עיכוב מתמשך ביישום החלטה 1155
 

 30.6.2013

עיכוב מתמשך ביישום החלטה 1155
בועז מקלר, רו"ח


בתביעה משפטית אחת מיני רבות שנדונה לאחרונה בבית המשפט עלתה פעם נוספת העובדה כי רשות מקרקעי ישראל (להלן - "רמ"י") אינה ערוכה ליישום החלטה 1155 על אף שההחלטה נכנסה לתוקף לפני כשש שנים ב-26.6.2007.


במסגרת ת"א 28702-04/12 בן הרוש ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, הוגש תצהירה של הגב' שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי ברמ"י, לעניין יישום החלטה 1155, להלן חלק מעיקרי הדברים, כפי שהובאו בתצהירה מיום 17.4.13:


"החלטה 979, אשר עודכנה ביום 6.7.2008 על ידי החלטה 1155, מאפשרת לבעל זכויות בנחלה (להלן - "המתיישב") במושב לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים בתנאים מטיבים...


במהלך השנים 2007 ו-2008 הוגשו מספר עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק במסגרתן נתבקש ביטול החלטות 979 ו-1101..


בפסק דינו מיום 9.6.11, דחה בית המשפט את מרבית טענות העותרים כנגד ההחלטות האמורות והחל ממועד זה, הוסרה המניעה המשפטית להמשיך ולפעול ליישום החלטות אלה. ואכן, המינהל החל לפעול באופן אינטנסיבי ליישום החלטה 1155. ברם, נוכח מורכבות ההסדרים, המינהל עדיין אינו ערוך ליישום החלטה 1155 אשר רלוונטית לכ-30,000 משקים במושבים וכמות דומה בקיבוצים...


החלטה 1155, המעדכנת את החלטה 979, כוללת סעיף המתנה את יישומה בהקצאת תקציבים להפעלה, וזאת לא בכדי. מדובר בהחלטה המחייבת היערכות משמעותית הכוללת, בין היתר, גיוס כוח אדם ייעודי, התאמת מערכות מחשב, עבודת מיפוי והתאמת מערכות חוזים. יובהר כי מדובר בהסדרים שטרם הושלמו...


בעקבות דחיית העתירות התקיימו ישיבות עם משרד האוצר בעניין הקצאת כוח אדם ייעודי ליישום ההחלטה. מאחר ולא ברור מהו היקף המשאבים הדרושים לצורך יישום ההחלטה ואופן הפעלתה, הוחלט לערוך פיילוט, תחילה, הכולל מושבים וקיבוצים בודדים כדי ללמוד את התהליך ולהעריך את היקף העבודה והתקציבים הדרושים לצורך יישום ההחלטה. במקביל, המינהל משלים היערכות בתחום הנהלים, מערכות המחשוב ומערכות החוזים". (הדגשה במקור).


מתצהירה של הגב' בן צבי, עולות מספר עובדות:

  1. היעדר לוח זמנים - התצהיר כולל אמירה מפורשת כי המינהל אינו ערוך ליישום החלטה 1155 ואף נעדר כל הערכה לגבי לוח זמנים ליישומה.
     
  2. היעדר תקציב - סעיף 7.1 להחלטה 1155 קובע כי "יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב". מהתצהיר ניתן להבין כי התקיימו ישיבות עם משרד האוצר בעניין יישום ההחלטה, אולם ניתן להבין שבאותן ישיבות לא התקבלו החלטות יישומיות, שכן, כפי שמציינת גב' בן צבי בתצהירה "לא ברור מהו היקף המשאבים הדרושים לצורך יישום ההחלטה ואופן הפעלתה".
      
  3. עומס בירוקרטי - מתצהירה של הגב' בן צבי עולים תסמינים בירוקרטים כגון: "מדובר בהחלטה המחייבת היערכות משמעותית", "עבודת מיפוי והתאמת מערכות חוזים" או "גיוס כוח אדם ייעודי". 

מתצהיר פורמאלי זה, שניתן כאמור בחודש אפריל 2013, ניתן להבין, כי גם כיום, כמעט שנתיים מיום מתן פסק הדין בבג"צ 1027/04 פורום הערים העצמאות נ' מועצת מקרקעי ישראל (2011), שבו אישר ביהמ"ש את החלטה 1155 ו-979 וקבע כי יש לפעול לקידומן, אין עדיין התקדמות מהותית ברמ"י, ליישום החלטה 1155 ולעיגון זכות החכירה לדורות של החוכרים בתנאי נחלה.


לדעתנו, נוכח העיכובים הרבים ביישום החלטה 1155 עד כה, והעיכובים שעוד צפויים בהמשך הדרך, כפי שמתחדד מתצהירה של הגב' בן צבי, יש למצוא דרכים חדשות ליישומה המידי של החלטה 1155, קרי, כינון מסלול מהיר להכרה בזכויות החוכרים בתנאי נחלה ולהיוון הזכויות בחלקת המגורים.