מיסוי יחידות השתתפות בתנובה – עדכון
 

                                                                                                            אפריל, 2007

 

מיסוי יחידות השתתפות בתנובה – עדכון

רו"ח בועז מקלר, רו"ח אמיר כהן, רו"ח – עו"ד חן שחרור

 

כללי

 

במאמרנו "מיסוי מכירת מניות תנובה" מיום 30.11.2006 הצגנו לפניכם את מכלול האפשרויות להקטין את מיסוי מכירת זכויות ההשתתפות בתנובה למינימום.

 

במהלך החודש האחרון נערכו מספר דיונים עם הנהלת רשות המסים בקשר למתווה המס. רשות המסים הציגה בנייר טיוטה מיום 26.3.07 את עמדתה בעניין מיסוי  שינוי המבנה בקבוצת תנובה ומכירת יחידות ההשתתפות. בטיוטה זו נותרו מספר נושאים שנויים במחלוקת אותם אנו מקווים להסדיר.

 

מתחשיבי המס שערכנו ללקוחותינו עולה כי יש חשיבות רבה להמצאת הנתונים המלאים והמדויקים לחישוב רווח ההון. במקרים רבים מצאנו כי רווח ההון ובעקבותיו המס הנגזר ממנו מצטמצם לאחוזים בודדים מתוך התמורה, אם בכלל.

 

העברת הנתונים לחישוב רווח ההון ע"י תנובה

 

בהמשך לבקשתנו נשלח ע"י תנובה ביום 29.3.07 לכל חבר בתנובה הודעה ובה נתוניו הספציפיים לחישוב רווח  ההון. הנתונים כוללים בין השאר:

 

א.      מועדי הצטרפות לתנובה ולתעמ"ת.

 

ב. מספר יחידות ההשתתפות בכל אחת מהאגודות. בהודעה הבהירה תנובה, כי עקב קבלה    אפשרית של חברים לאגודות ולרבות אם הטוענים לחברות באגודות ו/או מי מהם (לרבות הנאמן להסדר בעניינם) יתקבלו לחברות, ייתכן שיחול שינוי במספר יחידות ההשתתפות ובשיעור האחזקות בקבוצת תנובה. סך יחידות ההשתתפות הנוכחי בכל אחת מן האגודות (לפני ההקצאה לנאמן ולטוענים אחרים) עומד על 11,111,786 יחידות.

 

ג.        דו"ח מפורט על השקעות הון תנובה ותעמ"ת שנשלח לכל אחד מחברי תנובה ותעמ"ת  ביולי 2000 ושעל בסיסו חושבו יחידות ההשתתפות בתנובה החל משנת 1954.

 

ד.       בהתאם לסעיף 2.7 למזכר ההבנות בין קבוצת תנובה לקבוצת אייפקס יחסי השווי הפנימי בין תנובה לתעמ"ת הם: 56% תנובה ו-44% תעמ"ת.

 

ה.      בהמשך לסעיף 1 לנספח 8.1 למזכר ההבנות, סכום "היתרה המומרת" בסך של 800,000,000 ₪ נחלק בין תנובה לתעמ"ת כדלקמן: תנובה: 130,000,000 ₪ ותעמ"ת: 670,000,000 ₪. אם וככל שסכום היתרה המומרת יגדל תעביר תנובה הודעה נוספת על אופן חלוקת התוספת בגין האגודות.

 

 

פטור ממס על פי ההסדר המשלים

 

להלן הוראות נספח כ"ה – "הסדרי מס להסכם המשלים" שנחתם בין ממשלת ישראל  לקיבוצים ביום 20.03.1996.

 

" שר האוצר יפעל לכך כי על תאגידים וקיבוצים (להלן – הקיבוצים) בהסדר המשלים יחולו הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) התשמ"ט – 1989 פרק ח' (להלן: "חוק ההסדרים") ותקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א 1991, בכפוף להוראות הבאות:

 

1.    ...

2.    ...

3.    ...

4.    ...

5.    ...

 

  6. לקיבוץ התורם את זכויותיו בתנובה הזכות לבחור אחת מאלטרנטיבות אלה:

 

א.                  יינתן פטור ממס רווח הון.

 

ב.                   מכירת הזכויות תחוב במס רווח הון, אולם התמורה ששולמה לסיוע הדדי תיחשב כהוצאה שוטפת המותרת בניכוי כנגד כל הכנסה.

 

ובמידה שתאושר, גם אלטרנטיבה זו:

 

ג.                    מכירת הזכויות תחוב במס רווח הון, אולם הקיבוץ יקבל זיכוי בשיעור של 35% מהתמורה ששולמה לסיוע הדדי. זיכוי ממס על פי אלטרנטיבה זו שלא נוצל יועבר לשנים הבאות כשהוא מתואם על פי שיעור עליית המדד בשנות המס הרלבנטיות. על זיכוי ממס זה לא יחולו הוראות סעיפים 46 ו- 46א' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961."

 

 

דיווח על רווח הון ממכירת "מניות" תנובה

 

בהתאם להוראת סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה יש להגיש לפקיד השומה דו"ח בגין המכירה, תוך 30 ימים מיום המכירה.

 

משרדנו פנה לרשות המיסים לקבל אישור כי יום המכירה של חברי תנובה אשר יבחרו לפדות את זכויותיהם יהיה "מועד ההשלמה".

 

ביום 6 במרץ 2007 אישרו חברי קבוצת תנובה, במסגרת ועידת תנובה, פדיון יחידות ההשתתפות של החברים, בחלקן או במלואן, תוך הכנסת שותף משקיע "אייפקס" אגב שינוי מבנה.

 

על פי מזכר ההבנות, התמורה בגין הרכישה תשולם ע"י הרוכש לחברי תנובה, אשר יבחרו לפדות את יחידות ההשתתפות שלהם, ב'מועד ההשלמה'.

 

מועד ההשלמה על פי מזכר ההבנות יהיה עד 45 יום ממועד התמלאות כלל התנאים המתלים (הכוללים בין היתר אישור רשם האגודות השיתופיות, אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, מרכז ההשקעות ועוד) ובכל מקרה לא לפני חלוף 45 יום ממועד ועידת תנובה (19/4/2007).

 

 

מועד ההשלמה המדויק ייקבע, תוך התחשבות ברצון הרוכש, ע"י תנובה, אשר תיתן לרוכש הודעה מוקדמת בת 30 ימים לפחות על קיומו.


"מיסוי מכירת מניות תנובה"