הנחיות חדשות של ביטוח לאומי ביחס לחבר קיבוץ העובד כעצמאי
 

 

הנחיות חדשות של ביטוח לאומי ביחס לחבר קיבוץ העובד כעצמאי

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

 

26.3.2009

 

 

הנהלת המוסד לביטוח לאומי העבירה בתחילת חודש פברואר לסניפים האזוריים רשימת תיקים של מבוטחים חברי קיבוץ במעמד עצמאי לשנים 2004-2005 בצירוף הנחיות חדשות כדלקמן:

 

 "יש לבדוק כל מקרה ומקרה של עצמאי חבר קיבוץ שהתקבלה בגינו שומה עם הכנסה "0" ולפיכך בוצעו הפרשי הפרשי שומה לזכות ו/או בוטל בעיסוק כעצמאי.

 

כדי למנוע מקרים אלה יש להוציא מכתב למבוטח בנוסח הבא:

 

"על פי המידע שבידינו עיסוקך בשנים ____________ היה עובד עצמאי וחבר קיבוץ.

 

על פי חוק הביטוח הלאומי הנך מחויב בתשלום דמי ביטוח על מלוא הכנסותיך כעובד עצמאי וכחבר קיבוץ, עד לגובה ההכנסה המרבית הקבועה בחוק.

 

הנך מתבקש להעביר אלינו העתק הדו"ח שהגשת למס הכנסה וזאת תוך שלושים יום.

 

אי קבלת העתק מהדו"ח בפרק הזמן שנקבע לעיל תיאלץ אותנו לקבוע את הכנסותיך המחייבות בדמי ביטוח כעובד עצמאי בהיעדר דו"ח".

 

אם בפרק הזמן של 30 הימים לא הגיש המבוטח העתק הדו"ח שהגיש למס הכנסה יש לחייבו לפי בסיס ההכנסה של המקדמות לאותה שנה".

 

לאחר קבלת ההודעה אנו ממליצים לפעול באופן הבא:

 

1.                 1.  לשלוח לסניף המוסד לביטוח לאומי בקשה לביטול  קנסות והצמדה.

 

2.                   2.      לדרוש החזר דמי ביטוח ששילם הקיבוץ ביתר בגין החברים הנ"ל.