הקלות זמניות בתשלום דמי היתר מהוונים על מגרשי מגורים
 

11.10.2011

הקלות זמניות בתשלום דמי היתר מהוונים על מגרשי מגורים

בועז מקלר, רואה חשבון

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1186 העוסקת בתנאי תשלום דמי חכירה מהוונים ודמי היתר מהוונים החליפה ביום 22.3.2010 את קודמתה, החלטה 1184, אשר נכנסה לתוקף ב-29.3.2009.

 

יש לשים לב כי בהחלטות אלו שורה של הקלות בתשלום דמי היתר מהוונים אשר ניתנו לתקופה מוגבלת:

עד 22.3.2012 - באזורים ללא עדיפות ובאזורי עדיפות לאומית ב'.

עד 22.3.2013 - באזורי עדיפות לאומית א.

 

ראו חוזרנו: 42/2010 "דמי חכירה מהוונים ודמי היתר על מגרשי מגורים - עדכון".

 

עיקרי ההקלות בעניין דמי היתר מהוונים ומועדם כמובא בהחלטה 1186

 

איזור תחולה ושיעור דמי היתר

 

פירוט ההקלות בדמי היתר מהוונים ומועדם

 

אזור עדיפות לאומית ב'

15.8%

 

מרכז הארץ

31%

 

 

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למטרת מגורים, המינהל יגבה דמי היתר עבור תוספת בניה ליחידת מגורים אחת, אם שטחה המבונה של יחידת הדיור הקיימת יחד עם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 240 מ"ר או אם תוספת הבניה המבוקשת עולה על 160 מ"ר, אך מתווספת בעקבות מימוש תוספת הבניה יחידה נוספת לזו הקיימת.

 

בתוקף עד ליום 22/3/2012

 

 

אזור עדיפות לאומית א'

9.6%

 

 

לבעלי חוזי חכירה מהוונים למטרת מגורים, המינהל לא ייגבה דמי היתר עבור כל תוספת בנייה מבוקשת, שינוי ניצול ועבור פיצול מגרש.

 

בתוקף עד ליום 22/3/2013

 

המלצתנו לבעלי המגרשים אשר החלטה זו יכולה להיטיב עמם, לנצל את ההטבות הנלוות לה בטרם יפוג תוקפן. הקלות אלו טומנות בחובן השלכות כלכליות אשר במקרים מסוימים אי ניצולן עלול ליצור נזק כלכלי רב בעתיד.

 

כמו כן להוראות אלו השלכות לעניין התשלומים הנדרשים להעברת הבעלות במקרקעי ישראל על פי החלטה 1185 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".

 

פטור מדמי חכירה מהוונים עפ"י החלטה 1186 

 

ההוראות לפטור בעניין דמי חכירה מהוונים הינן ללא מגבלת תוקף ואינן מבחינות בין אזורי הארץ השונים.

 

הפטור חל אך ורק במגרש ששטחו עד 280 מ"ר - כלומר כשהחוכר שילם תמורה בגין המגרש שחושבה ע"פ שטח הבניה בפועל - יהיה פטור מתשלום דמי חכירה מהוונים, עבור זכויות הבניה שלא שולמה בגינן תמורה ושהיו קיימות בתוכנית בעת ההקצאה.

 

אולם במגרש ששטחו מעל 280 מ"ר - כשהחוכר שילם תמורה בגין המגרש שחושבה ע"פ שטח הבניה הפועל – בעת ההקצאה, המינהל ייגבה דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבניה המבוקשות בהיתר הבניה ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה, החל מהמטר הראשון.

 

לאחר מיצוי זכויות ישלם החוכר דמי היתר מהוונים או יהיה פטור מהם כמפורט בטבלה דלעיל.

 

ההוראות דלעיל הינן ללא מגבלת מועד.

 

אפליית מגרשי מגורים במגזר החקלאי

 

החלטה 1186 כמו קודמתה החלטה 1184, אינה חלה על מגרשי המגורים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המשויכים לחברים במסגרת שיוך דירות ואף לא על חלקות המגורים בנחלות במושבים ובקיבוצים.

 

יובהר כי ההחלטה חלה על מגרשי מגורים בהרחבות הישובים החקלאיים.

 

ההחלטה מקלה ו/או פוטרת את אוחזי הקרקע בעיר ובהרחבות הישובים החקלאיים מדמי חכירה מהוונים ומדמי היתר מהוונים על תוספת זכויות בניה בעוד שמגרשי המגורים ששויכו לחברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים וחלקות המגורים בנחלות במגזר החקלאי ימשיכו לשאת בתשלומים אלה.

 

נדגיש כי אפליית מגרשי המגורים במגזר החקלאי אשר החלה בהחלטה 1184 וממשיכה ביתר שאת בהחלטה 1186- אשר באה במקומה, סותרת את חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7) התשס"ט 2009 (אשר פורסם ב-10.8.09).

 

"קרקע עירונית" בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 הינה "קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה".

 

מדובר בפגיעה קיצונית ובלתי מידתית בחוכרי קרקע עירונית במגזר החקלאי אשר יש להחיל עליהם את הוראות החלטה 1186 באופן שווה.