הפרדת מדידת מים בישוב מתוכנן - היבטים מעשיים
 

21.8.2011

הפרדת מדידת מים בישוב מתוכנן - היבטים מעשיים

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

כפי שפרסמנו בעבר עפ"י כללי הקיצוב החל מ-1.8.2011 חלה חובה על ישובים מתוכננים (קיבוץ, מושב שיתופי, מושב, כפר שיתופי) לעבור לנוהל הפרדת מדידת מים בין צריכת מים ביתיים לבין צריכת מים חקלאים.

 

מאחר וביצוע הסקר מטעם רשות המים מהווה תנאי למימוש נוהל הפרדת המדידה, ומאחר ומרבית הישובים טרם נבדקו על ידי הסוקרים מטעם רשות המים וכנראה שידרשו לתקופת זמן נוספת לביצוע בדיקת הסקרים, פנינו לרשות המים בבקשה לדחייה במועד הפעלת הנוהל לתחילת שנת 2012.

 

רשות המים החליטה בשלב זה להתייחס ל 3 קטגוריות של ישובים:

 

הראשונה - ישובים שביצעו סקרים ואושרו ע"י הסוקרים אשר צריכתם השנתית המוערכת כפי שהצהירו עליה (בטופס 3 בנוהל האמור) שווה או גבוהה מההקצאה הנורמטיבית של ראשית השנה - החלת הנוהל ב-1.1.2012 ולפיכך כל שנת 2011 תהיה ע"פ הקצאה נורמטיבית של 150 מ"ק לנפש.

 

השנייה - ישובים שביצעו סקרים ולפי הצהרתם בטופס 3 העריכו כי צריכתם השנתית נמוכה מההקצאה הנורמטיבית של ראשית השנה - הפעלת הנוהל ממועד אישור העמידה בנוהל.

 

השלישית - ישובים אשר לא הצטרפו לנוהל (לא מילאו טופס 3 ולא ביצעו סקר) עד כה - תופעל לגביהם הסנקציה של הקצאה נורמטיבית בגובה של 300 מ"ק לנפש לשנה החל מ-1.8.2011.

 

לעניין אותם הישובים אשר הצטרפו לנוהל והסוקרים ביקשו עבורם דחייה להגשת מועד דו"ח הבדיקה, על פי המסתמן, ידחה לגביהם מועד הפעלת הנוהל לתחילת שנת 2012 במתכונת הקבוצה הראשונה לעיל.