םיצוביקה יוסימל הדעוה תוצלמה
20.11.02001 ,ןהכ רימא ח"ור ;רלקמ זעוב ח"ור
"םיחרוא תעד" :רודמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
יללכ .1

בושיח תטיש תא ןוחבל התרטמש הדעו הסנכה סמ ביצנ י"ע התנומ ,2000 רבמטפסב 13 -ב .א
א 58 דע 54 םיפיעסב םויכ תרדסומ איהש יפכ ,וירבחו יתרוסמה ץוביקה לש סמהו הסנכהה
לש יתרבחהו ילכלכה הנבמב ולחש תורומתה רואל םישרדנה םייונישה לע ץילמהלו ,הדוקפל
.םיבר םיצוביק

.הסנכה סמ ףגא ידבוע ויה הדעוה ירבח

םינוש םיאשונב תוביצנה תדמע תא גיציש ףיקמ יעוצקמ רזוח אצוי יכ הצילמה הדעווה
.ךדיאמ תובותכ תויבמופ תויחנה תורסחו ,דחמ תויעוצקמ תוקולחמ תומייק םהיבגל
.הקיקח ןוקית עצומ יתרוסמה ץוביקב תויגוס לש ןטק רפסמ יבגל

יללכ תא םימיוסמ םירקמב ליחהל תוכמס ביצנל הנקמ הדוקפל 61 ףיעסו רחאמ הדעוה תשיגל
םג ולוחי יתרוסמ ץוביק יבגל "תוצלמה" םייפותיש םיבשומ לע םג םיצוביקל םירומשה סמה
."שדח" יפותיש בשומ לע םג ולוחי "שדח" ץוביק יבגל תוצלמהו יתרוסמה יפותישה בשומה לע

ץוביקה תא ( 1085/00 המע ) זוע לדגמ ד"ספב הנחבא םות -ריפוא הכרב תטפושה דובכ .ב
."קשמב רחא םושינ לכמ , טרפב סמה םוחתבש הלאבו ללכב וינויפאב גרוחה ידוחיי םושינ"כ

ןוידה זכרמב דימעהל שי" :תטפושה דובכ תקיספ יפל וירבחו ץוביקה יוסימ תוינידמ תעיבקב
תאזו" הבותכה תואה לא דמציהל ילבמ תוילכלכה , תויתרבחה ויתורטמ תאו קוחה תילכת תא
, םירחאה לע ותפדעה תעינמ ידי לע םא , רחא םושינ לוכל הז םושינ לש ותאוושה" לש ךרדב
".וחופיק תעינמ ידי לע םאו

תטפושה דובכ הצמיא םתוא תונורקע םתואמ בר קחרמ וטס םיצוביקה יוסימל הדעוה תוצלמה
.ץוביקה יוסימ תודלות סמה תויושרו קקוחמה תא וחנהש תונורקעהמו םות -ריפוא הכרב

טפשמ יתב ןחבמב ודמעי םא קפס רשא סמ יתוויע לש הכורא הרוש חיצנהל ןוכנל האצמ הדעוה
.ולבקתי םא קפס רשא םישדח סמ יתוויע הרצי ךדיאמו

ץוביקה תא םיניינעה זכרמב דימעהל איה הדעוה תוצלמהמ ינשה טוחכ הלועה תוסחייתהה
תוברל תומכסומה לכל הריתסב תדמוע וז תינוציק השיג .ןיינע רבד לכל "םדא ינב רבחכ"
.ץוביקה יוסימב ונדש תומדוק תירוביצ תודעו לש תוצלמה


:ןמקלדכ 18.11.01 םוימ ונילא הבתכמב הריהבה הדעוה הזכיר רשא לארשי הדירפ ח"ור .ג

.הסנכה סמ ביצנ י"ע וצמוא יתרוסמה ץוביקה יבגל הדעווה תוצלמה 1. "
העצה תשבוגמ הקיקח יוניש תושרודה תוצלמה יבגל ,רזוח תרגסמב הנמסרופת תוצלמהה רקיע
.ןוקיתל

תורעה רפסמ טעמל ,ביצנה י"ע ןרקיעב וצמוא "שדחה ץוביקה" יבגל הדעווה תוצלמה .2
.דיתעב ןובשחב הנחקליתש

הרטמב םיניתממ ונאו הז בלשב תבכועמ "שדחה ץוביק"ל יוסימה תטיש תקיקחל העצהה .3
.ודמעמו "שדחה ץוביק"ה גווס תלאשב ןודתש תירוביצ הדעוו בורקב םקות םאה תוארל

המאתה גישהל הנווכ ךותמ היתונקסמל סחיב ונתצלמה הנחבית ,םוקת רומאכ הדעווש החנהב .4
"שדחה ץוביק"ל ןוטלשהו קוחה תוכרעמ לכ לש םתוסחייתהב תומלשו
הדעווה תוצלמה ירקיע.2

:הדעוה תוצלמה ירקיע ןלהל

םיצוביק יגוס ינש ןיב הנחבה .א

םיצוביק יבגלש ךכ ,םיבושיי יגוס ינשל םיצוביקה יוסימב לופיטה תא קלחל הצילממ הדעווה
.וז םייח תרוצל םתוהמב םימיאתמ רשא ,םויכ םימייקה יוסימה יללכ ולוחי םייתרוסמ

,םיצוביק םתוא לכב דרפנב לפטל הדעווה הצילממ ,וז םיבושיי תצובקב לופיטה תמלשה םשל
תגצה ךות ,"יתרוסמ ץוביק" רבכ םיווהמ םניא םה םהב ולחש םייתוהמה םייונישה בקע רשא
יכילהת לע עיפשהל וא ברעתהל אלש ןויסינב ,םייק ףוגכ שדחה ץוביקה יוסימל המלש הפולח
.םיצוביקה לע םירבועה יונישה

רזוחב .ונדרשמ לש דרפנ יעוצקמ רזוחב ואבוי "שדח ץוביק"ל סחיב הדעווה תוצלמה טוריפ
:יתרוסמה ץוביקה יוסימל תועגונה תוירקיעה תוארוהה וטרופי הז

יתרוסמ ץוביק יבגל תוצלמה .ב


רבחה לשו ץוביקה לש תיטפשמה תושיה דמעמ .1

םירבחה לש ץוח תסנכה םגש םינש תורשע גוהנש תא הקיקחב שרופמב ןגעל הצילממ הדעווה
.ץוביקה לש תבייחה הסנכהה בושיח ןיינעל , ץוביקה תסנכהכ בשחית

י"פע ,הז וקלח לע סמה בושיח בלשב הדיחיה ותסנכהכ בשחי ץוביקה תסנכהב רבחה לש וקלח
.הדוקפל 57

ץוביקל תרבעומה םירבח לש ץוח תוסנכה דמעמו וירבחל ץוביקה ןיב םיסחיה .2

ןתינ אלש ןאכמו ,וירבחל ץוביקה ןיב דיבעמ דבוע יסחי ןיא היפל הדמעה תא תצמאמ הדעווה
.ץוביקה ירבחל םלושמה "רכש"כ הייחמה תקפסא לש הייוושב תוארל

,לשמל ךכ .הסנכהה רוקמ יבגל םג ךכו רבעמה תעב רמשיי ץוביקל תרבעומה הסנכהה יפוא
תישיא העיגימ הדובע תסנכהכ בשחית קשמל תרבעומה רבח לש הדובע רכש איהש ץוח תסנכה
.ץוביקה ידיב

ןיינעל תיטנוולרה הדוקפה יללכ לכ ולוחי הדוקפל (2) 2 ףיעס ןרוקמש ץוח תוסנכה לע
ץוביק רבח דבועה רובע דיקפהל יאשר היהי ינוציחה דיבעמה ,ךכל םאתהב .הדובע תסנכה
זוזיקב ורתוי אל ץוביקה לש תומדוק םינשמ םירבעומ םידספהו ,ריכש תימעכ למג תפוקל
.תרוכשממ ץוח תוסנכה דגנכ


םירבחה תבצמ ןיינמ .3

.התואנ םירבחה תבצמ ןדמואל םויכ הגוהנה הטישה יכ האצמ הדעווה

לע לחה סמה בושיח ןיינעל םירבחה ןיינמב ללכיי אל ץוביקה תא סמה תנש ךלהמב בזעש רבח
.ץוביקה תסנכה
ותביזע דעומל דע ול הקפוסש הייחמה תקפסא תואצוה ןיב סמ םואית עצבל שרדיי הז רבח
.ץוביקה תא ותביזע רחאלש הפוקתהמ ויתוסנכה ןיבל
.ץוביקה תסנכהמ יוכינל ורתוי ותביזע דעומל דע רבחל ונתינש הייחמה תואצוה ,ליבקמב
קלחכ התוא לולכי רשא ץוביקל תכייש היהת ותביזע דעומל דע ץוביק רבח לש ץוח תסנכה
.הסנכה התואמ רוקמב הכונש סמה לש םיאתמה וקלח תא םג ךכו ,תבייחה ותסנכהמ

.ץוביקה תא ותביזע תנשב ויתוסנכה לע ח"וד שיגהל ביוחי ץוביק בזוע רבח

ץוביקה ידיב םייוכיז יפדוע .4

-םייוכיז יפדועב אל םג -שומיש תושעל לכוי אל רבחו ,ץוביקל קר ונתניי םיישיא םייוכיז
.ץוביקל הרבעוה אלש תישיא הסנכה לע סמ דגנכ

תומלתשה תונרקבו למג תופוקב תודקפה .5

ןיגב ישיאה סמה יוכיז ןכו תומלתשה ןרקב למג תופוקב תודקפה ןיגב ישיאה יוכינה
ותוכז לע רתיו רבחה םא ןיב ,ץוביקה לש סמהו הסנכהה בושיח בלשב ורתוי תודקפהה
.ואל םא ןיבו תופוקה יפסכב תידעלבה

ץוח תוסנכה ןיגב םיינוציח םידיבעמ ודיקפה םניגב םימוכסב ןטקוי תישיאה הרקתה םוכס
קסעמ הסנכה ילעב ץוביק ירבח ודיקפה םניגב םימוכסב ןכו (דבועל הסנכהכ ופקזנ אל רשאו)
דיקפהל ץוביקה לכוי תללוכה הרקתה םוכס תרתי לע .ץוביקה תסנכהב תללכנ םתסנכהש יאמצע
.ץוביק תימעכ ,תומלתשה תונרקו למג תפוקב


ץוביקב םיימצע םיתוריש יווש .6

הניה םמצעל םירבחה םיקפסמש םיתוריש םע תודדומתהל רתויב תיטקרפה הטישה יכ האצמ הדעוה
ירבחל דחואמ סמ בושיח לש ומויק לע הטלחהה תא ססבלו ,םויכ אוהש יפכ בצמה תא ריאשהל
,ץוביקל םיתוריש ןתונש רבחל ץוביקה תסנכה תקולח תא לרטנמ דחואמה סמה בושיח .ץוביקה
.תפתושמה םתסנכהל דחואמ סמ בושיח ךות ,וגוז ןב תסנכהל ץוביקה תסנכהב וקלח תא ףרצמו

היהי ,ץוביקה ירבחל דרפנ סמ בושיח עצבל תורשפאה ןתניתו הדימבש הדעוה תנייצמ תאז םע
םיימצע םיתוריש םיקפסמה םירבח םתוא תעירג לש ךרדב לשמל ,וז היעבל ןורתפ אוצמל ךרוצ
.םירבחה תבצממ

ץוביקב גוזה ינבל דרפנ סמ בושיח .7

םידבוע גוזה ינב ינששכ םג דרפנ סמ בושיח קוח י"פע ךרעייו הדימב יכ הצילממ הדעוה
סמ בושיח לוקשלו ,הז ןיינעל םיצוביקה תא םג ןובשחב איבהל שי -תולת הנשיו קסע ותואב
.ץוביקב גוז ינבל דרפנ

םירבחה תייעבל ןורתפ תתל הזכ הרקמב יוארה ןמ ,םדוקה ףיעסב רכזוהש יפכ ,םלואו
תסנכה קלחתת ךכבו ,םירבחה תבצממ םתעירג לש ךרדב ץוביקב םיימצע םיתוריש םיקפסמה
.םירבח לש רתוי ןטק רפסמל ץוביקה

תופדוע תואצוה לע סמב ץוביקה בויח .8

.תופדוע תואצוה ןיגב תומדקמ םולשתב בייח ,םדא ינב רבח לככ ,ץוביק

ץוביקה לבקמש םידנדיביד לע סמב תובח .9

,"תורבח סמ" לטומ אל ץוביקה תסנכה לע ןכש ,סמב בייח ץוביקה י"ע לבקתמה דנדיביד
.הדוקפל 126 ףיעסב עובקה

היחמ תואצוה ןיגב ןומימ תואצוה .10

תיביר תואצוה ריתהל ןיא ןורקעכ ןכלו תרוכשמ רדגב ןניא םירבחה לש היחמה תואצוה
.היחמה תקפסא ןומימל ואצוהש

םידלי ןיגב יוכיז תודוקנ .11

.דבלב דחואמה בושיחה תטיש י"פע םירבחה ידלי ןיגב יוכיזה תא לבקל יאשר אהי ץוביק
תודוקנל תואכזב תוליפכ רוציל אלו ,ל"נה תואכזה תא ריהבהל הניה הדוקפל 58 ףיעס תרטמ
.דרפנ בושיח י"פע ןהו דחואמ בושיח י"פע ןה ,םידלי ןיגב יוכיז

םידיחי לש תוסנכהל םירוטפ .12

םיסכנה ורבעוה םא קר ולוחי םידיחי לש םתסנכהל סממ םירוטפ יכ ריהבהל הצילממ הדעוה
.היחמה תואצוהמ קלחכ םמושיר לש ךרדב םירבחה ידיל הסנכהה יבינמ
ןיב ,תורוטפכ הלא תוסנכהב תוארלו ךישמהל ןתינ לבקמה רוכזא אלל תוסנכהל םירוטפ יבגל
רומשל ךישמת וז הסנכה .ץוביקל ןריבעמו ןלבקמ רבחהש ןיבו ץוביקב תורישי תולבקתמ ןהשכ
.הרוטפ הסנכהכ הייפוא לע


סממ םיישיא םירוטפ .13

לע הניה ץוביקה ירבחל הדוקפל (5)9 ףיעסב עובקה הז תמגודכ סממ םיישיאה םירוטפה תלוחת
.רוטפל םיאכזה לש תישיאה םתסנכה

ןובשחב רוטפה תאבה רשפאיש הקיקח ןוקית ךורעל הדעווה הצילממ סממ הז רוטפ קינעהל ידכ
.ץוביקה לש תבייחה ותסנכה לע לחה סמה בושיח תעב


תוסכימו ימוקמה דעוול םימולשת .14

עובקלו ץוביקה לש (תוסכימה תלטה) תוילפיצינומה תואצוהב לופיטל השיגה תא תונשל שי
.יוכינב ץוביקל ורתוי רשא הרקת ימוכס ועבקיי היפל ,הטיש

תכרעמה הנבמו ןייפוא ,ןהיביכרמ ,תוילפיצינומה תואצוהה אשונש רחאמ ,ןכ ומכ
תרקת תעיבק לש אשונה תא ןוחבל הדעווה הצילממ ,םיבכרומ םיאשונ םה תילפיצינומה
ףיעס יפל ותוכמס יפ לע ביצנ יללככ ושבגתיש םיללכה תא עובקלו ,תדרפנ תרגסמב תואצוהה
.הסנכה סמ תדוקפל 30

הבציקכ םירבחל ץוביקה ימולשת .15

םוקמ ןיא ןכלו הבציק הווהמ וניא ביצקתה .ותייחמל ביצקת ץוביקהמ לבקל יאכז ץוביק רבח
.וניגב רוטפ קינעהל

ץוביקב תוברועמ תואצוה .16

ומאותי תיטרפה הכירצה תואצוה ימוכס ,םינומ ונקתוה םהב םיצוביקב יכ הצילממ הדעווה
ופסוותיו ,רבחו רבח לכ לש לעופב הכירצה יפ לע ץוביקה לש תבייחה הסנכהה בושיחב
.ץוביקב היחמה תואצוהל

תיטרפ הכירצ תואצוה ימוכס םאתל הדעוה הצילממ םינומ ונקתוה םרט םהב םיצוביקב ,םלואו
תואצוהה לש םינכדועמ םימוכס .ץוביקה לש תבייחה הסנכהה בושיחב םירבחה לש
.הסנכה סמ תוביצנ לש תילכלכה הקלחמה י"ע ובשוחש יפכ ,תויביטמרונה

תומורת ןיגב סממ יוכיז .17

46 ףיעסב עובקה תומורתה םוכס תרקת לפכמ תונהיל לכוי ץוביקש ידכ יכ הרובס הדעוה
לכש רבדה תועמשמ ןיא .םמצעב ףסכה תא םורתל םירבחה לע ,ץוביקה ירבח רפסמב הדוקפל
תומורתה ימוכסש הניה הנווכה .רבחה ידי לע ישיא ןפואב לעופב עצבתהל הכירצ המורת
-םהל ונתינש רחאלו ,םירבחל ונתינש היחמ תואצוהכ בשחיהל םיכירצ םורתל שקבמ ץוביקהש
.םתמורת לע טילחהל הלא םילוכי

יוכיז הניגב ןתניי םירבחה לש היחמה תואצוהמ קלחכ אלו ץוביקה תמורתכ תמשרנ המורתה םא
איה הדוקפל 46 ףיעס ןיינעל הרקתכ ןובשחב חקליתש תבייחה הסנכהה .דחא םושינל ןתינה
.ץוביקה לש תבייחה ותסנכה


"תימוקמ תושר" תרדגה ןוקית .18

הדוגאה תוסנכהו יסכנ ןיבל ימוקמה דעווה תוסנכהו יסכנ ןיב הרורב הדרפה רוציל ידכ
דעוה תא לולכתש ךכ ,הדוקפל 1 ףיעסב "תימוקמ תושר" תרדגה תא ןקתל שי ,תיפותישה
.תיפותישה הדוגאה תא אלו ימוקמה
הדעוה לש תויללכ תוצלמה .ג

םידומצה םיחטשהו םירבחה תוריד לע ןיעקרקמ יוסימ קוח תוארוה םושיי .1

רבחה ידיב ביוחת להנימה לש 751 הטלחה י"פע םתולעבל םירבחה לש םירוגמה תוריד תרבעה
.םירוגמ תריד יבגל םיעובקה םירועישה י"פעו סכנה יווש יפל , השיכר סמ םולשתב

םירוגמה תרידב תויוכזה תרבעה תא רוטפל ,םימוד םירקימב לבוקמכ ,הצילממ הדעווה
רבחל ץוביקה ןיב ףצר תוארוה הנעבקית ךכל םאתהב . ןיעקרקמ חבש סממ רבחל ץוביקהמ
.השיכרה םויו יווש ןיינעל

רובע לשמל ומכ) םירבחה םש לע תורידה תאצקה לש ךלהמה ןיגב ץוביקה איצוהש תואצוהה לכ
תרתה .תופסונ היחמ תואצוהכ ובשחיי (המודכו עוצקמ ישנא תחרט רכש ,םיטירשת תנכה
.הז ןיינעב קוחה תוארוה י"פע ןחבת דיתעב חבשהמ יוכינב תואצוהה


רוביצ יכרוצל םידעוימה םיחטשו םיילפיצינומ םיסכנ .2

הצילממ ץוביקה לש ולאמ תוילפיצינומה תויוליעפהו םיסכנה לש הדרפה ךלהמ דודיע םשל
תרבעהב תימוקמ תושרל השיכר סממ רוטפ ףיעס ןיעקרקמ יוסימ קוח תרגסמב עובקל הדעווה
ןמז תלבגמ עובקל שי .ימוקמה דעווה תולעבל תיפותישה הדוגאהמ םיילפיצינומ םיסכנ
.ךלהמה תא זרזל תנמ לע תאזו ,הז רוטפ תלוחתל

םירבחל יאלממ תוריד תרבעה .3

751 הטלחה לוחת אלש ירה ,תיאלקחה תצבשמהמ האצי דועיה יונישב הלבקתנש עקרקהש רחאמ
לע תוריד תרבעה יבגל הז קרפב םיטרופמה יוסימה יללכ , וז הביסמ .תושדחה תורידה יבגל
בושיה לש תובחרהמ תוריד לע לשמל ךכ .הנחמה חטשב ןיעקרקמ יסכנ לע ולוחי אל םירבחה םש
.המודכו ריעב תואצמנש תוריד , לארשי יעקרקמ להנימ לש 727 הטלחה םושיימ ולבקתהש

הריכמ סמ יטביה .4

ולוחי יכ הדעווה הצילממ ,דיחי ידי לע הכזמ םירוגמ תריד תריכמב רבודמ ןיאש רחאמ
.םירבחל םירוגמה תודיחי תאצקה תעב הריכמה סמ לש בויחה יפיעס
םינוש םיאשונב הדעווה תוצלמה .ד

הדוגאב ןוה תאצקהו רבחה םש לע םיסכנ תרבעה .1

הקולח סיסב לעו הרומת אלל הנה רבחל ץוביקהמ סכנ תרבעה םהב םירקמב הצילממ הדעווה
הריכמהש יאנתב תאזו ,ןוה חוור סממ רוטפ ץוביקה לע לוחי ,קתו סיסב לע וא תינויווש
סמה ףצר ןורקע רמשי ולא םירקמב .סמב תבייח היהת לבקמה רבחה ידי לע האבה הנושארה
.סכנה לש השיכרה םויו ירוקמה ריחמה ןיינעל ,ריבעמה ץוביקה ילענל סנכיי לבקמה רבחהו

ץוביקה לש סמה בושיחב םיפתתשמה םירבחה יטריפ לע חוויד .2
ץוביקהמ שורדל הדעווה הצילממ ,תובלצה עוציב רשפאלו בשחמבש עדימה רגאמ תא רפשל ידכ
ןובשחב ואבוה רשא םירבחה יטרפ תמישר תא ,יטנגמ יעצמא יבג לע ,חווידה דקומל ריבעהל
.סמה תנש ךלהמב םיבזועה םירבחה יטרפ תא ןכו ץוביקה תסנכה לע לחה סמה בושיחב
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל