ןיעקרקמ יוסימ קוחל 50 'סמ ןוקית
14.3.2002 ,ןובשח האור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
ןיעקרקמ יוסימ קוח תסנכה תאילמב רשוא 13/03/2002 -ה יעיבר םויב
.– 2002 ב"סשתה ,(העש תארוה) (50 רפסמ ןוקית) (השיכרו הריכמ ,חבש)

.ןיעקרקמה יוסימ תכרעמב המרופרל תירוביצה הדעוה תוצלמה תא םשייל הדעונ קוחה תעצה
.07.11.2001 םוימ ערפמל ןה קוחה תארוה תלוחת

תיבשומ ןיבה יוסימה תדעו תשירד תובקעב םיאבה םייונישה ולבקתנ קוחה תעצה לע םינוידה ךלהמב
.ץכ לארשי כ"חו ןליו םולשבא כ"חל תודואו םולש םירפא רמ לש ותושארב

(31.3.1961 דעו 1948 ינפלמ עקרק יקיזחמל 12% - 24%) םיתחפומה סמה ירועיש לוטיבל העצהה (א
.תויפותיש תודוגא לעו םידיחי לע לוחת אלו הקחמנ

.עקרק ףוליח סממ תרטופה1אי49 ףיעס תארוה הפסוותה ,ןוחמש םולש רמ ,תואלקחה רש תיינפ תובקעב (ב

תצעומ תוטלחה שומימב םילחה םיידוחייה יוסימה יתוויע תא הרתפ אלו הסחייתה אל קוחה תעצה (ג
.תיאלקח עקרק לש דועי יוניש תעב לארשי יעקרקמ

ןיעקרקמ יוסיממ רותפתש תיטרפ קוח תעצה לש ךרדב היעבה ןורתפל תלעופ תיבשומ ןיבה יוסימה תדעו
.לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה י"פע תועצבתמה ןיעקרקמ לש תופלחה

םילח הלא םילוקיש .ןיעקרקמ תואקסעב סמה ןונכתל םילוקיש לע תויתועמשמ תוכלשה קוחה תוארוהל
.דועי יונישב תוקסועה לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה י"פע הנידמה יעקרקמב תואקסעב דחוימב

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה