החזרי קצבאות שאירים למי שאינם עומדים במבחן הכנסות
 

15.11.2010

החזרי קצבאות שאירים למי שאינם עומדים במבחן הכנסות

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין מיום 31 באוגוסט 2010, קיבל אחת מטענות המוסד לביטוח לאומי ביחס לפס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת מיום 11.11.2010 וקבע כי מבחן שעות העבודה הקבוע בסעיף 5 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת ההכנסה בביטוח זקנה ושארים), התשל"ז-1976, (להלן "תקנה 5"), חל אך ורק על אלמנים חברי קיבוץ אשר ממשיכים לעבוד ולו במשרה חלקית (ראו חוזרנו 101/2010 "מבחן הכנסה לקצבאות שאירים לאלמנים בקיבוץ") http://www.mekler.co.il/doc.aspx?id=k2010115

 

לפיכך אלמן חבר קיבוץ אשר עובד מעל 24 ש"ע שבועיות לא יהיה זכאי לקצבת שאירים על פי החוק היות וההכנסה המיוחסת לו עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. ואילו אלמן אשר עובד פחות מ 24 ש"ע שבועיות (ובכלל זה שעה בודדת בשבוע) יהא זכאי לקבלת קצבת השאירים היות וההכנסה המיוחסת לו נופלת מ 57% מהשכר הממוצע במשק (4,569 ₪ בשנת 2010).

 

המחלוקת אשר נתגלעה בין המוסד לביטוח לאומי לאלמנים חברי הקיבוצים נסבה סביב המקרה הייחודי בו אלמן חבר קיבוץ לא עבד בכלל.

 

עמדת הקיבוצים הייתה כי אלמן אשר אינו עובד כלל נכלל בהגדרה של מועסק במסגרת סידור העבודה בקיבוץ הנופל מ-24 ש"ע שבועיות.

 

טענה זו התקבלה בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת. אולם בית הדין הארצי לעבודה אימץ בנקודה זו את עמדת המוסד לביטוח לאומי וקבע כי אלמן חבר קיבוץ אשר עובד בהיקף הנמוך מ-24 ש"ע שבועיות זכאי לקצבת שאירים. אולם אלמן חבר קיבוץ אשר אינו עובד כלל אינו בא מלכתחילה בשערי תקנה 5 היות והוא איינו מהווה חלק מהמערך הארגוני של הקיבוץ ("סידור עבודה"). לפיכך מבחן הזכאות של אלמן חבר קיבוץ אשר אינו עובד כלל הוא על יסוד סך כל ההכנסות המתקבלות בידיו מגורמים חיצוניים. ביחס לאותם אלמנים אשר אינם עובדים כלל (ולו באופן חלקי ביותר) ומשלמים בגינם סכומים העולים על 4,569 ₪ לחודש (57% מהשכר הממוצע במשק) ביחס לאותם מקרים ספציפיים בלבד, החל המוסד לביטוח לאומי לדרוש המצאת נתוני ש"ע והכנסות לצורך דרישה להחזר קצבאות שאירים אשר שולמו בעבר.

 

יש לבחון דרישת המוסד לביטוח לאומי בדקדקנות רבה.

 

לצורך בחינת דרישות המוסד לביטוח לאומי אנא העבירו אלינו את פניותיו, לאחר בחינת הדרישות ננחה אתכם בהתאם. במידה ואין בידינו נתוני ש"ע והכנסות ו/או שקיימים נתונים חלקיים תועבר אליכם פניה מתאימה להשלמת נתונים.

 

נדגיש כי העברת נתונים לא נכונים עלולה לגרום לביטול הזכאות ולדרישת החזר קצבאות השאירים למפרע.

 

במקביל נבחנת פניה לבית המשפט הגבוה לצדק על מנת לבטל תוצאה אבסורדית זו של פסיקת ביה"ד הארצי ביחס לאלמנים אשר אינם עובדים כלל.