הודעות מינהל מקרקעי ישראל בדבר עיכוב ביישום החלטה 1155
 

14 אוקטובר, 2012

 

הודעות מינהל מקרקעי ישראל בדבר עיכוב ביישום החלטה 1155

בועז מקלר רו"ח, יבגני גוסיאטינסקי עו"ד

 

במספר הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מינהל מקרקעי ישראל להלן (ממ"י) בדרישה ליישם את הוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1155 בעניין קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים הודיע ממ"י לאחרונה כי הוא עדיין אינו ערוך ליישום החלטה 1155 וכי נשמרת לבעל הזכויות הזכות ליישמו בדיעבד כשתופעל החלטה 1155 בעתיד.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית" בתוקף מיום 22.6.2007 החלטה 1155 אשר עידכנה אותה לעניין הנחות אזורי עדיפות בתוקף מ-4.9.2008 ואושרה בבג"ץ 1027/04 ביום 9.6.2011.

 

על אף אישורה של החלטה 1155 בהחלטת בג"ץ כאמור, ממ"י טרם נערך ליישומה הן מבחינת תשתית פיסית, כגון כוח אדם, והן מבחינת תשתית משפטית כגון אישור נהלים ליישום ההחלטה.

 

בתגובות לבקשות של תובעים ליישום החלטה 1155, אשר הוגשו על ידי ממ"י לאחרונה, פורטו טענות שונות וביניהן תוארה אי היערכותו של ממ"י ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1155.

 

להלן מספר ציטוטים מתוך תגובות ממ"י:

 

"ואכן, המינהל החל לפעול באופן אינטנסיבי ליישום החלטת מועצה 1155 ו-1101. ברם, נוכח מורכבות ההסדרים, המינהל עדיין אינו ערוך ליישום ההחלטות אשר רלוונטיות לכ-30,000 משקים במושבים וכמות דומה בקיבוצים." (הדגשה במקור- ב.מ)

 

ובמקום אחר בתגובת ממ"י צויין:

 

"נוכח האמור, עמדת המשיב העקרונית היא כי, בשלב זה, אין למבקשים או ציבור בעלי הנחלות זכות לחייב את המינהל ליישם את החלטה 1155 בעניינם. בקשות להעברת זכויות בנחלות, בניה נוספת בנחלה, פיצולה וכיוצ"ב תיבחנה בהתאם לכללים הנהוגים במינהל כיום, אך נשמרת לבעל הזכויות הזכות לערוך התחשבנות וקיזוז עת שתופעל החלטת 1155 בעתיד, זאת בכפוף להצטרפות להסדר מיד שיתאפשר וכן לעמידה בתנאים המקדמיים אשר נקבעו בהחלטה." (הדגשה במקור- ב.מ)

 

ובתגובה נוספת של ממ"י במקום אחר נאמר כי:

 

"החלטות 979 ו-1155 הינן החלטות וולונטריות המיועדות, למבקשים להצטרף להסדר כפי שמפורט בהחלטות הללו. יודגש, כי נכון להיום, טרם הוחלו החלטות אלה, מאחר וטרם נקבעו הכללים והנהלים ליישומן. לפיכך, לעת הזו לא ניתן לפעול לפיהן. יוער כי חוכרים רבים ממתינים לקביעת הנהלים והכללים ליישומן על מנת לבחור באם להצטרף להסדר הקבוע בהן, באם לאו." (הדגשה במקור- ב.מ)

 

נוכח האמור לעיל ובמטרה להקטין החיכוך שבין ממ"י לחוכרים מוצע לשקול מסלול חלופי בו יוכרו מיידית הזכויות הקיימות של חברי המושבים בחלקת המגורים בדרך של תשלומי היוון זכויות המגורים בשיעורים שנקבעו בהחלטה 1155.

 

פעולה כאמור צפויה להזרים לקופת המדינה מיליארדי ₪ בד בבד עם יצירת אפשרויות שיווק של עשרות אלפי מגרשים מתוך חלקות המגורים בקיבוצים ובמושבים.