דרישת חוזה חכירה לדורות מממ'י כתנאי לסימון משבצת הנחלות
 

24.6.2012

 

דרישת חוזה חכירה לדורות מממ"י כתנאי לסימון משבצת הנחלות

בועז מקלר רו"ח

 

לאחרונה מציג מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") תנאי לחידוש חוזה בר הרשות החמש שנתי כדלקמן:

 

"חוזי משבצת הן של מושבים והן של קיבוצים החל משנת 2010 יחודשו רק לאחר שהישוב יגדיר את משבצת הקבע ואת השטחים העודפים, במידה וקיימים. ישוב שלא יגדיר השטחים לא יחודש עמו החוזה".

 

דרישה זו נוגדת את החלטות מוצעת מקרקעי ישראל, על פיהן על ממ"י לפעול, ואת חובתו העיקרית, אשר אינו עומד בה, לחתום עם אגודת הקיבוץ על חוזה חכירה לדורות.

 

על פי סעיף 3 להחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל מלפני ארבעים ושבע שנים (!) יוחכרו הנחלות לאגודת הקיבוץ בחוזה חכירה לדורות.

 

דרישתו של ממ"י מהקיבוצים להצביע על קרקעות מעבר למשבצת הנחלות, זמן רב טרם החתימה על חוזה חכירה לדורות, הינה דרישה בירוקרטית וטורדנית החורגת מסמכותו.

 

יודגש כי הגורם העיקרי המונע ומעכב את חתימת חוזי החכירה לדורות הוא ממ"י. רק לאחר שיסיר ממ"י את המכשולים המונעים חתימת חוזה לדורות תהא דרישתו להגדרת שטח משבצת הנחלות עניינית והגיונית.

 

הכשל המערכתי במילוי תפקידו של ממ"י בתהליך חתימת חוזי החכירה לדורות בולט נוכח עובדה כי עם המושבים נחתם אך ורק חוזה חכירה לדורות אחד עם מושב בן עמי בשנת 1996 בעוד שעם הקיבוצים המצב פחות גרוע אך בעשור האחרון נחתמו אך ורק ששה הסכמים עם קיבוצים כאשר עד העשור האחרון במהלך עשרים השנים שקדמו לו נחתמו 110 הסכמים עם קיבוצים ומושבים שיתופיים.

 

לפיכך כ-180 קיבוצים ומושבים שיתופיים טרם חתמו על חוזה חכירה לדורות!

 

במצב עניינים עגום זה יש לדרוש מממ"י להמציא לקיבוץ נוסח חוזה חכירה לדורות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל המחייבות בראש ובראשונה את ממ"י.

 

אין טעם להיכנס לוויכוחים מייגעים על נוסח הסעיפים בחוזה בר הרשות הפוגעים קשות בזכויות חוזיות של אגודת הקיבוץ.

 

כמו כן, אין טעם להיכנס כעת לוויכוחים על תקן שטח המשבצת לו זכאית אגודת הקיבוץ הגדול בדרך כלל מכוח החלטה 361 של מועצת מקרקעי ישראל מזה הנקוב ע"י ממ"י.

 

על רקע הכשל המערכתי שסקרנו לעיל בתהליך חתימה חוזי החכירה לדורות עם הקיבוצים והמושבים יודגש כי ממ"י רואה את זכויות "בני רשות" בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל כזהות לאלו של "חוכרים לדורות" בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי ממ"י.

 

לסיכום, יש לדרוש מממ"י לפעול כמתחייב מהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולהעביר לקיבוץ חוזה חכירה לדורות כתנאי לסימון שטח המשבצת.