יעקרקמ דועי יונישב ינויער יוסימ לפכ
הנידמה
7.2.2002 ,ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
אובמ
טפשמה תיב חתופ ךכ ."דמועה לע הבורמ ץורפה ןיידע להנימה תואקסיע לש יוסימה םוחתב"
.(1) םירוצ ןיע ץוביק ןינעב חבש סמ להנמ שיגהש רוערעב ןתינש ןידה קספ תא ןוילעה

לארשי יעקרקמ להניממ תויוכז תשיכר תעצבתמ רשאכ סמב תובחה תלאש הנודינ ןידה קספב
.לארשי יעקרקמ להנימ לש 611 הטלחה יפ לע תיאלקח עקרק לש דועיי יוניש תרגסמב

יעקרקמ תצעומ תוטלחהל םאתהב דועיי יוניש תקסע לש היוסימ תלאשב קסוע ןידה קספ
לש תורחא תוטלחה לע םג הכלשה ול שי ךא הצעומה לש 611 הטלחהב קסוע ןדה קספ .לארשי
.תיאלקח עקרק לש דועי יונישב תוקסועה לארשי יעקרקמ להנימ

תיאלקח עקרק לש דועיי יוניש לע תבחרנ העפשה הל שיש תימידקת הטלחה הווהמ ןידה קספ
.לארשי יעקרקמ להנימ םע תושענש םילודג םיפקיהבו תובר תואקסע לעו

ןיאו דועיי יוניש לש תחא הקסעב רבודמ יכו תיבלש דח הקסעב רבודמ יכ העבק ררעה תדעו
.השיכר סמ לפכ ליטהל

התוארל שי תחא הקסעב רבודמש תורמל יכ עבקו ררעה תדעו תטלחה תא ךפה ןוילעה טפשמה תיב
.השיכר סמ לפכ ליטהל שיו תיבלש וד הקסעכ

.ןוילעה טפשמה תיבבו ררעה תדעוב ןידה קספ תא הרצקב רוקסנ ןלהל

.םירוצ ןיע 'נ חבש סמ להנמ 5922/99 א"ע (1)

611 הטלחה
תיאלקח עקרקב דועיה יוניש ךילהת תא העבק לארשי יעקרקמ להנימ תצעומ לש 611 הטלחה
:ןמקלדכ

םירשעמ התוחפ הניא ובש הריכחה תפוקתש הזוחב וא תורודל הריכחב עקרק הרכחוה (א)2"
בושיל תצבשמב תוברל ,הלחנ יאנתב אלש וא הלחנ יאנתב ,יאלקח שומיש תרטמל ,םינש תחאו
...ןלהל רומאכ לועפל להנימה הזב ךמסומ ,הדועיי הנושו ,םישדחתמ םיינמז םיזוחב יאלקח

,עקרקה דועיי הנוש םרט םג ,טילחהל להנימה יאשר ליעל 'א ןטק ףיעסב רומאה ףא לע (ב)
...ןלהל 3 ףיעס תוטרופמה תופולחה יפל לעפי יכ

תופולחה ןמ רתוי וא תחא יפל לועפל ויכרצל םאתהבו ותעד לוקיש יפל להנימה יאשר...3
:תואבה
...וידיל עקרקה תבשהו הזוחה לוטיב דעב יפסכ יוציפ רכוחל ןתיל (1)(א(

,2 ףיעסב רומאכ הדועי הנושש עקרקה תא רוכחל ,ומעטמ רחא תוברל ,רכוחל רשפאל (1)(ב(
תרומת ,זרכמ אלל ,שדחה דועיה יפל שומיש תרטמל ,להנימה תעד לוקיש יפל ,הקלח וא הלוכ
ידי לע עבקיש יפכ ,שדחה הדועיב עקרקה יוושמ 51% רועישב םינווהמ הריכח ימד םולשת
וילעש (91%) להנימב לבוקמכ ןווהמ חותיפ הזוח יאנת יולימל ףופכב ,יתלשממה יאמשה
".רכוחה םותחי
.הדועי הנושש עקרקה תא רוכחל ומעטמ רחאל וא רכוחל תרשפאמ הטלחהה
תועצמאב עקרקה דועי תא תונשל רחוב יאלקחה רשאכ םירצונה יוסימה יטביהב קסוע ןידה קספ
.ומעטמ רחא

תודבועה
.שדחתמ יתנש תלת הריכח הזוח תועצמאב תושר תרבכ עקרק תביטחב הקיזחה םירוצ ןיע תצובק

611 הטלחה יפ לע רחסמו םירוגמל תיאלקחמ עקרקה דועי תא תונשל השקיב םירוצ ןיע תצובק
תשרדנה הרומתה תא םלשתש ךכל ףופכב דועיה יוניש עוציב תא תררועל רשיא להנימה .
םזי םע םירוצ ןיע תצובק הרשקתה להנימה רושיא רחאל םימי שדוחכ .חותיפ הזוח לע םותחתו
דועי יונישל הקסעה רושיא תא להנימה לטיב ךכ תובקעב .עקרקב היתויוכז לכ תא ול הרכמו
.םזיה םע ןיעקרקמה יבגל השדח הקסע רשיאו םירוצ ןיע תצובק םע

םתוא הרכמו להנימהמ דועיה יוניש תויוכז תא השכר םירוצ ןיע תצובק יכ ןעט חבש סמ להנמ
בייחל ןכו ,תויוכזה השיכר ןיגב השיכר סמב םירוצ ןיע תצובק תא בייחל שי ךכיפל ,םזיל
.םירוצ ןיע תצובקמ תויוכזה תשיכר ןיגב השיכר סמב םזיה תא

המליש אל איהו להנימה ןיבל הניב הזוח לכ םתחנ אל יכ הנעט דגנמ םירוצ ןיע תצובק
.דועיה יוניש תויוכז ןיגב להנימל
אב םזיהש ןפואב עקרקב תויאלקחה היתויוכז תא םזיל הרכמ איהש הנעט םירוצ ןיע תצובק
.השיכר סמב התוא בייחל ןיא ןכלו להנימהמ דועיה יוניש תויוכז תא שכרש אוהו המוקמב

.2064/95 ש"מעו 61/95 ש"מע םיררע 2 ודחוא ןוילעה טפשמה תיבב רוערעב

ןיע םש לע הקסע רושיא אצוה הז הרקמב . םירוגמל דועיי יוניש תקסעב קסע 61/95 ש"מע
.הקסעה רושיא לטוב רתוי רחואמ בלשבו םירוצ

לכ אצוה אל ,הז הרקמב .ירחסמה זכרמה יבגל דועייה יוניש תקסעב קסע 2064/95 ש"מע
.םירוצ ןיעל הקסע רושיא

ןוילעה ש"מהיב םלוא ,םיררעה ינשבש תודבועה ןיב הנחבאל תובישח תמיק ןלהל הארנש יפכ
.תודבועב יתוהמ ינוש םייקש תורמל םירקמה ינשב ההז הטלחה ןתנ

עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב דילש ררעה תדעו תקיספ
סמב םירוצ ןיע תצובק תא בייחל ןיא יכ העבק םירוצ ןיע תצובק תדמע תא הלביק ררעה תדעו
.להנימהמ דועיה יוניש תויוכז תא השכר אלו רחאמ השיכר

הניה דועיה יוניש בקע תויוכזה תשיכר יבגל 611 הטלחה יפל תורשקתהה יכ העבק ררעה תדעו
.םזיה ןיבל להנימה ןיב הרישי תורשקתה

ןיעקרקמב תושדחה תויוכזה תאצקה ןיגב תורשקתהה יכ החנהה ךמס לע אוה ףא לעפ להנימה"
םכסה להנימה ןיבל םזיה ןיב םתחנ 18.9.94 םויב .םזיה ןיבל וניב הרישי תורשקתה הניה
לש דועי יונישל התשקב יכ תרערעמל ,רומאכ ,שארמ עידוה להנימה ,ןיעקרקמה ןיגב חותיפ
".וניבל הניב חותיפ םכסה םתחי אל רבד לש ופוסב םא הרקיעמ הלטב אהת עקרקה

ןוילעה טפשמה תיב תקיספ
.תיבלש וד הקסיעב רבודמ יכ עבקו ררעה תדעו תטלחה תא ךפה ןוילעה ש"מהיב
.םזיל םתוא רכמש אוהו לארשי יעקרקמ להניממ תויוכזה תא שכר ץוביקה

לארשי יעקרקמ להנימל ץוביקה ןיב םכסה לכ םתחנ אל ןכש וז הקיספבש ישוקל רע ש"מהיב
.םזיל להנימהמ תורישי וצקוה תויוכזהו

:ךכ ישוקה תא רתופ ש"מהיב

תויוכזה ,םזי םע וא ירוקמה רכוחה םע חותיפה הזוח לע להנימה תמיתחל דע יכ ,ןייצל שי"
ררבתמ ירה ,חותיפ הזוח לע המיתח ןיא ןיינע לש ופוסב םא ,ןכל .ושמומ םרט עקרקב
תורשפאה ןדבוא לש הרקמב יכ איה האצותה .השמומ אל עקרקב תויוכזה תפסות יכ ערפמל
.יאלקח רכוח לש ירוקמה ובצמ לא בש רכוחה לש ודמעמ ,להנימה םע חותיפ הזוח לע םותחל
םע ,ךדיאמ .השיכר סמל תובחה םג תלפונ ךכבו ירוקמה רושיאל םויק דוע ןיא ,הלא תויסנב
רכוחה ידי-לע עקרקב תופסונה תויוכזה תשיכר תיפוס תשבגתמ ,חותיפה הזוח לע המיתחה
.סמה תויושר לש ןתשיג יהוז ,םנמאו .יאלקחה

םע חותיפה הזוח לע םזיה לש המיתחה םע ,ןודנה הרקמה תוביסנב יכ ,אופא ,איה יתנקסמ
וקנעוהש תויוכז ,עקרקב םירוצ ןיע לש תופסונה תויוכזה דגא תשיכר תיפוס תשבגתמ להנימה
."לטבתהל ררעה תדעו לש הניד קספ ןיד ,ןכל .דועייה יוניש תקסע רושיאב הל

יפכ תובר תולאש תררועמו תמדוק הקיספל הריתסב תדמוע טפשמה תיב לש וז העיבק וניתעדל
:ןלהל איבנש

תמדוק הקיספל הריתס
חבש סמ קוח ןיינעל ןיעקרקמב תוכזה יכ רבעב עבק ןיד יקספ רפסמב ןוילעה טפשמה תיב
.היפיצב יד ןיאו בייחמ יטפשמ ףקות תלעב תוכז תויהל הכירצ

:ןוילעה טפשמה תיב עבוק 443 (4) 'זל ד"ספב םסרופ טברש 'נ חבש סמ להנמ 156/83 א"עב

תלעב תוכז היהתש תביח קוחל 1 ףיעסבש "ןיעקרקמב תוכזה" יכ ,קפס תויהל לוכי אל יתעדל"
"...טפשמ ףקות

:ךשמהבו

דירש דעה לש וירבד רתיו הריכחה תפוקת תא ךיראהל לארשי יעקרקמ להנימ תנווכש ןאכמ"
הפוקתל הריכח תוכז התע רבכ רוציל ידכ הב ןיאש ,אובל דיתעלש תיזחת רדגב אלא םניא
ותיזחת כ ,הרבסל דוסי שי םא ףאו .הזוחב רומאה תא תונשל ידכ םהב ןיאו הזוחל רבעמש
רערעמה חוכ אב לש ונושלכ "תילארשיה תואיצמהו" רבעה ןויסינ רואל םשגתת ןכא דירש לש
.(ונלש תושגדהה) ."םיבישמה ידיב תיטפשמ תוכז רוציל ידכ ךכב ןיא

:ןוילעה טפשמה תיב רמוא (2)גמ ד"פב םסרופ ירסחמ 'נ חבש סמ להנמ 726/86 א"עב

,תעבוקה איה ,םינש רשעל לעמ התוכשמתה לע האשרהה לבקמ לש היפיצה אל ןכ יכ הנה"
יפכו םכסהב הרוקמש תוכזל ףילחת רדגב םניא דיתעל תיזחתהו ,רבעה ןויסינ תואיצמהו
ףקות" תלעב תוכז היהתש תביח קוחל 1 ףיעסבש ןיעקרקמב תוכזה ...156/83 א"עב רמאנש
תביח האשרה חוכמ םינש רשע לע הלועה הפוקתל ןיעקרקמב שמתשהל תוכזה םגש ןאכמ "יטפשמ
.(ונלש תושגדהה) ."םכסהב תנגועמ תויהל

:689 דומע (5) ז"מ ד"פ חבש סמ להנמ 'נ תלכתה ףוח חותיפל הרבחה 133/89 א"עבו

הניא וז הבחרה ךא הריכמ םיבשחנה םירקמה םוחת תא קקוחמה ביחרה חבש סמ קוחב םנמוא
לכל ,ךרוצ שי ןיעקרקמב תוכז לש הריכמכ סמב בייחתת תמיוסמ הלועפש ידכו ,תלבגומ יתלב
בייחמ יטפשמ יפוא לעב םכסה לע ססבתת איהש ,תוחפה

ןלהל לארשי יעקרקמ להנימ ןיבל םירוצ ןיע ןיב םכסה לכ םתחנ אל םירוצ ןיע ןיינעב
."להנימה"

.השיכר סמ יררע ינשב קסוע ןתינש ןידה קספ ליעל רומאכ
תצובקל אצוהש הקסעה רושיא הז הרקמב . םירוגמל דועי יוניש לש הקסיעב קסוע 61/95 ש"מע
.לטוב להנימה י"ע םירוצ ןיע

אל ללכ הז הרקמב .ירחסמה זכרמה יבגל העצובש הקסיעה תלאש הנודינ 2064/95 ש"מעב
.םירוצ ןיע םש לע הקסע רושיא אצוה

לכבו ןיעקרקמב תויוכז הל קינעהש בייחמ יטפשמ ךמסמ לכ היה אל םירוצ ןיעלש אופא אצוי
.השיכר סמב התוא בייחו להנימהמ תויוכז השכרש ןוילעה טפשמה תיב עבק תאז
תיטפשמ תוכז תמיק םא קרש ןוילעה טפשמה תיב י"ע ועבקנש תוכלההמ היטס הווהמ וז העיבק
.ןיעקרקמב הקסיע ךכב תוארל ןתינ תביחמ

ירסחמ תכלהב העבקנש הכלהממ הייטס לש תורשפאל רע היה ןידה קספב ןוילעה טפשמה תיב
:ליעל הרכזואש

– תיאלקחה הריכחה תרבעה לש הקסעה תעב היופצ התיה יונישה תורשפא יכ החנהב םג "
ןושארה רכוחל סחייל ןיא ירה – ןושארה רכוחה לביקש הרומתב יוטיב האצמ ךכ םושמו
726,727/86 א"ע הוושה .יד אל דיתעל הייפיצב יכ אוה ןורקעה .השיכר סמ םולשתל תובח
".98, 101 (2) גמ ד"פ ,'חאו ירסחמ 'נ םילשורי ןיעקרקמ חבש סמ להנמ

?הקסיע רושיא לכ אלל תויוכז תשיכר ןכתית םאה
:רמוא ןוילעה טפשמה תיב

םע חותיפה הזוח לע םזיה לש המיתחה םע ,ןודנה הרקמה תוביסנב יכ ,אופא איה יתנקסמ "
תויוכז ,עקרקב םירוצ ןיע לש תופסונה תויוכזה דגא תשיכר תיפוס תשבגתמ ,להנימה
".לטבתהל רעעה תדעו לש הניד קספ ,ןכל .דועייה יוניש תקסע רושיאב הל וקנעוהש

ןיע י"ע תויוכז תשיכר לש הקסע השביג םזיה םע להנימה לש המיתחהש עבוק טפשמה תיב
ותוא – דועייה יוניש תקסע רושיאב םירוצ ןיעל וקנעוהש תויוכז – םירוצ
.לטובש 18.7.94 םוימ רושיא

אל הז הרקמב רשאכ 2064/95 ש"מע אושנ דועייה יוניש תקסע םג וז הטלחה תלחומ םישמ ילבמ
.םירוצ ןיע םש לע הקסע רושיא לכ אצוה

ןיעל ןתינ אל ללכ םא (טפשמה תיב ןושלכ) םירוצ ןיע י"ע תויוכזה תשיכר השבגתה דציכ
? דועיה יונישל הקסיע רושיא םירוצ

להניממ תויוכז תשיכר תקסיע לע השיכר סמב ביוחיש לוכי םושינהש איה וז העיבק תועמשמ
המכסה לע רושיא וא הקסע רושיא לארשי יעקרקמ להניממ ול אצוהש ילבמ לארשי יעקרקמ
. דועיה יונישל

ןכמ רחאלש הקסע רושיא רכוחל אצי רשאכ קר הלח ןידה קספב הנתינש העיבקה םאה רורב אל
רכוחל אצוה אל ןהב תואקסיעב םגו תפרוג העיבקב רבודמ אמש וא (61/95 ש"מע הרקמ) לטוב
הטלחה יפל : אמגודל ) .השיכר סמב רכוחה ביוחי (2064/95 ש"מע הרקמ ) הקסיע רושיא לכ
.( 717

:סמ לפכ
.סמ לפכ לטוי אלש סמה ינידב אוה ידוסי ןורקע
.ןיעקרקמ יוסימ קוחל (1) א 16 ףיעס ןכו סמ לפכ ענומ ןיעקרקמ יוסימ קוחל 55 ףיעס
.דועיי יוניש לש תחא הקסעב רבודמ הז הרקמב .השיכר סמ ךפכ תענומ (א)27 הנקת
.םזיל- דבלב תחא תיטפשמ תושיל לארשי יעקרקמ להניממ וקנעוה דועייה יוניש תויוכז
.השיכר סמב הלופכ תובח איה ןידה קספ תועמשמ
תורמל להנימהמ תויוכזה תלבק ןיגב השיכר סמ ומלשי םזיה םגו םירוצ ןיע תצובק םג
.םזיה אוהו תויוכזה תא לביק םהמ דחא קר לעופבש

חבש סמ קוחל םיזוחה יניד ןיב ןילמוגה יסחי
להניממ תויוכז השכר םירוצ ןיעש העיבקב שיש ישוקל עדומ ןידה קספב ןוילעה ש"מהיב
הקסעה רושיאו םירוצ ןיע ןיבל לארשי יעקרקמ להנמ ןיב הזוח םתחנ אל ןכש לארשי יעקרקמ
.לטוב םירוצ ןיע תצובקל ןתינש
תשיכר תא תשבגמ להנמה םע םזיה לש המיתחהש טפשמה תיב עבוק ולא םיישק רותפל תנמ לע
.םירוצ ןיע תצובק י"ע תויוכזה


, םזי םע וא ירוקמה רכוחה םע חותיפה הזוח לע להנימה תמיתחל דע יכ , ןייצל שי "
ירה , חותיפ הזוח לע המיתח ןיא ןיינע לש ופוסב םא , ןכל . ושמומ םרט עקרקב תויוכזה
ןדבוא לש הרקמב יכ איה האצותה .השמומ אל עקרקב תויוכזה תפסות יכ ערפמל ררבתמ
רכוח לש ירוקמה ובצמ לא בש רכוחה לש ודמעמ , להנמה םע חותיפ הזוח לע םותחל תורשפאה
. השיכר סמל תובחה םג תלפונ ךכבו ירוקמה רושיאל םויק דוע ןיא , הלא תוביסנב .יאלקח
לש עקרקב תופסונה תויוכזה תשיכר תיפוס תשבגתמ , חותיפה הזוח לע המיתחה םע , ךדיאמ
."סמה תויושר לש ןתשיג יהוז , םנמאו . יאלקחה רכוחה ידי –

יוסימ ןינעל ףא םיעיפשמו םילח םייללכה םיזוחה ינידש טפשמה תיב עבק ןיד יקספ רפסמב
.ןיעקרקמ
: עבוק 95 (3) במ ד"פ חבש סמ להנמ 'נ ירודכ א"עב ןוילעה טפשמה תיב

יניד ןיבש ןילמוגה יסחיל תעגונ קוחב "הריכמה םוי" לש ותועמשמ רבדב תינשרפה הלאשה "
הזוחה תתירכ לע םילחה ,יטרפה טפשמה יללכ םא ,תורחא םילמב .ירוביצה טפשמהו םיזוחה
.סמב בויחה ןיינעל םג םה םיפי ,הזוחל םידדצה ןיבש םיסחיה תכרעמו

ןנד הרקמב קתנל הלוכי הניא ,הקיקחה תרטמ תא םישגהל האבה ,התואנ תונשרפ יכ ,ינרובס
.קוחה יפ-לע סמב םידדצה לש םתובח ןיבל ,םייזוחה םיסחיל רושקה ,םינידה "לגעמ" ןיב
ונל ןיינע ,ךכיפל .קוחל 1 ףיעסב "ןיעקרקמב תוכז"ו "הריכמ" תורדגה חכונ דחוימב תאז
.(75 'מעב [165/82 ]1 א"ע) "םלוכ הקיקח ירבד לעמ השורפה 'תיביטמרונ הירטמ' ןיעמ"ב
".... קוחב "הריכמה םוי" ואשונש ,43 'מעב [80/83 ]2 א"עב רגמש אישנה עבק וז חורב

יללכה טפשמה יניד יפ לעש תורמלש שדחמו וז הכלהמ הטוס ןידה קספב ןוילעה טפשמה תיב
בייחמ םכסה םתחנ תיטפשמ הניחבמש תורמלו םירוצ ןיעל להנימה ןיב הקסיע לכ הרצונ אל
תינויער הקסיע רוציל ןתינ הינבה תויוכז תא םזיל להנימה קינעה ובש םזיל להנימה ןיב
.השיכר סמב בויחה ךרוצל קר תאזו םיזוחה ינידב הזיחא לכ הל ןיאש

ומכוסש םיאנתב לארשי יעקרקמ להניממ דועיה יוניש תויוכז תא שכרש אוה םזיה הז הרקמב
רושיאמ הנוש םירוצ ןיע תצובקל אצוהש הקסעה רושיא .לארשי יעקרקמ להנימ ןיבל וניב
המליש אל ,הקסעה רושיא יאנתב הדמע אל םירוצ ןיע תצובק ףסונב .םזיל אצוהש הקסעה
.לטוב הקסעה רושיאו ףסכה תא להנימל

תויוכזה תא השכר אל םירוצ ןיע םיזוחה יניד יפ לע יכ קפס לכל לעמ רורב ולא תוביסנב
רושיא תאצוה רחאל 18.7.98 םויב להנימה תא םילאוש ויה וליא .לארשי יעקרקמ להניממ
םיאנתה רחא האלימש ילבמו המואמ המלישש ילבמ עקרקב תויוכז םירוצ ןיעל שי םאה הקסיעה
םירוצ ןיע תצובקש תעדה לע הלעי יכו .תילילש התיה הבושתהש יאדוב ,הקסיעה רושיאבש
הרומת םלשתש ילבמו להנימה לש םיאנתב דומעתש ילבמ תאזו עקרקה לע תונבל תיאשר היהת
?איהשלכ

הרקמב תויוכז ושכרנ אלש יאדובו , תויוכז ושכרנ אלש רמוא הז לטוב הקסיעה רושיא רשאכ
.םזיה םש לע קר אלא םירוצ ןיע םש לע הקסיע רושיא אצוה אל ללכ םש 2064/95 ש"מע לש

םוכיס
תויוכז תשיכר לש תוינויער תואקסעל רשקב סמה תויושר תדמע תא לביק ןוילעה טפשמה תיב
לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה יפ לע הנידמה יעקרקמב דועי יוניש עוציב תעב ןיעקרקמ
. 717,737,727 תוירקיעה תוטלחהה תוברל
דועי יוניש תואקסעב חבש סמ תתחפהל תורשפא ןוגכ תועיתפמו תופסונ תוכלשה הקיספל
.ןיעקרקמב

ידכ , הנידמה יעקרקמב דועי ייוניש תואקסע יוסימ לע תובר תוכלשה טפשמה תיב תטלחהל
קיזחמ ןיב סמה ינידב הילפאה תא לטבל ידכו אשונב תועדה יקוליחו םיחוכיוה ךשמה עונמל
.תישאר הקיקחב אשונה תרדסהמ סונמ ןיא תיטרפ עקרק קיזחמ תמועל הנידמ עקרק

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה