השוואת מיסוי "הקיבוץ המסורתי" עם "הקיבוץ החדש"
רו"ח בועז מקלר; רו"ח חן שחרור

20.11.2001

 

להלן השוואת שיטות  המיסוי בין ה"קיבוץ המסורתי" ל"קיבוץ החדש" כפי שהובא בנספח ה' לדו"ח הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים:

 

 

 

שיטת המיסוי

לקיבוץ החדש

שיטת המיסוי

לקיבוץ המסורתי

הנושא

 

 

חבר עובד   

 

 

חבר לא עובד

 

 

§   אין יחסי עובד מעביד בין החבר לקיבוץ.

§   לצרכי מס – התקציב לא יחשב כהכנסת עבודה.

§   שיעורי המס לכל החברים הינן אלה הקבועים בסעיף 121(ב) לפקודה – גם לחבר שאינו עובד (מובטל) יחולו השינויים המופחתים.

אופי הכנסת החבר

 

מתקציב בקיבוץ

§  משכורת לפי ס' 2 (2)

§  הוצאה בקיבוץ

§  הכנסה מיגיעה אישית

§   קיצבה לפי ס' 2 (5)

§   הוצאה בקיבוץ

§   הכנסה לא מיגיעה אישית

 

 

 

§  משכורת לפי סעיף 2(2)

§  זקיפה וגילום המס החל

 

 

§   קיצבה לפי סעיף 2 (5)

§   זקיפה וגילום המס החל

 

 

§      חלק מהוצאות המחיה המשותפות.

 

 

טובות הנאה

 

כשניתן לייחס ספציפית

 

 

 

 

§   הוצאה עודפת לעניין סעיף 181 (ב) לפקודה , מאחר שהקיבוץ יוגדר כמעביד לעניין הפקודה.

§      חלק מהוצאות המחייה המשותפות

כשלא ניתן לייחס ספציפית

 

 

§    חלק דמי העזיבה מהתקופה שהקיבוץ היה מסורתי –  טיפול לפי קיבוץ מסורתי- לא הכנסה בידי החבר ולא הוצאה בקיבוץ.

§    חלק מדמי העזיבה מתקופת הקיבוץ החדש - פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה לחבר והוצאה בקיבוץ

§     יתרת דמי העזיבה – הכנסה חייבת לחבר והוצאה בקיבוץ

§     דמי העזיבה לא נחשבים כהכנסה בידי החבר ולא כהוצאה בקיבוץ.

§     חלקו של החבר בהוצאות המחייה עד למועד העזיבה- יחשבו כהכנסה בידיו והוצאה בקיבוץ, והחבר יבצע תיאום מס על הכנסת החוץ שלו לאחר העזיבה.

 

בעת עזיבה

§     יש יחסי עובד מעביד בין החבר למעביד החיצוני.

§     תיחשב כהכנסת החבר ולא כהכנסת הקיבוץ , בין אם הועברה לקיבוץ ובין אם לאו.

§     החבר יתחייב באופן אישי.

 

§     יש יחסי עובד מעביד בין החבר למעביד החיצוני.

§     נחשבות כחלק מההכנסה החייבת של הקיבוץ.

§     ההכנסות שומרות על מקורן החיצוני

§     כשההכנסה לא דווחה למשק- החבר יתחייב באופן אישי.

הכנסות חוץ

 

 

§         מאחר שהתקציב שמקבל החבר ייחשב כהכנסת קיצבה, יחול הפטור לפי סעיף 9א' או 9ב'

 

§         תיחשב כקיצבה הזכאית לפטור לפי סעיף 9א' או 9ב' לפקודה.

§         תיקבע תיקרה לעניין פטור לפי סעיף 9ב'

 

 

§         נחשבת כהכנסת עבודה בידי החבר.

§         זכאית לפטור לפי סעיפים 9א'

 

 

 

 

§     לא נחשב כקיצבה ולא זכאי לפטור לפי סעיפים 9א' או 9ב'

 

 

§     תיחשב כקיצבה הזכאית לפטור לפי סעיף 9ב' לפקודה

§     תיקבע תיקרה לעניין פטור לפי סעיף 9ב'

 

 

§     נחשבת כהכנסת עבודה בידי הקיבוץ.

§     מגיע פטור לפי סעיף 9א'

 

הכנסת החבר כקיצבה

 

תקציב לחבר קיבוץ לאחר גיל פרישה.

 

 

קיצבה לחבר שפרש לאחר גיל הפרישה

 

 

 

 

קצבת חוץ לאחר גיל פרישה כקיצבה

 

 

 

 

  • זיכויים אישיים של הנישום (יחיד או תא משפחתי ) יינתנו כנגד המס המחושב על הכנסת הנישום.
  • ינתן זיכוי רק כנגד מס על הכנסות אישיות.

 

 

 

  • זכאים לנקודות זיכוי לפי שיטת החישוב הספציפית לכל חבר (מאוחד או נפרד).

 

 

  • יישמרו ליחיד/ לתא המשפחתי להמשך ניצול כנגד המס החל על הכנסתם מכל מקור שהוא.

 

 

 

 

§     זיכויים אישיים של הנישום (יחיד או תא משפחתי) יינתנו כנגד המס המחושב על הכנסת הקיבוץ המיוחסת לאותו נישום.

§     לא ינתן זיכוי כנגד מס על הכנסות אישיות של הנישום שלא הועברו לקיבוץ.

§     לא יעברו מנישום לנישום .

 

 

§     זכאים לנקודות זיכוי לפי חישוב מאוחד.

 

 

 

§     יישמרו ליחיד/לתא המשפחתי להמשך ניצול רק כנגד המס החל על הכנסה המיוחסת אליהם מהקיבוץ.

זיכויים

 

שיטת הזיכויים בקיבוץ

 

 

 

 

 

 

 

זיכויים בגין ילדים

 

 

 

 

 

זיכויים לא מנוצלים

§         הפסדי האגודה יועברו לקיזוז כנגד הכנסות אישיות של החברים, רק בגישת "ייחוס הרווח" וכשקיימת ערבות של החברים.

§         הפסדי האגודה אינם ניתנים להעברה לחברים.

הפסדים

 

 

 

 

§         בגישת החברה:

§         לא ייכללו בהכנסה החייבת של הקיבוץ. בחלוקת דיבידנדים לחברים- חייב במס לפי סעיף 125ב' .

§         בגישת "יחוס הרווח":

       ייכללו בהכנסה החייבת   

      של הקיבוץ. חייבים במס 

      בשיעורי המס סעיף 125

      ב'. בעת חלוקתם לחברים

      לא יחול חיוב מס נוסף.

§         ייכללו בהכנסה החייבת של הקיבוץ.

§         חייבים במס בשיעורי המס של יחידים, לפי סעיף 125ב' לפקודה

דיבידנדים שמקבל הקיבוץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         תקציב החברים העובדים נחשב כהכנסת עבודה בידיהם ועל הפקדות בגין הכנסות אלה יחולו כללי ההפקדות של מעביד.

§         בשיטת "ייחוס הרווח" יוכלו החברים להפקיד בגין חלקם בהכנסת הקיבוץ כספים במעמד עמית עצמאי.

§         הניכויים והזיכויים הינם אישיים של המפקיד

§         סכומים בגינם הופקדו כספים לקופת גמל כעמית שכיר או עצמאי יקזזו את תקרת ההכנסה המזכה של כל החברים.

§         בגין היתרה- ניתן להפקיד בקופת גמל כעמית קיבוץ.

§         הניכוי לקופת גמל כעמית קיבוץ- מהכנסת הקיבוץ לפי חלוקה בין החברים.

§         הניכויים והזיכויים בגין ההפקדות לקופת גמל יובאו בחשבון כנגד כלל הכנסת הקיבוץ והמס החל עליה.

 

ניכוי בגין הפקדות לקופת גמל וקרנות השתלמות

§         הקיבוץ הינו חבר בני אדם לעניין פקודת מס הכנסה, וכך לעניין סעיף 181ב'

§         חלה חובת תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות בקיבוץ.

§         טובות הנאה והוצאות מחייה שניתן לזהותם ספציפית ייוחסו לחבר שקיבל אותם.

 

§         הקיבוץ הינו חבר בני אדם לעניין פקודת מס הכנסה , וכך לעניין סעיף 181ב'.

§         חלה חובת תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות בקיבוץ.

§         סכומים שנכללו בהוצאות מחייה- לא יחשבו כהוצאות עודפות.

הוצאות עודפות

 

 

§         בעקרון – חלות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון ), התשמ"ח – 1988

§         מי שחייב בהגשת דוח- עצם החברות בקיבוץ לא תפטור אותו מהגשת דוח.

 

 

 

 

§  פטורים מהגשת דוח:

-  בעלי משכורות חוץ

-  מקבלי תקציב מהקיבוץ .

-  זכאים לחלק בהכנסת הקיבוץ.

 

והכל- בכפוף לתנאים הנ"ל

 

 

§  חובת הגשת דוח בשנת העזיבה

 

 

§         בעקרון – חלות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון ), התשמ"ח – 1988

§         מי שחייב בהגשת דוח- עצם החברות בקיבוץ לא תפטור אותו מהגשת דוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§         חובת הגשה דוח בשנת עזיבה

 

הגשת דוחות ע"י חברים 

 

כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

חבריים קיימים

 

 

 

 

 

 

חברים עוזבים

 

 

§   יחולו כללי הפקודה, לרבות סעיף 66 לפקודה על הסייגים שבו.

§   עצם החברות בקיבוץ לא תהווה חזקה לקיומה של תלות, לעניין סעיף 66 (ד) לפקודה.

 

 

§         שיטת חישוב מס מאוחד.

 

שיטת חישוב המס

 

הכלל

 

 

 

 

פטור ממס

 

לפקדון ותכניות חסכון לשכ"ד למגורים.

 

לעיוור / נכה 100%

כששייך לחבר

כששייך לקיבוץ

כששייך לחבר

כששייך לקיבוץ

§   יחול

§   לא יחול

§       יחול

§         לא יחול

§   יחול

§   לא יחול

§       יחול

§         לא יחול

§   יחול

§   לא יחול

§       יחול

§         לא יחול

§   לפי שיעור המס של חבר בני אדם , קרי – 36% עם סמכות לפקיד השומה להפחית , הן בגישת החברה והן בגישת השותפות.

§         לפי שיעור המס של יחידים , קרי – 50% , עם סמכות לפקיד השומה להפחית.

מקדמות בגין מס שבח מקרקעין