מיסוי מכירת מניות תנובה

  מיסוי מכירת מניות תנובה                                                                                                                                                                30 נובמבר 2006

 

מיסוי מכירת מניות תנובה

בועז מקלר רו"ח, חן שחרור עו"ד-רו"ח, שרון בכר עו"ד

 

 

1.       הקדמה

 

במאמר זה נפרט את היבטי המס במכירת זכויות השתתפות ("מניות") בתנובה ובמיוחד את הוראות הפטור ו/או הקלות ממס ו/או שעורי המס המופחתים והכל במטרה להפחית למינימום אפשרי את המס שיחול במכירת המניות.

 

 

2.       רווח הון

 

הרווח המתקבל ממכירת מניות מסווג כרווח הון לפי החלק החמישי לפקודת מס הכנסה (להלן-  "הפקודה"), וממוסה על פיו.

 

רווח הון הינו הפער (הנומינאלי) בין העלות (המחיר המקורי) לבין מחיר המכירה או השווי של הנכס הנמכר.

 

רווח ההון מורכב משלושה חלקים:

 

1.       רווח הון ריאלי – הפער בין העלות המשוערכת של הנכס, לפי מדד ידוע, לתמורה מהמכירה.

 

2.       סכום אינפלציוני חייב – הסכום שהיה נחשב כסכום האינפלציוני אילו נמכר הנכס ביום 31/12/93, כשהתמורה היא יתרת המחיר המקורי המתואם.

 

3.       סכום אינפלציוני פטור – הפער בין העלות הנומינאלית לעלות המשוערכת ליום המכירה בניכוי הסכום האינפלציוני החייב.

 

 

3.       פטור ממס לכיסוי חובות

               

בקרוב תוגש הצעה לתיקוני חקיקה בעקבות החלטת ממשלה מאוקטובר 2005, בה הוחלט לפטור ממס רווחי הון מימוש אחזקות בתאגידים חקלאיים, אזוריים וארציים, של מושבים, חבריהם ותאגידיהם ושל קיבוצים, תאגידיהם וחבריהם.

בהצעת החקיקה הפטור מתוכנן לתקופה החל מ- 14.5.2006 ועד 31.12.2009.

על פי ההצעה ינתן פטור מלא ממס רווחי הון על מימוש אחזקות בתאגידים כאמור, אשר תנובה נמנית עליהם, אולם הוא יחול רק בגין חלק התמורה אשר ישמש במישרין לכיסוי התחייבויות המגזר החקלאי, על פי הסכמים מתוקף חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי הסכמי הקיבוצים, הסכם נוסף והסכמים פרטניים.

 

הפטור האמור מותנה באישורו המוקדם של מנהל רשות המסים לאחר שהתקבל אישור המטה או המנהלה להסדרים במגזר החקלאי, לפי העניין, בדבר התקיימות התנאים. הבקשה לאישור מוקדם תהיה באמצעות המטה/ המנהלה ועל רשות המסים להחליט בבקשה בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה.

 

כמו כן הצעת החקיקה מציעה לקבוע כי בשנת המס 2010, בהתקיים התנאים האמורים לעיל, יינתן פטור חלקי ממס רווח הון, כך ששיעור המס שיחול על מכירות כאמור, לא יעלה על 35% משיעור המס הקבוע בפקודת מס הכנסה באותה שנה. כך גם, בשנת המס 2011 ינתן פטור חלקי ממס רווח הון, כך ששיעור המס שיחול על מכירות כאמור, לא יעלה על 70% משיעור המס הקבוע בפקודת מס הכנסה באותה שנה.

 

נדגיש כי הפטור האמור לעיל בא בנוסף לפטור שיחול על 25% ממניות תנובה אשר על פי הסדר הקיבוצים יועברו למדינה על ידי חלק מהקיבוצים.

 

 

4.       שיעורי המס על רווח הון

 

מרבית מחזיקי המניות בתנובה, קיבוצים ומושבים, זכאים לשיעורי מס מופחתים בין 24%-12% וזאת על פי מועד הצטרפותם לתנובה.

 

למחזיק בזכויות באגודה שיתופית חקלאית, שמועד הקצאתן הוא עד 31/3/1961, קיים שיעור מס מופחת על כל רווח ההון (כולל הסכום האינפלציוני החייב). שיעור המס המופחת הוא 12% לזכויות שנרכשו עד 31/3/1949 כאשר לכל שנת מס נוספת מתווסף 1% עד 24% בשנת 1961.

 

החל מתאריך 1/1/05 מתווסף לשיעור המס 1% לכל שנת מס אולם תוספת זו לא חלה על מי שהחזיק זכויות באגודה שיתופית חקלאית (כגון תנובה) לפני יום 12/6/02.

 

במקרים בהם לא ניתן להנות משיעורי מס מופחתים יחולו ההוראות הבאות:

 

רווח הון ריאלי-

 

במכירת מניות ע"י חברה או אגודה שיתופית – שיעור המס שיחול יהיה 29% (במכירה בשנת 2007) (במכירה בשנת 2006 יהיה שיעור המס 31%) בגין רווחים שנצברו עד 31/12/02 ו – 25% בגין רווחים שנצברו מעבר למועד זה.

 

במכירת מניות ע"י יחיד – שיעור המס שיחול יהיה לפי שעורי המס הרגילים החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית, החל מ- 30% ועד 48% (במכירה בשנת 2007, במכירה בשנת 2006 יהיה שיעור המס 49%) בגין רווחים שנצברו עד 31/12/02 ו – 20% בגין רווחים שנצברו מעבר למועד זה. מי שמלאו לו 60 בשנת המס שיעור המס החל לגביו מתחיל ב-10%.

 

סכום אינפלציוני חייב – יחויב  בשיעור מס של 10%.

 

סכום אינפלציוני פטור – אינו חייב במס.

 

יחיד (לרבות קיבוץ) זכאי לפרוס את רווח ההון הריאלי על פני תקופה של 4 שנים המסתיימת בשנת המס בה נמכרו הזכויות, תוך ניצול שעורי המס ונקודות הזיכוי של שנים אלו.

 


חובת הדיווח ותשלום מקדמה

 

בתוך 30 ימים מיום המכירה יגיש המוכר לפקיד השומה דו"ח שיפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון שהיה לו וחישוב המס החל במכירה זו, וישלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח.

לא הגיש המוכר דו"ח כאמור רשאי פקיד השומה לקבוע את המקדמה על פי מיטב שפיטה.

 

אי תשלום המקדמה בגין רווח ההון מחייב בתשלום הפרשי הצמדה וריבית מתום 30 הימים האמורים ועד ליום התשלום.

 

 

5.       קיזוז רווח הון כנגד הפסדים

 

רווח הון הינו הכנסה, הניתנת לקיזוז בעת חישוב המס כנגד הפסדים, לפי הפירוט דלהלן:

 

5.1   הפסדים עסקיים שוטפים

על פי סעיף 28 לפקודת מס הכנסה, ניתן לקזז רווחי הון כנגד הפסדים עסקיים שוטפים. הקיזוז הנו חובה, ובמידה והנישום לא קיזז את רווחי ההון מהפסדיו העסקיים, שוב לא ניתן יהיה לקזז, לפי הפקודה, הפסדים בגובה רווח ההון שלא קיזז.

 

יחד עם זאת, אין חובה לקזז רווח הון שהוא סכום אינפלציוני חייב (החייב בשיעור מס של 10%) כנגד הפסד עסקי. כמו כן, החל מינואר 2006 אין חובה לקזז רווח הון אם שיעור המס החל עליו אינו עולה על 20%. הקיזוז מבוצע שקל כנגד שקל.

 

5.2   הפסדים עסקיים מועברים

 

ניתן לקזז רווחי הון כנגד הפסדים עסקיים מועברים, רק אם רווחי ההון נוצרו בעסק או משלח יד.

 

מכירת זכויות תנובה, לפי דעתנו, עומדת בדרישה של רווח הון בעסק או משלח יד, היות ורכישת הזכויות נעשתה להבטחת ולקיום מערך הייצור והשיווק החקלאי.

 

5.3   הפסדי הון

 

ניתן לקזז רווחי הון כנגד הפסדי הון שאילו היו רווח היו חייבים במס. קיזוז של הפסד שנוצר מיום 1/1/1996, נעשה ללא הגבלה בשנות המס הבאות לאחר שנת המס בה נוצר ההפסד.

 

קיזוז הפסד הון כנגד רווח הון ריאלי נעשה ביחס של שקל לשקל.

 

קיזוז הפסד הון כנגד רווח הון אינפלציוני חייב נעשה ביחס של שקל הפסד לשלושה וחצי שקלים רווח הון אינפלציוני חייב.

 

עמדת מס הכנסה, אף שהדבר אינו מופיע במפורש בפקודה היא, שאם ניתן לקזז הפסד הון בשנה מסוימת לא ניתן להעבירו לשנה שלאחריה.

 

 

6.       סוגיות במכירת מניות תנובה

 
6.1     רווחים ראויים לחלוקה

 

סעיף 94ב הדן בסוגיית הרווחים הראויים לחלוקה (להלן: רר"ל), קובע כי במכירת מניה, חלק רווח ההון בגובה הרר"ל  יחויב במס בשיעור המס  החל על דיבידנד. הוראה זו נועדה למנוע פער בין המס החל בחלוקת דיבידנד לפני מכירת המניה לבין המס החל במכירת מניה כשלא חולק דיבידנד קודם למכירה.

 

הסעיף תוקן הן בתיקון 137 לפקודה (החל מ-1.1.03) והן בתיקון 147 לפקודה (החל מ-1.1.06), ביחס ליחידים, כך שבסופו של יום בעת מכירת מניות ע"י יחיד, יחויב חלק רווח ההון בגובה הרר"ל שנצברו עד ליום 31.12.2002 בשיעור של 10%, רווח ההון בגובה הרר"ל שנצברו מיום 1.1.03 ועד 31.12.05 יחויב בשיעור מס של 25% ורווח ההון בגובה הרר"ל שנצברו החל מיום 1.1.06 יחויב בשיעור מס של 20%.

 

בעת מכירת המניות ע"י אגודה שיתופית, חלק רווח ההון בגובה הרר"ל שנצברו עד ליום 31.12.2002 בשיעור של 10%, ורווח ההון בגובה הרר"ל שנצברו מיום 1.1.03 ואילך -  לא יחויב במס, שכן שיעור המס על דיבידנד בין חברות הינו אפס.

 

רר"ל מוגדרים כרווחים שנצברו בחברה מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המניה ועד לעד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה, ובלבד שלא יובאו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה שנצברו לפני 1 בינואר 1996.

 

6.2         רווחי השנים בהם בחרה תנובה בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה

 

סעיף 62 לפקודה קובע כי דין אגודה שיתופית חקלאית יהא בשנת מס שבה ביקשה להחיל הוראות סעיף זה עליה כדין.

 

"דינה של אגודה שיתופית שסווגה כאגודה שיתופית חקלאית לענין פקודת מס הבולים, יהיה בשנת מס פלונית כדין שותפות לענין פקודה זו, אם האגודה תבעה כך בדו"ח לפי סעיף 131 לאותה שנת מס, המפרט את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס, ובלבד שההחלטה על תביעה כאמור נתקבלה באסיפה הכללית של האגודה בהתאם לתקנותיה וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה."

 

 ההוראה מאפשרת לחברי האגודה (או לאגודה במקומם, לפי הסדר מיוחד) לשלם את המס החל על חלקם בהכנסות האגודה. מנגד, ככל שותפות, חלוקת הרווחים לחברים בגין חלקם בהכנסות האגודה פטורה מתשלום מס נוסף.

 

בעת מכירת מניות תנובה, ניתן לטעון, כי יש להפחית מרווח ההון את סכום אותם הרווחים שלא חולקו בשנים בהם הורתה תנובה להחיל עליה הוראות סעיף 62 לפקודת מס ההכנסה.

 

 

7.       שווי ומועד הרכישה של הזכויות

 

למועד הרכישה של המניות בתנובה קימת חשיבות רבה. מועד הרכישה קובע, במידה והוא לפני יום 31/3/1961, מהו שיעור המס המופחת (24%-12%) שיחול על רווח ההון מהמכירה. כמו כן המועד קובע כיצד יבוצע המידוד (השערוך) של המחיר המקורי (ההשקעה).

 

המניות בתנובה חולקו בעת שיוכן בשנת 1999 לשני חלקים: 50% מהזכויות באופן שוויוני לכל חברים ו- 50% מהזכויות לפי היקף ההשקעה בהון תנובה.

 

ככלל, מועד הרכישה של המניות הוא היום בו הרוכש מילא את התחייבותו ועמד בתנאים לקבלת המניות. לכל מניה קיים יום רכישה משל עצמה, פרט למניות הטבה הנובעות מהיוון רווחים, לגביהם נקבע בסעיף 94(א) כי יראו כנרכשים במועד רכישת המניות המקוריות.

 

 

לעמדתנו, מועד הרכישה של הזכויות בתנובה הינו מועד הצטרפות האגודה (הקיבוץ או המושב) לתנובה. במועד זה התגבשו חוקית כל זכויותיה של האגודה בתנובה. על פי גישתנו מרבית הקיבוצים והמושבים זכאים לשיעור מס מופחת הנגזר ממועד הצטרפותם לחברות בתנובה.

 

יתכן ושלטונות המס ייצמדו להחלטת אסיפת תנובה על דרך חלוקת הזכויות בין חבריה ולפי דרך זו, יידרשו האגודות לפצל את שווי ומועד הרכישה של המניות: החלק השוויוני בזכויות יחושב ממועד רכישתן הוא יום הקבלה לחברות בתנובה, יתרת הזכויות יחושבו לפי מועד ההשקעה בהון.

 

 

8.       יחוס התמורה מהמכירה למניות ספציפיות

 

לעיתים קיימת עדיפות לייחוס מכירה של זכויות, לזכויות ספציפיות שהתקבלו במועד מסוים. הסיבות יכולות להיות רבות ובניהם נמנה:

 

  1. בעת קיום הפסדים שוטפים, עדיף למכור זכויות בהם קיימים רווחי הון גבוהים, בשיעור מס גבוה.

 

  1. במידה ויש הפסדי הון, ניתן לקזז סכום אינפלציוני חייב בשיעור 3.5:1 לעומת הפסדים עסקיים בהם הקיזוז 1:1,לפיכך יתכן וקיום הפסדי הון יצביע על עדיפות למכור מניות בהם יש רווח הון אינפלציוני חייב גבוה. בעוד שקיום הפסדים עסקים יצביע על עדיפות למכור מניות בהם יש רווח הון ריאלי גבוה.

 

  1. במידה וחייבים במס בעקבות המכירה, עדיף להתחייב במס בשיעור מופחת.

 

  1. ניתן לפרוס רווחי הון ריאלי בלבד, ולנצל את עודף נקודת הזיכוי של שלושת השנים שקדמו לשנת המכירה. גובה עודף נקודות הזיכוי, משפיע על כדאיות המכירה של מניות בשיעור מס רגיל או מופחת.

 

אין בפקודה הוראה כיצד ניתן ליחס את הזכויות הנמכרות. לזכויות שהונפקו במועד מסוים, לממוצע ההנפקה של המניות או לטעון שהמניות הראשונות שנרכשו הן אלו שנמכרות. לפיכך ניתן לדווח על רווח הון על פי הכדאיות של המוכר.

 

לעומת זאת, לגבי מניות סחירות בבורסה נקבע בתקנות מס הכנסה (חשוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או ביחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002 כדלהלן:

 

"נמכרו ניירות ערך זהים שנרכשו במועדים שונים, יראו אותם, לענין המחיר המקורי ויום הרכישה, כנמכרים על פי סדר רכישתם, מהראשון עד האחרון, זולת אם הוכיח המוכר לפקיד השומה את יום הרכישה והמחיר המקורי של נייר ערך מסוים."

 

התקנות אינן חלות בענייננו, אולם ניתן להקיש ממנה כי ברירת המחדל היא נכנס ראשון יוצא ראשון או ני"ע ספציפי, במידה וניתן להוכיחו.

 

 

9.       העברת זכויות מאגודה שיתופית לחבריה

 

בקיבוצים ובמושבים הוקצו המניות בתנובה לאגודה.

 

העברת המניות (לאחר שיאושר תקנון מתאים בתקנון תנובה) מהאגודה (קיבוץ או מושב) לחבריה - לא תחשב כאירוע מס והחברים יכנסו ל"נעלי" האגודה לענין חישוב המס. זאת על פי סיכום עם נציבות מס הכנסה.

 

 

במכירת המניות ע"י האגודה והעברת התמורה לחברים יתכנו שני מסלולים:

 

א.      תשלום המס על ידי האגודה והעברת תמורה נטו ללא תשלום מס נוסף לחברים.

 

ב.       בחירה בהוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ותשלום מס על ידי כל אחד מהחברים לפי מצבו האישי המסוים.

 

 

10.   סיכום והמלצות

 

ניתן להפחית משמעותית את המס על מכירת מניות תנובה ולנצל באופן מיטבי את הפטורים וההקלות שניתנו בפקודת מס הכנסה.

 

משרדנו פועל לגיבוש סיכום עם רשויות המס בקשר למתווה מיסוי מכירת מניות תנובה במגוון המצבים הקיימים.

 

כל מכירה תיבדק ותיבחן על פי זהותה ומאפייניה של האגודה המוכרת, חלק התמורה המיועד לכיסוי חובות, סכומי השקעתה בהון תנובה,חלקה ברווחי תנובה המחולקים על פי סעיף 62, חלקה ברווחי תנובה הבלתי מחולקים וחלק התמורה המיועד להחזר חובות.

 

 

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר