הקלות בתשלום דמי חכירה מהוונים או דמי היתר לנכים
 

6.3.2011

הקלות בתשלום דמי חכירה מהוונים או דמי היתר לנכים

בועז מקלר רו"ח

 

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 6.12.2010 התקבלה החלטה 1220 המאפשרת דחיית תשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים בגין שטחים הנדרשים פונקציונאלית לתפקודם של נכים.

 

ההחלטה הקודמת מס' 1031 בעניין "דחיית תשלום דמי היתר לנכים" לא הייתה ברת מימוש במקרים בהם התבקשה בניה חדשה בקרקע פנויה, וניתן היה לממשה רק במקרים בהם נאלצו נכים לבצע תוספות ושינויים בנכס קיים על מנת להתאים את מבנה המגורים הפנימי לצורכיהם. ההחלטה החדשה (1220) יוצרת אחידות בין בעלי המוגבלות המבקשים להקים בינוי בהתאמה לצורכיהם הן בקרקע והן בקרקע בנויה.להלן נוסח ההחלטה החדשה - 1220:

 

"בעלי מוגבלויות" - בעלי מוגבלות אשר בשל המוגבלות שנוצרה עקב נכותם, נאלצים לבצע תוספות ושינויים בנכס, אשר יתאים למגורים ולצרכי המוגבל.

 

תשלום דמי היתר/דמי חכירה מהוונים, בגין שטחים הנדרשים מבחינה פונקציונאלית לתפקודם של נכים שהינם בעלי זכויות חכירה בנכס, או נכים שהינם בני משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים דרך קבע בנכס וסמוכים על שולחנו של בעל זכויות החכירה ושנכותם הקשה מחייבת אותם לבצע שינויים ו/או תוספות בנכס קיים או להקים את ביתם לראשונה בהתאמה לצורכיהם, (להלן: "בעלי המוגבלות") יידחה עד המועד בו תתבקש העברת זכויות בנכס לאחר, שאינו בעל מוגבלות כנ"ל, זאת בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

א.      סך השטחים הפונקציונאליים (להלן: "שטחים פונקציונאליים") לא יעלה על 50 מ"ר.

ב.      אדריכל המינהל יקבע כי שטחים אלה נדרשים מבחינה פונקציונאלית לתפקוד בעל המוגבלות.

ג.       הצגת אישור רפואי מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, לפיו, נכותו של בעל המוגבלות מחייבת אותו להתאים את המבנה בו הוא מתגורר לצרכיו.

 

בקשות להיתר שתוגשנה ע"י בעלי מוגבלות, תיבחנה ע"י ועדה שתוקם בכל מחוז לעניין זה. החלטות הועדה במחוז תהיינה סופיות.

 

החליטה הועדה במחוז לאשר הבקשה, יאפשר המינהל לנכה המקים את ביתו לראשונה לשלם עבור השטח לבניה בפועל בלבד אשר משטחו יגרעו השטחים הפונקציונאליים שהתשלום עבורם ידחה כאמור.

 

חוכר אשר אושרה בקשתו לדחיית תשלום דמי היתר או תשלום דמי חכירה מהוונים, יחתום על התחייבות לפיה ידוע לו כי עליו לשלם דמי היתר או דמי חכירה מהוונים בתוספת ריבית והצמדה בעת העברת הזכויות בנכס לאחר, וכי לא תועבר בעלות בנכס זה.

 

המינהל יקבע הוראות נוהל לביצוע ההחלטה."