עמותה למטרות ציבור בישוב חקלאי
 

                                                                                                                                                                                  ספטמבר 2008

 

עמותה למטרות ציבור בישוב חקלאי

בועז מקלר-רו"ח, אמיר כהן-רו"ח

 

ישוב חקלאי המעוניין, כי הספקת הצרכים לאוכלוסיות מיוחדות תתבצענה באמצעות עמותות אשר יוקמו על ידו חייב לבדוק היטב אם הוא עומד בקריטריונים שנקבעו ע"י רשות המיסים ואם ניתן גילוי מלא לפעילות העמותה ולאוכלוסיית הזכאים הנהנים מתמיכותיה.

 

להלן מובאים הבהרות ודרישות רשות המיסים בעניין פעילות ציבורית בעמותות אשר התרומות להן מקנות לנותניהן הטבות מס:

 

 

2.1       "קווים מנחים לסיווג מוסד כמוסד ציבורי

 

פעולות המוסד בתחום המטרות שבסעיף 9(2) לפקודה כשלעצמן, אינן מעניקות אוטומטית למוסד מעמד של מוסד ציבורי.

 

רבים הגופים שפעילותם נכללת לכאורה בתחום המטרות של סעיף 9(2) לפקודה, אך פעילותם נושאת אופי עסקי ואינה פטורה ממס. קביעת מקור ההכנסות ואופיין נעשה בהתאם למבחנים לפעילות עיסקית שהתגבשו בפסיקה.

 

תנאי בל יעבור הוא היות הגוף פועל למטרות ציבוריות שביטויין הוא בין היתר:

 

2.1.1    העלאת רווחת הציבור הכללית ולא של קבוצות חברתיות מצומצות וסגורות ופתיחות לטפל באותו עניין באוכלוסיות נוספות, ללא יצירת אפליה.

 

2.1.2    הכרח הוא שהמטרה הציבורית תושג ללא יצירת קשר או התניה בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו. תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה לקבלת שירותים מהמוסד.

 

2.1.3    מפעילי המוסד, עובדיו ובעלי ענין בו לא יפיקו כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה.

 

2.1.4    יסוד חשוב הוא שהמוסד אינו פועל למטרות רווח, המוסד לא יחלק רווחים לחבריו. רווח לענין זה לרבות חלוקת טובות הנאה בכסף או בשווה כסף, תשלומי שכר בלתי סבירים וכו'.

 

2.1.5    פעילות המוסד מכוונת ומשרתת את טובת הציבור ואילולא קיומה לא היתה מתבצעת על ע"י גופים פרטיים, אלא היה הכרח לבצעה ע"י גוף ממלכתי ציבורי.

 

2.1.6    הקריטריונים/תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב".