עדכון אזורי עדיפות לאומית
 

4.1.2010

עדכון אזורי עדיפות לאומית

בועז מקלר, רו"ח

 

הממשלה בישיבתה, שהתקיימה ביום 13 בדצמבר 2009, החליטה לעדכן את מפת אזורי עדיפות הלאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו - לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות).

 

החלטת הממשלה:

 

החלטה הממשלה בעניין הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית:

 

 1. "להכריז על יישובים ואזורים כאזורים בעלי עדיפות לאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009) התשס"ט-2009.
   
   
 2. לפעול לפיתוח ולקידום האזורים בעלי העדיפות הלאומית במגמה להשיג את היעדים הבאים: עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל, צמצום פערי ההזדמנויות, ורמת החיים בין אזורי העדיפות הלאומית למחוז ת"א וכן הגדלת הצמיחה הכלכלית באזורי הפריפריה, שמירה וחיזוק החוסן הלאומי בטחוני של מדינת ישראל והקמת ישוב חדש.
    
 3. מפת אזורי העדיפות הלאומית תוגדר על-פי המודל הבא: 
  מדד משולב אזורי - אשר מגדיר את אזורי הפריפריה;
  מרחק מגבול בינ"ל - אשר מגדיר את האזורים סמוכי גבול: רשויות המצויות במרחק עד 7 או 9 ק"מ מגבול בינ"ל.
  רמת איום ביטחוני - אשר מגדיר את היישובים המאוימים: יישובים ביהודה ושומרון בעלי רמת האיום הביטחונית הגבוהה ביותר. 

מרכיבי המודל מפורטים בגוף ההחלטה והם אינם מצטברים.

 

יישובים קיימים וכן יישובים חדשים שהוקמו (בחמש השנים האחרונות), העונים על הקריטריונים המצויים מעלה יכללו במפת אזורי העדיפות.

 

בנוסף לכך, רשאים השרים הרלבנטיים, בהסכמת שר האוצר, לקבוע קריטריונים בתחומים המפורטים להלן, על-פי שיקולים מקצועיים, לעניין הטבות ותמריצים לישובים הנכללים במפת אזורי העדיפות הלאומית, והכל במסגרת תקציבם המאושר: תחום החינוך ורכישת ההשכלה, תחום הדיור והפיתוח העירוני, תחום התעסוקה, תחום תשתיות ההנדסה ותחום התרבות והספורט.

 

בהעדר הסכמה בין השר הממונה לבין שר האוצר, יוכל שר האוצר להביא את הנושא להכרעת הקבינט הכלכלי-חברתי או הממשלה.

 

שרי הממשלה ידווחו בכתב לראש הממשלה, אחת לחצי שנה, בדבר ההטבות הניתנות לאזורי העדיפות הלאומית, לרבות בדבר ההיקף התקציבי של ההטבות האמורות.

 

תוקף החלטה זו עד ליום 1.4.2013; עם זאת, תחולת ההחלטה על נפת עמק יזרעאל תהיה לפרק זמן של 3 שנים, מטעמים המפורטים בדברי ההסבר.

 

ראו פירוט באתר משרד ראש הממשלה:

http://www.pmo.gov.il/PMO/adifot/adifotmain.htm?DisplayMode=print

 

אזורי עדיפות בחקלאות

 

נדגיש כי אין בהחלטת הממשלה לפגוע באזורי עדיפות בחקלאות אשר נקבעו בצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה) תשס"ט-2008 אשר צפוי להפוך להוראת קבע בקרוב.

 

אזורי עדיפות בתיירות

 

אזורי העדיפות לתיירות אשר נקבעו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מסוימים לעניין מפעלי תיירות) התשס"ז-2007 גם הם שרירים וקיימים.

 

הוראות מעבר

 

סעיף 162(א) לחוק ההתייעלות קובע הוראות מעבר כדלקמן:

 

"החלטת ממשלה שניתנה ערב תחילתו של פרק זה, שלא לפי הוראות חיקוק, ומקנה הטבות לאזור או ליישוב על בסיס עדיפות לאומית, תתבטל בתום שנתיים וחצי מיום תחילתו של פרק זה או עד המועד הקבוע בה, לפי המוקדם; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על החלטת הממשלה מספר 3960 (הכרזה על הפריפריה באזור עדיפות לאומית - ב.מ), ועל החלטת הממשלה מספר 3964 (מיקום תקציבי הפיתוח והתקציבים המיוחדים הניתנים לרשויות המקומיות לטובת הפריפריה – ב.מ). מיום כ"ג באב התשס"ח (24 באוגוסט 2008), ואין בהוראות סעיף קטן זה כדי לקבוע הוראות לעניין תוקפן."