל םיגדו םייח ילעב לודיגל וא/ו תיאלקח תרצות
,הכאלמ וא תוריש ,יאלקח קשמ ינבמל וא/ו ץוביקה לש רוביצ יכרצל וא/ו םירוגמ ינבמ
."לעפמ" טעמל לכה -המודכו תירבעל ןפלוא ,רעונ תוצובק יכרצל םינבמ תוברל


:"לעפמ" והמ עבוק תורדגהל (ה)1 ףיעס

,היישעתל שמשל דעונ וא שמשמה רכחומה ךותמ עקרק חטשב שומיש (1) – "לעפמ" .ה
לכל וא ,תוירחסמ היחש תוכירבלו קלד תונחתל ,(גניפמק) םינוינחל ,שפונו הארבה יתבל
.הצעומה תוטלחהל ףופכבו יפ לע לכהו ,"יאלקח קשמ" הניאש תרחא תיקסע הרטמ

יכרצל תוברל) דבלב וירבחו ץוביקה יכרצל דעונש הכאלמל וא תורשל ןקתמ וא הנבמ (2)
םג הכאלמה וא תורשה תא קפסמה (ליעל ד ק"סב רומאכ ,'דכו תירבעל ןפלוא ,רעונ תוצובק
ח"ש (םיתאמ) 200 לע הלוע םדא ותואמ תלבקתמה הרומתה םא אלא לעפמכ בשחיי אל ,רחא םדאל
דחא םויל ןכדועיו 1981 טסוגוא שדוח לש ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי הז םוכס .הנשל
."הנש לכב רבוטקואב


םה "לעפמ" תרטמל םירכחומה ולא טעמל תולחנה /תצבשמה יעקרקמ לכש איה ונתדמע תאז רואל
.יאלקח שומישל ןיעקרקמ

תישילשה תפסותל 21 ףיעס יפ לע יאלקח שומיש תרטמל ץוביקל םירכחומ ולא ןיעקרקמו ליאוה
.החבשה לטיהב םיבייח םניא בשומה וא ץוביקה ןונכתה קוחל

רבעשלו לארשי יעקרקמ להנימ ל"כנמל ץעוי ,ןיפשירק רורד רמ לש ותדמעב תכמתנ ונתדמע
הזוחב תרכחומה הלחנה" יכ 2.11.99 םוימ ובתכמב עבקש יאלקחה ףגאה להנמו להנימה ל"כנמס
."םירוגמה תוברל יאלקח

תרשפאמה לארשי יעקרקמ תצעומ לש 834 הטלחה תלוחתב תקסוע ןיפשירק רורד םע תובתכתהה
.להנימה תמכסהב ךרוצ אלל םירוגמ תרטמל עקרק לש הנשמ תרכחה

תא ריכחהל ןתינ אל היפל לארשי יעקרקמ להנימ תדמע תא ריהבמ אוה ןיפשירק רמ לש ובתכמב
הרכחהב רבודמ ןיא ,םירוגמ תיבב רבודמש תורמלו ליאוה ,הנשמ תרכחהב הלחנב םירוגמה תיב
.תיאלקח הרטמל אלא םירוגמ תרטמל


שדח הזוח שרוד שדחה הדועיב עקרקה לוצינ 3 – יאנת

יונישמ תונהיל בשומל וא ץוביקל רשפאמ וניא בשומה וא/ו ץוביקה תצבשמ לש הריכחה הזוח
.דועי יוניש לש הרקמב שדחה הדועיב עקרקה תא לצנלו דועיה

תא קיספהל ןיעקרקמב דועי יוניש לש הרקמב לארשי יעקרקמ להנימל תורשפא ןתונ הזוחה
.הדועי הנושש עקרקה תא בישהלו תידדצ דח העדוה י"ע הריכחה הזוח

:הזוחה תוארוהמ טוטיצ ןלהל
לכ יפ לע וא ףקות תלעב תינכת ידי לע ונממ קלח לכ וא רכשומה לש ודועיי הנתשי םא"
יפ לעו ליעל (ז) 7 ףיעס יפ לע יפותישה בשומה תמזויב השענ דועיה יוניש םא טעמל ,ןיד
המויסל הז הזוח יפל" תוריכשה תא איבהל יאכז להנימה היהי ,הז הזוחב תועובקה תורטמה
ריזחהלו תפסונ הפוקת לכ וא תוריכשה תפוקת המת אל םא ףא ,הנוש ודועייש קלח ותוא יבגל
םויל דעומ לע תמדקומ העדוה יפותישה בשומל ןתיי להנימה .חטש ותואב הקזחה תא ומצעל
."דעומ ותוא ינפל םוי 90 תוחפל רומאכ תוריכשה

שדח הריכח הזוח לע םותחי ןכו ןווה ימד להנימל םלשי רכוחהש תועבוק 737 -ו 717 תוטלחה
להנימל ורזחי ןיעקרקמה לכש תעבוק 727 הטלחה .שדחה הדועי יפ לע עקרקה תא לצנל תנמ לע
.שדחה הדועיב עקרקהמ (ץראה ירוזאב יולת) 29%-27% לבקי רכוחהו

:עבוק 727 הטלחהל (ו) 2 ףיעס

םיפיעס יפל ול עיגמה יפסכה יוציפה םוקמב ,להנימהמ לבקלו שקבל יאכז היהי רכוחה"
,הדועי הנושש עקרקהמ קלח לש הריכח ,ול םאתהבו (ונממ קלח וא) ,(ד) דע (א) םינטק
יפל הינבה תויוכזל םאתהב עקרקה יוושמ ,רוזאה יפל ,29% וא 28% וא 27% היהי ויוושש
.דועיה יוניש תינכות

רזחות עקרקה ,יאלקחה הריכחה הזוח לטובי ,רומאכ עקרקהמ קלח לש הריכח לבקל רכוחה רחב
הזוחל חותיפ םכסה ,ומעטמ ימ וא ,רכוחה םע םתחיי דועיה יוניש רחאלו להנימל התומלשב
."ליעל טרופמכ עקרקהמ קלחה יבגל הרומת אלב 91% -ב ןווהמ הריכח

לעפמל עקרק
תורודל רכוח אוהש קיזחמ םלוא ,החבשה לטיהב בייח וניא תושר רב קיזחמ ליעל רומאכ
."לעפמ"ל הדועיש עקרק לע החבשה לטיהב ביוחי

בייח לעפמל תדעוימ תורודל הריכחה הזוח י"פעש עקרקב תויוכז תפסות וא דועי יוניש
.החבשה לטיהב

םא ןיבו לעפמל תדעוימו ץוביקה תצבשממ קלח איהש עקרקב רבודמ םא ןיב לוחי החבשה לטיה
.(ןווהמ הריכח הזוח) לארשי יעקרקמ להנימ םע דרפנ הזוח םייק היבגלש עקרקב רבודמ

לש 402 הטלחה תוארוה יפל לועפל לכוי החבשה לטיה םלשיש רכוח ולא םירקמב ונתשיגל
ימדמ תיצחמ וא החבשהה לטיהמ תיצחמ הבוגב להנימהמ יופיש לבקלו לארשי יעקרקמ תצעומ
.ךומנה יפ לע להנימל םלישש ןוויהה

:תעבוק 402 הטלחה

ןיגב ,רתיה ימדו (1965 -ה"כשת ,הינבהו ןונכתה קוח י"פע) החבשה לטיה םליש רשא רכוח"
ימדמ תיצחמ וא ,םלישש החבשהה לטיהמ תיצחמ לש להנימהמ רזחהל יאכז אהי ,תויוכז ןתוא
."םיינשה ןיבמ ךומנה ,רתיהה

תועקרק יבגל יאלקחה רזגמב תויוכז לוצינו דועי יוניש לע ףא תולח 402 הטלחה תוארוה
.תויוכזה לוצינ וא/ו דועיה יוניש בקע ,תויאלקח ןניאש

םוכיס
םירכוח םיבשחנ םניא תושר רב תויוכז םה עקרקב םהיתויוכזש םיבשומ וא/ו םיצוביק .1
.החבשה לטיהב םיבייח םניאו

תרטמ לארשי יעקרקמ להנימ םע הריכח הזוח לע ומתחש םיבשומ וא/ו םיצוביק יבגל .2
."לעפמ" תרטמל הזוחב הדועיש עקרק טעמל ,יאלקח שומישל הניה תצבשמה לש הריכחה

הריזחהל וילע אלא שדחה הדועיב עקרקה תא לצנל יאכז וניא רכוחה דועי יוניש לש הרקמב
לש תוטלחהל םאתהב שדח הריכח הזוח לע םותחלו אוהש לכ םולשת להנימל םלשל וא להנימל
םהו הדועי הנושש עקרק לוצינב תוקסועה תוירקיעה תוטלחהה םללכבו לארשי יעקרקמ תצעומ
.717, 727, 737 תוטלחה

םיצוביקו ולא םירקמב לח הינבהו ןונכתה קוחב תישילשה תפסותל 21 ףיעס ונתעדל תאז רואל
.החבשה לטיהב םיבייח םניא םיבשומ וא

תוינונכת תויוכז תפסות וא/ו עקרק לש דועי יוניש ,"לעפמ"ל תדעוימש עקרקב רבודמ םא .3
יפל לארשי יעקרקמ להניממ יופיש לבקל םירכוחה לש םתוכז םע דבב דב החבשה לטיהב בייח
.םהיניבש ךומנה ,ומלושש הריכחה ימד וא החבשה לטיהמ תיצחמ

לארשי יעקרקמ להניממ תימוקמה תושרה ילובקת
תורודל ורכחוהש וא תורודל ורכחוה אלש ןיעקרקמ תפסותל 21 ףיעס תוארוה יפ לע
לטיה םוקמב אלא החבשה לטיה יבגל ועבקנש תוארוהה ולוחי אל יזא ףיעסה יאנת םימייקתמו
םייק היהש תוימוקמה תויושרל לארשי יעקרקמ להנימ תאמ םימולשת רבדב םכסהה לוחי החבשה
.("םכסהה" ןלהל) הינבהו ןונכתה קוח ינפל

.םכסהה תוארוה יפל לועפל וילע אלא החבשה לטיהב בח וניא להנימה רמולכ

יוניש תעב הבוג אוהש םילובקתהמ 50% תוימוקמה תויושרל ריבעהל להנימה לע םכסהל םאתהב
.דועי

וא הריכחה ימדמ 50% ריבעמ לארשי יעקרקמ להנימ היפל ,402 לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה
.רומאה םכסהב עבקנש ןורקיעה תא הצמיא ,רכוחה ידיל ( םהיניבש ךומנכ ) החבשהה לטיה

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה