תיאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ
 

                                                                                              10 אפריל 2008

 

 

 

תיאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ

בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח

 

 

 

להלן ההנחיות החדשות למשרדי השומה שהוציא מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות ברשות המסים לעניין "תיאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ":

 

"נוכח הניסיון שהצטבר בנושא תיאומי מס והחזרי מס ובהתבסס על סעיף 57 לפקודת מס הכנסה הקובע, כי הקיבוץ ישלם מס השווה לסך כל המס שחברים היו חייבים לשלם, ברצוני לקבוע הליך חדש אשר יאפשר לחברי קיבוץ לקבל החזרי מס המגיעים להם תוך עמידה בתנאי סעיף 57 לפקודת מס הכנסה.

בשל מיסוי שוק ההון רבים מחברי קיבוצים ובעיקר קיבוצים מתחדשים הגישו בקשות להחזרי מס בגין מה שנוכה להם מהכנסות מריבית ומפעילות בבורסה לניירות ערך.

על פעולות אלו של חברי הקיבוצים אין מעקב, הפעולה יכולה להתבצע גם בתיק הקיבוץ וגם באופן ישיר מול החבר דבר שיגרום לזיכוי כפול.

מאחר ועל פי עמדת רשויות המסים חישוב המס בקיבוץ יעשה באופן פרטני לכל חבר בנפרד על פי הכנסתו של כל חבר, לכן בחישוב המס של כל חבר יש לקחת בחשבון את כל הכנסותיו של החבר כולל רווחים בבורסה לניירות ערך והכנסות מריבית.

לעניין חישוב מס לחבר בקיבוץ מסורתי, מצד אחד החבר אינו מעונין למסור לקיבוץ על פעולותיו הכלכליות מחוץ למסגרת הקבוץ ומצד שני הוא אינו יכול להמציא מידע האם הקיבוץ ניצל, בדוח שהגיש לשלטונות המס, את מלוא זכויותיו של החבר. במצב זה לא ניתן לערוך חישוב מס לחבר קיבוץ בקיבוץ מסורתי.

המסקנה מהאמור לעיל היא, כי חבר קיבוץ יכול לדרוש החזר מס רק במסגרת הקיבוץ".

 

מר מיכאל גל , מנהל תחום חקלאות ברשות המסים, הוציא הנחיה נוספת המיועדת למשרדי השומה הנוגעת לטיפול בחברים בעצמאות כלכלית. להלן נוסח ההנחיה:

 

"בתיקון לתקנות האגודות שיתופיות מיום 20.12.2005 נוספה הגדרה חדשה לחבר קיבוץ – "חבר בעצמאות כלכלית". ראה תקנה מצורפת.

 

חבר בעצמאות כלכלית יכול לא למסור ואף לא לדווח על הכנסותיו לקיבוץ.

 

לעניין תיאום מס והחזר מס –

 

חבר קיבוץ אשר ימציא אישור מהנהלת הקיבוץ כי הוא חבר בעצמאות כלכלית ובדוח שמוגש ע"י קיבוץ לשלטונות המס שמו אינו כלול בין חברי הקיבוץ לצורך חישוב המס של הקיבוץ, כאמור בסעיף 57 לפקודת מס הכנסה, יש להתייחס לחבר הקיבוץ זה כמו לכל נישום אחר.

 

אין להסתפק באישור כי הקיבוץ מופרט".