דרישה לחישובי הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2008-2000
 

26.8.2010

 

דרישה לחישובי הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2008-2000

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

המוסד לביטוח לאומי פונה בימים אלו לקיבוצים ולמושבים השיתופיים בדרישה להמצאת נתונים לחישוב הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2008-2000.

 

ע"פ תקנות הביטוח הלאומי, משלם קיבוץ מקדמות דמי ביטוח על בסיס הכנסה הנובעת מנתוני הדו"ח הכספי האחרון הקיים בידי ביטוח לאומי בתוספת הצמדה משנת הדו"ח לשנה השוטפת.

 

כאשר נערכת שומה לקיבוץ, משולמים או מוחזרים לקיבוץ הפרשים בין המקדמות ששולמו לדמי הביטוח שיש לשלם ע"פ השומה.

 

מאחר ובשנים האחרונות לא הועברו שומות ממס הכנסה למוסד לביטוח לאומי ובחלק מהשנים אין בידי המוסד לביטוח לאומי דוחות כספיים ומאזנים, יוצא המוסד לביטוח לאומי במבצע להמצאת נתונים לחישוב הפרשי דמי ביטוח לאומי והפרשי גמלאות.

 

בהתאם לדרישת המוסד לביטוח לאומי, על הקיבוץ להעביר למוסד לביטוח לאומי את הנתונים הבאים המתייחסים לכל אחת מהשנים 2008-2000 כשהם מאושרים על ידו ועל ידי רואה החשבון של הקיבוץ:

 

1.      סה"כ הוצאות מחיה

2.      פחת ציוד צרכני

3.      מס' חברים במקום לפי סיווגם לחודש דצמבר (02, 01 וכד')

4.      סה"כ חברים לפי פנקס חברים

5.      מספר ילדי הקיבוץ

 

לאחר עדכון הנתונים ע"י המוסד לביטוח לאומי, יבוצע חישוב הפרשי דמי ביטוח והפרשי גמלאות, לחובה או לזכות, בהתאם לפער בין הבסיס ששימש לתשלום מקדמות לבסיס המעודכן.

 

ע"פ הודעת המוסד לביטוח לאומי, קיבוצים אשר יגישו את הנתונים עד 30/11/2010 לא יחויבו בקנסות וייהנו מהסדרי תשלומים נוחים.