כללי IFRS לא יחולו בחישוב המס בשנים 2008, 2007
 

 

כללי IFRS לא יחולו בחישוב המס בשנים 2008, 2007

בועז מקלר רו"ח,   אמיר כהן, רו"ח

 

 

5.6.2008

 

 

בחודש יולי 2006 אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס' 29 – אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "כללי IFRS") (להלן: "תקן 29").

 

תקן 29 קובע, כי ככלל, חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ומדווחות לפיו, יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי כללי IFRS, לתקופות החל מ-1 בינואר 2008.

 

על פי הפסיקה, ככלל, מקום שבו דיני המס אינם קובעים דין מיוחד, יש להסתמך על כללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שלא קיים עקרון מיסויי בסיסי הסותר אותם; גישה זו אומצה בעיקר בכל הקשור לכימות ההכנסה או ההוצאה ועיתויין. כך, כאשר כללי החשבונאות לא עולים עם מדיניות המס של המחוקק לפי פקודת מס הכנסה או עם העקרונות העומדים בבסיסה של שיטת המס, נפרדות הדרכים וחשבונאות המס היא הקובעת (ראה למשל: ע"א 494/87 חב' קבוצת השומרים נ' פשמ"ג, מיסים ו/5, עמ' ה'1).

 

בתזכיר חוק שהופץ לאחרונה ע"י משרד האוצר מוצע לקבוע, כי לתקופת מעבר, לגבי שנות המס 2007 ו-2008, חישוב ההכנסה החייבת לא ייעשה לפי כללי ה-IFRS מכח תקן 29. הדין הקיים באופן כללי בכל הקשור לאימוץ כללי החשבונאות המקובלים או אי אימוצם, ימשיך לחול. תקופת הדחייה נדרשת כדי לאפשר לרשות המס לבחון את הטמעת כללי IFRS בחברות המיישמות אותם, הלכה למעשה, והשפעתם האפשרית על חישוב ההכנסה החייבת לאחר שיושמו כאמור לעיל.

 

להלן נוסח התיקון המוצע לפקודת מס הכנסה:

 

"תוספת פרק שביעי: 1.      בפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף 87 יבוא:

                                      "פרק שביעי: תקני דיווח כספי בינלאומיים

 

אי החלת תקני  87 א בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות דיווח כספי                     מספר 29.

בינלאומיים.

 

תחולה                     2.   הוראה זו תחול לגבי הדוחות שיש להגישם לשנות המס 2007 ו-2008".