שינוי מדיניות ההנחות במקרקעי ישראל
 

11 בנובמבר, 2012

שינוי מדיניות ההנחות במקרקעי ישראל

בועז מקלר, רו"ח יבגני גוסיאטינסקי, עו"ד

 

ביום 7.11.2012 אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בעניין "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה מחוללת שינוי במשטר ההנחות שהיה נהוג עד כה, הן בהיבט הגדרת הישובים הזכאים להנחות והן בהיבט אופן החישוב וההגבלות שנקבעו להנחות אלו.

 

נציין, כי ההחלטה תכנס לתוקפה לאחר אישורה על ידי שר האוצר ושר הבינוי והשיכון.

 

ביום 7.11.2012 פורסמה על ידי ממ"י בענין זה הודעה כדלקמן:

 

"מועצת מקרקעי ישראל קבעה רשימת אזורי עדיפות לאומית חדשה שתקנה הנחות של עד מאות אלפי שקלים על הקרקע בפריפריה

 

המועצה החליטה על מפה חדשה ושוויונית למדיניות הנחות בקרקע, בהקצאות בפטור ממכרז, המתבססת על שקלול של קריטריונים סוציו-אקונומיים, שיעור הגירה, גידול האוכלוסייה ושיקולים ביטחוניים.

 

שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אריאל אטיאס: "קרקעות המדינה נועדו לשרת את האזרחים ולא רק את הרווחים. מינהל מקרקעי ישראל נותן הנחות של מאות אלפי שקלים במחיר הקרקע כדי לעודד הגירה חיובית לפריפריה ולחזק את הישובים החלשים בנגב ובגליל. אנו מעריכים שהחלטה זו תביא לגידול בהיקף הזוגות הצעירים והמשפחות שירצו לקבוע את ביתם בפריפריה".

 

בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל: "אני מברך על החלטת מועצת מקרקעי ישראל שתסייע בהקלה על מצוקת הדיור, תוך יצירת תמריצים לאזרחי המדינה לעבור לישובים באזורי עדיפות לאומית, תגביר את הבנייה בהם ותסייע להעצים את חוסנם הכלכלי".

 

המועצה קבעה מדיניות אחידה ושוויונית למתן הטבות בקרקע. החידוש בהחלטה הנוכחית הוא בקביעת מדדים למדרג הישובים הזכאים להנחות באזורי עדיפות א' או ב' למגורים: אמנם ההחלטה הנוכחית מבוססת על החלטת הממשלה 1060 ונכללו בה רק רשויות שהממשלה הצביעה עליהם כבעלי עדיפות אולם דירוג הישובים לקבוצות א' או ב' נעשה הפעם על ידי המינהל על פי שקלול נתונים שונים ושוויוניים כגון: שיעור ההגירה, גידול האוכלוסייה, מדד פריפריאליות ושיקולים ביטחוניים.

 

בעוד שעד כה התבססה מפת ההנחות של המינהל למגורים על פי הדירוג שקבעה הממשלה (א' או ב') בתוספת החלטות מדיניות נקודתיות (כגון הנחת הגליל) , הרי שהמפה הנוכחית מבוססת אמנם על הרשימה שקבעה הממשלה אך נגזרת מקריטריונים מקצועיים ושיוויוניים שקבע המינהל, אשר דירג את הישובים בהתאם לאזור עדיפות א' או ב'.

 

כך למשל- מתוך רשימת הישובים המופיעים בהחלטת הממשלה נגזרו רק ישובים עירוניים במדד סוציו אקונומי 1-6 בלבד, ומועצות אזוריות כאשר בישובים במועצות אזוריות, המוגדרות כאשכולות סוציו אקונומיים 8-10 תוגבל ההנחה ל 50,000 ₪ הנחה למגרש.

 

הרשימה המצ"ב כפופה לשינויים - בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

 

ישובים חדשים:

 

המועצה אף הכירה בהחלטה הנוכחית בישובים חדשים בנגב ובגליל כאזור עדיפות א' עבור שיווק 400 יח"ד הראשונות, או עד תום 5 שנים מיום שיווק המגרש הראשון/הוצאת היתר בניה ראשון (המוקדם מביניהם).

בשאר הארץ: יוכרו יישובים חדשים באזור עדיפות ב' עבור שיווק 120 יח"ד ראשונות או עד תום 5 שני מיום שיווק המגרש הראשון/הוצאת היתר הבנייה הראשון (המוקדם ביניהם).

 

גובה ההנחות:

 

מגורים:

 

בישובי קו עימות - יינתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים ושאינם מהוונים.

בישובי עדיפות א' - ישולמו בעת ההקצאה 31% מערך הקרקע.

בישובי עדיפות ב' - ישולמו בעת ההקצאה 51% מערך הקרקע.

 

הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה של ערך קרקע לא כולל פיתוח ומע"מ אשר יעמוד על 350,000 ש"ח כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק שמעל 350,000 ₪ ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים.

 

לדוגמה, במקרה בו מדובר על מגרש בישוב באזור עדיפות לאומית א' (31%) שערך הקרקע שלו הוא 500,000 ₪ תינתן ההנחה עד לגובה התקרה (350,00 ₪) והתשלום על הקרקע יסתכם ב-245,000 ₪ בלבד = 0.91x150,000 ₪ + 0.31x350,000 ₪

 

בישובים הנמנים על אזורי עדיפות א' ו-ב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול כמפורט לעיל המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל-50,000 ₪ ליחידת דיור (לפני מע"מ).

 

מסחר:

 

בהקצאת מקרקעין לבניה למסחר ישולמו למינהל דמי חכירה מהוונים מופחתים בהתאם להנחות במגורים.

הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 250 ₪ למטר, לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. על שווי הקרקע אשר עולה על סכום זה ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים.

 

השינוי שמביאה ההחלטה הנוכחית מתייחס רק למפת ההנחות למגורים ולמסחר. ההנחות לאזורי תעשייה ומלאכה ייקבעו בהתאם למפות עדיפות לאומית לתעשייה ולתיירות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון.

 

תעשיה:

 

הקצאת מקרקעין לתעשייה ומלאכה ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בהתאם למפת אזורי עדיפות בתעשייה עפ"י החוק לעידוד השקעות הון , התשי"ט - 1959 כפי שתעודכן מעת לעת, כדלקמן:

 

ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה.

 

איזור עדיפות לאומית א' -לפי חוק עידוד השקעות הון - 31% מערך הקרקע להקמת מפעל ולהרחבת מפעל.

איזור עדיפות לאומית ב' -לפי חוק עידוד השקעות הון - 51% מערך הקרקע בעת הרחבת מפעל קיים, תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בעת הקמת מפעל.

 

הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 300 ש"ח למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. על שווי הקרקע אשר עולה על סכום זה ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים. בירושלים תוגבל הפחתת דמי החכירה למחיר תקרה של 1,000 ₪ למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ.

 

תיירות:

 

בהקצאת מקרקעין לתיירות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בהתאם למפות אזורי עדיפות בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959, כפי שתעודכנה מעת לעת, כדלקמן:

 

ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה.

 

שאר היישובים במפות תיירות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון - 51% מערך הקרקע".

 

יודגש כי בישובי קווי העימות בגבול הצפון ברמת הגולן ובעוטף עזה חל פטור מלא מדמי חכירה מכוח סעיף 40 ה' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל דלעיל אישרה קריטריונים לקביעת אזורי עדיפות. רשימת כלל הישובים אשר צורפה להודעת ממ"י, כפופה לשינויים כתוצאה מבדיקות התאמה לקריטריונים שנקבעו וזאת עקב מספר טעויות שנפלו בסיווג הישובים ברשימה.

 

לפירוט הישובים, בכפוף לאמור לעיל, לפי סיווג עדיפות לאומית, על פי הודעת מינהל מקרקעי ישראל לאחר ישיבת המועצה, ראו להלן טבלת סיווג ישובים לפי אזורי עדיפות לאומית.

 

לביקורת על ההחלטה בענין מדיניות הנחות בקרקע ראו חוזרנו מס' 105/2012 "דחיית הדיון בהצעת החלטה בעניין מדיניות למתן הנחות בקרקע".

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לעו"ד יבגני גוסיאטינסקי או למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.

 

טבלת סיווג ישובים לפי אזורי עדיפות לאומית

 

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

אבטליון

א

אפרתה

א

גבים*

א

הזורעים

ב

אביבים*

א

ארבל

ב

גבע

ב

היוגב

ב

אביטל

א

ארגמן

א

גבעולים

א

הילה*

א

אבירים*

א

ארז*

א

גבעות בר

א

הסוללים

ב

אבן מנחם*

א

אריאל

א

גבעת אבני

ב

הר עמשא

א

אבני איתן*

א

אשבול

א

גבעת אלה

ב

הרדוף

ב

אבני חפץ

א

אשבל

א

גבעת יואב*

ב

הררית

א

אבנת

א

אשדות יעקב א

א

גבעת עוז

ב

ורד יריחו

א

אבשלום*

א

אשדות יעקב מ

א

גברעם*

א

זיקים*

א

אדורה

א

אשחר

ב

גבת

ב

זמרת*

א

אדירים

א

אשל הנשיא

א

גדות

א

זרועה

א

אדמית*

א

אשלים

א

גדיש

א

זרעית*

א

אודם*

א

אשרת

ב

גדעונה

א

חבר

א

אוהד*

א

באר אורה

א

גונן*

א

חגי

א

אומן

א

באר מילכה

א

גורן*

א

חד נס*

ב

אופקים

א

באר שבע

ב

גורנות הגליל*

א

חולית*

א

אור הגנוז*

א

בארי*

א

גזית

ב

חולתה

ב

אור הנר*

א

בוסתן הגליל

ב

גילון

ב

חוסן*

ב

אורטל*

א

בטחה

ב

גילת

ב

חוקוק

א

אורים

ב

בירייה

ב

גיתה

א

חזון

א

אחוזת ברק

ב

בית אל

א

גיתית

א

חלוץ

א

אחיהוד

ב

בית אלפא

א

גלגל

א

חלמיש

א

איבים

א

בית הגדי

ב

גלעד

ב

חמדיה

א

איילת השחר

ב

בית הלל*

א

גן נר

ב

חמדת

א

אילון*

א

בית העמק

ב

גנוסר

ב

חמדת

א

אילות

א

בית הערבה

א

גניגר

ב

חמרה

א

אילניה

ב

בית השיטה

א

געתון*

ב

חניתה*

א

אילת

א

בית זיד

א

גרופית

א

חנתון

ב

איתמר

א

בית זרע

א

גשור*

א

חספין*

א

אל-רום*

א

בית יוסף

א

גשר

א

חפציבה

א

אלומות

א

בית לחם הגלילית

ב

גשר הזיו*

א

חצבה

א

אלון הגליל

ב

בית קמה

ב

דבורה

א

ח. הגלילית

א

אלון מורה

א

בית קשת

ב

דבירה

ב

חצרים

ב

אלוני אבא

ב

בית רימון

א

דברת

ב

חרמש

א

אלוני הבשן*

א

בית שאן

א

דגניה א'

א

חרשים

א

אלונים

ב

בית שערים

ב

דגניה ב'

א

טבריה

א

אלי- עד*

א

ביתר עילית

ב

דוב"ב*

א

טירת צבי

א

אליאב (חרוב)

א

בלפוריה

ב

דולב

א

טל-אל

ב

אליפז

א

בן עמי*

ב

דורות*

ב

טללים

א

אליפלט

ב

בני דקלים

א

דימונה

א

טלמון

א

אליקים

ב

בני יהודה*

ב

דישון*

א

טנא

א

אלמגור

א

בני נצרים

א

דליה

ב

טפחות

א

אלמוג

א

בצת*

א

דלתון*

א

יבול*

א

אלקוש*

א

בקעות

א

דן*

א

יבנאל

ב

אמירים

א

בר יוחאי*

ב

דפנה*

א

יד מרדכי*

א

אמנון

א

ברור חיל*

ב

דקל*

א

יהל

א

אמציה

א

ברכה

א

האון

א

יובלים

ב

אניעם*

א

ברעם*

א

הגושרים*

א

יודפת

ב

אפיק*

א

ברק

א

הודיות

א

יונתן

א

אפיקים

א

בת עין

ב

הושעיה

ב

יושיביה

א

אפק

ב

גבולות

א

הזורע

ב

יזרעאל

ב

 


שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

יחיעם

א

כפר קיש

א

מלאה

א

נבטים

ב

יטבתה

א

כפר רופין

א

מלילות

א

נהלל

ב

ייטב

א

כפר שמאי

א

מלכיה*

א

נהרייה*

א

יכיני*

א

כפר תפוח

א

מלכישוע

א

נוב*

א

יסעור

ב

כרכום

ב

מנוף

ב

נוה

א

יעד

ב

כרם בן זמרה*

א

מנות*

א

נוה אטי"ב*

א

יערה*

א

כרם שלום*

א

מנחמיה

א

נווה אור

א

יפית

א

כרמי צור

א

מנרה*

א

נווה איתן

א

יפעת

ב

כרמי צור

א

מסד

א

נווה זהר

א

יפתח*

א

כרמיאל

א

מסדה

א

נווה זיו

א

יצהר

א

כרמיה

א

מסילות

ב

נווה חריף

א

יקיר

ב

כרמים

א

מסלול

ב

נוקדים

א

יקנעם (מושבה)

ב

כרמית

א

מעגלים

ב

נורית

א

יקנעם עילית

ב

כרמל

א

מעגן

א

נחל עוז*

א

יראון*

א

לבון

א

מעוז חיים

א

נחליאל

א

ירדנה

א

לבון

א

מעון

א

נטועה*

א

ירוחם

א

לביא

ב

מעונה*

ב

נטור*

א

ישע*

א

לבנים

א

מעין ברוך*

א

ניל"י

ב

יתד*

א

להב

ב

מעלה אפרים

א

ניצנה

א

יתיר

א

להבות הבשן*

ב

מעלה גלבוע

ב

ניר דוד

א

כברי*

א

לוחמי הגטאות

ב

מעלה גמלא*

א

ניר יפה

ב

כדורי

א

לוטם

ב

מעלה לבונה

א

ניר יצחק*

א

כוכב השחר

ב

לוטן

א

מעלה עמוס

א

ניר משה

א

כוכב יעקב

ב

לימן*

א

מעלה שומרון

ב

ניר עוז*

א

כורזים

א

לפידות

א

מ. תרשיחא*

א

ניר עם*

א

כחל

א

מבוא דותן

א

מפלסים*

א

ניר עקיבא

א

כיסופים*

א

מבוא חמה*

א

מצובה*

א

נירים*

א

כישור

א

מבועים

ב

מצפה

א

נירן

א

כליל

א

מבטחים*

א

מצפה אבי"ב

ב

נס עמים

א

כלנית

א

מגדל

ב

מצפה אילן

ב

נעלה

ב

כמהין

א

מגדל העמק

א

מצפה יריחו

ב

נעמי

א

כמון

ב

מגדל עוז

ב

מצפה נטופה

ב

נ. עלית

א

כנף*

א

מגדלים

א

מצפה רמון

א

נתיב הגדוד

א

כנרת (מושבה)

א

מגידו

ב

מצפה שלם

א

נתיב העשרה*

א

כנרת (קבוצה)

א

מגן*

א

מרגליות*

א

נתיב השיירה

ב

כפר בלום*

א

מגן שאול

א

מרום הגולן*

א

נתיבות

ב

כפר ברוך

ב

מדרך עוז

ב

מרחב עם

א

סאסא*

א

כפר גדעון

א

מדרשת בן גוריון

ב

מרחביה (מ)

ב

סוסיה

ב

כפר גלעדי*

א

מולדת

א

מרחביה (ק)

ב

סופה*

א

כפר החורש

ב

מורן

א

מרשם (נטע)

א

סמר

א

כפר הנשיא

ב

מורשת

ב

משאבי שדה

א

סעד*

א

כפר זיתים

ב

מזרע

ב

משגב עם*

א

סער*

א

כפר חיטים

ב

מחולה

א

משואה

א

ספיר

א

כפר חנניה

א

מחניים

א

משכיות

א

ספסופה

א

כפר חרוב*

א

מטולה*

ב

משמר הירדן

ב

עבדון*

א

כפר יהושע

ב

מיטב

א

משמר הנגב

ב

עברון*

ב

כפר יובל*

א

מיצר*

א

משמר העמק

ב

עדי

ב

כפר יחזקאל

ב

מירב

ב

מתת*

א

עזוז

א

כפר מימון*

א

מירון*

ב

נאות הגולן*

א

עטרת

א

כפר מסריק

ב

מכורה

א

נאות הכיכר

א

עטרת

א

כפר סאלד*

א

מכחול

ב

נאות מרדכי*

א

עידן

א

כפר עזה*

א

מכמנים

א

נאות סמדר

א

עין גב

ב

 


שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

שם הישוב

עדיפות

עין גדי

ב

צוחר*

א

שדה אליעזר*

א

תמרת

ב

עין דור

ב

צופר

א

שדה בוקר

א

תפרח

ב

עין הבשור*