הוצאת חשבוניות מס בעסקאות בין חברים באיחוד עוסקים
 

הוצאת חשבוניות מס בעסקאות בין חברים באיחוד עוסקים
בועז מקלר, רו"ח, דוד רותם, רו"ח

 9.11.2008

 

 

להלן הנחיות הנהלת מע"מ לפיהן חובה להוציא חשבוניות מס בעסקאות בין חברים באיחוד עוסקים:

 

 

1.      "תקנה 23ב(ג) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו – 1976 (להלן:התקנות) קובעת כי עוסקים שנרשמו כאחד יגישו דו"ח תקופתי אחד על עסקאותיהם ודו"ח זה לא יכלול עסקאות שעשו בינם ובין עצמם.

 

תקנה 23ב(ג) קובעת כי האמור לעיל לא יחול לגבי עסקאות שהקונה אינו רשאי לנכות את מס התשומות בגינן.

 

 

2.      לפי כך כאשר נמכרת נחלה חקלאית והמוכר והקונה רשומים תחת אותו איחוד עוסקים של אותה אגודה אין לכלול בדו"ח התקופתי את העסקה המתייחסת למכירת הקרקע החקלאית.

 

עם זאת יובהר כי גם כאשר מתקיימות עסקאות בתוך איחוד העוסקים אשר אינן כלולות בדו"ח התקופתי כאמור בס' 1 לעיל לא קיים פטור מהוצאת חשבונית ועל העוסק המוכר להוציא חשבונית אשר לא תיכלל בדו"ח התקופתי."