התייחסות הנהלת ממ"י להחלטות 'ועדת הפרוגרמות'
 

12 דצמבר, 2010

 

התייחסות הנהלת ממ"י להחלטות "ועדת הפרוגרמות"

בועז מקלר רו"ח

 

בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 2788 מיום 17.8.2010 בנושא "שינוי תקני הישובים ע"י ועדת הפרוגרמות שבמשרד החקלאות" ניתן ביטוי לעמדת מינהל מקרקעי ישראל לתחום המצוי בסמכותו הבלעדית של משרד החקלאות. מפאת חשיבות הנושא להלן תמצית סיכום ההחלטה:

 

א.      קריטריונים להגדלת תקן/גודל נחלה על מנת שתהיה אחידות בהתייחסות המינהל להמלצות:

א.      שטחי המשבצת מעובדים.

ב.      שינוי תקן הנחלות יעשה רק במידה והתקן הקיים מאויש במלואו.

ג.       הגדלת תקן נחלות לא תעשה על בסיס מצאי קרקע קיים, כדי שלא תיווצרנה נחלות לא שוויוניות.

ד.      מיקום הישוב מבחינת אזור העדיפות.

ה.      צרוף שטחים למשבצת בעקבות הגדלת תקן הנחלות, יעשה במנות של מכסת קרקע המגיעה לקליטה של 5 נחלות, ובכפוף לזמינות השטח.

ו.         במקרים בהם יוכח ע"י האגודה כי קיימת כמות מועמדים מעבר ל-5 נחלות, יאפשר המינהל צרוף שטחים בהתאם, בכפוף לזמינות השטח.

ז.       ישוב הנמצא באכלוס חסר של עד 5 נחלות, והתקבלה המלצת שר החקלאות להגדלת התקן, יהיה רשאי להתחיל בקידום התכנון ליצירת חלקות א' עפ"י התקן שאושר, טרם שאכלס את 5 הנחלות האחרונות עפ"י התקן הישן.

עם אישור ההצעה ע"י הנהלת המינהל יעשה תיאום עם משרד החקלאות לקביעת תהליכי העבודה בהתאם להחלטת ההנהלה שתתקבל.

ב.      הנהלת המינהל מקבלת את העיקרון לפיו גודל הנחלה ייקבע עפ"י עקרון של שוויון הנחלות במשבצת הישוב לגבי גודל נחלות בהתאם לתקן שנקבע. במקום שבהם יסבור המחוז כי יש צידוק לפריצת העיקרון הנ"ל הנושא יבחן באופן פרטני.