מע'מ על כספי קרן שיקום מערכות מים או ביוב
 

10.7.2011

מע"מ על כספי קרן שיקום מערכות מים או ביוב

בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

 

בהתאם לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994 (להלן - "הכללים") נדרש ישוב שהוא ספק מים מקומי (בד"כ ישוב קהילתי) לגבות מצרכניו בין השאר סכום נוסף של כ-2 ₪ למ"ק המיועד למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב בתחומי אותו ישוב (להלן - "קרן שיקום").

 

כספי קרן השיקום של היישוב הקהילתי משמשים לפיתוח ו/או לחידוש תשתיות מים וביוב בישוב כפי שנקבע בכללים ובעת השימוש בכספי הקרן העלויות נכללות כרכוש הישוב.

 

על גביית כספי קרן השיקום עבור ספק מים מקומי לא יחול מע"מ באם כספים אלו יושקעו כאמור בכללים דלעיל.

 

נציין כי בישוב חקלאי מתוכנן אין חובה עפ"י הכללים לגבות כספים עבור קרן שיקום.