חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה
 

12.11.2013

חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

 

בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.

 

רשות המים פרסמה טיוטה להערות ולדיון על עקרונות לאספקת המים לבית ומתן שירותי ביוב בתחומי המועצות האזוריות.

 

להלן עיקרי הערותינו שהועברו לרשות המים:

 

א.      בטרם קובעים מטרות לרגולציה ראוי לבחון האם המרחב הכפרי עומד במבחני אמינות ורציפות של אספקת שירותי מים. באם התשובה על כך הינה חיובית- כפי שאנו משוכנעים, אזי וודאי כי העמסת עלויות רגולציה נוספות על ספקים של מפעלי מים קטנים תיצור נזק כלכלי מיותר.

 

ב.      במרבית הישובים המתוכננים המים הינם תשומת ייצור עיקרית ומזה נגזרות כל פעולות הספק לרבות היחס לפחת המים, שיקום צנרת ראשית, תיקונים ועוד המקבלות ביטוי בדו"ח הרווח וההפסד של האגודות החקלאיות המשמש כלי ניהולי לחברי אגודת היישוב המתוכנן להם אינטרס עליון ליעילות מירבית והקטנת עלויות.

 

ג.       מודגש כי בניגוד לטענת רשות המים,  כללי התעריפים (ספקים מקומיים) מתקיימים במרבית הישובים המתוכננים למעט בקיבוצים שיתופיים בהם ממילא תקציב החבר מכסה את עלויות המים אם בגביה ישירה מהחברים ואם מתקציב האגודה המשלימה את ההפרש הנדרש.

 

ד.      נקודת המוצא של הטיוטה המוצעת הינה כי הספקת המים במגזר הכפרי דומה למצב בתחומי התאגידים, אך לא כן היא, המאפיין את מבנה משק המים במגזר הכפרי שונה מהותית מהמגזר העירוני - מפעלי מים קטנים, אין היתכנות כלכלית לחבר תשתיות מים של ישובים שונים, עלויות ההון למ"ק גבוהות יחסית (פיזור של יחידות הדיור על אורך צנרת קיים) ועוד.

 

ה.      גם בישובים בהם אין יכולת ניהולית או היעדר יכולת גביה ו/או יכולת גיוס הון לשיקום תשתיות, נמצא פתרון בדרך של הפעלה ע"י גורם חיצוני הפועל תחת הכללים של ספקים מקומיים.

 

ו.        פעולות רשות המים בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט ובמיוחד העלאת תעריף רכישת המים לבית למגזר הכפרי מחבלת במאמץ הניהולי והכספי שהושקע בשנים האחרונות בשיקום תשתיות.

 

מודגש כי חלק ניכר של מענקי הסכם המים החקלאיים ( הסכם בין משרדי האוצר החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל) הופנה לשיקום מערכות המים בשטחי המחנה בישובים המתוכננים.

 

לסיכום - באם אין בכוונת רשות המים להלאים/לפרק את מפעלי המים בהתיישבות הכפרית ע"י הטלת מטלות רגולטוריות וכספיות נוספות יש להפחית לאלתר את תעריפי הרכישה של מים ביתיים ולהעמידם על תעריף ממוצע התאגידים.

 

מערכות המים במרבית הישובים המתוכננים מנוהלות היטב - פעולות הרגולטור בעיקר העלאת התעריפים לבית וחוסר התחשבות בייחודיות של המגזר בכל הקשור לגינון הציבורי מטילות מעמסה כלכלית מיותרת.