הארכת מועד ההקלות במס במגזר החקלאי בעקבות התפזרות הכנסת
 

13.12.2012

 

הארכת מועד ההקלות במס במגזר החקלאי בעקבות התפזרות הכנסת

בועז מקלר רו"ח, שרון בכר עו"ד

 

עפ"י הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת יוארך בין השאר תוקף ההקלות במס במגזר החקלאי עד תום שלושה חודשים הראשונים לכהונת הכנסת הבאה.

 

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות"), קובעות כללים למתן ההקלות במס כדלקמן:

 

תקנה 2 -

פטור ממס על מחיקת חוב המתקבלת אצל החקלאי במסגרת ההסכם/הסדר;

 

תקנה 3 -

פטור ממס במכירת מקרקעין לכיסוי חובות במסגרת ההסכם/הסדר;

 

תקנה 3(א) -

החל משנת 2007 לתקופה של 4 שנים עד תום שנת 2010 - פטור מלא ממס רווח הון בגין מימוש אחזקות בתאגידים במגזר החקלאי אשר תמורתם שימשה לכיסוי התחייבות במסגרת הסדרי הסיוע.

חיוב חלקי בשיעור 35% משיעור מס רווח ההון בשנת 2011 ו-70% בשנת 2012.

 

תקנה 4 -

פטור ממס על העברת מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם ללא תמורה או במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה במסגרת ההסכם/הסדר.

 

תקנה 5 -

התרה בניכוי של הטלות/חלף ערבות המוטלים מכוח ההסכם/הסדר על החקלאי;

 

ב-21.2.2007 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון) התשס"ז-2007 המאריכות את תקופת ההקלות במס לעיל עד תום שנת 2012.

 

ביום 16.10.2012 פורסם חוק התפזרות הכנסת השמונה-עשרה, תשע"ג-2012, אשר קבע כי הכנסת תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה וכי הבחירות לכנסת התשע-עשרה יתקיימו ביום 22 בינואר 2013.

 

סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע: "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים." (הדגשה שלנו - ב.מ, ש.ב).

 

אנו מצפים לאישור רשות המיסים כי שנות ההסכם, להן מתייחסות התקנות, תמשכנה לאחר תום שנת המס 2012 ולפחות עד תום שלושת החדשים לתקופת כהונתה של הכנסת התשע-עשרה, היינו 7 במאי 2013 לכל המאוחר.

 

תמורה מימוש זכויות בתנובה בהסדר המשלים שיועדה לכיסוי חובות

 

מהבהרות שקיבלנו מרשות המיסים תמורה כאמור המיועדת לכיסוי חובות תהיה זכאית לפטור ממס רווח הון בהתאם לסעיף 3(א) לתקנות ההקלות במס ויראו אותה כחלק בלתי נפרד מעסקת מימוש זכויות תנובה מיום 7.1.2008 ("מועד ההשלמה").