קיבוץ שיתופי לעומת קיבוץ מתחדש – מעמד החבר בביטוח לאומי
 


פברואר, 2006

 

קיבוץ שיתופי לעומת קיבוץ מתחדש – מעמד החבר בביטוח לאומי

בועז מקלר רואה חשבון , אבנר עופר רואה חשבון

 

בהמשך למאמרנו "מעמד חבר קיבוץ מתחדש בביטוח הלאומי", להלן השוואה בין חבר בקיבוץ שיתופי לחבר בקיבוץ מתחדש לעניין מעמדו בביטוח לאומי, כפי שהוצגה ע"י הד"ר ז'ק בנדלק – מנהל תחום מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי בכנס "הקיבוץ המתחדש וחבריו – שינויים במיסוי ובביטוח לאומי" שנערך ביום 23 לינואר 2006 בשפיים:

 

 

ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי

 

ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ שיתופי תמשיך להיות מחושבת בהתאם להוצאות המחיה הממוצעות לחבר כפי שנקבע בתקנה 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח).

 

חישוב ההכנסה יבוצע על בסיס שנתי בהתאם למאזן הקיבוץ המאושר ע"י מס הכנסה.

 

השינוי הצפוי ע"פ עמדת המוסד הוא כי חלוקת הוצאות המחיה תבוצע בהתאם למספר החברים המדווחים בפועל ולא ע"פ מספר החברים הרשומים  במשק ( הקיבוץ לא ידווח על חברים סיעודיים/נכים שאינם עובדים או עובדי חוץ שאינם מבצעים תורנויות/גיוסים).

 

עמדת משרדנו היא שחלוקת הוצאות המחיה חייבת להתבצע בהתאם למספר החברים הכולל ולא בהתאם למספר החברים המדווחים. חישוב בהתאם לעמדת המוסד יביא להגדלה מלאכותית של הכנסת החברים ולא ישקף את הכנסת החבר בפועל.

 

בקיבוץ המתחדש הכנסת החבר תחושב באופן אישי בהתאם לתקציב/תלוש שכר של כל חבר כפי שמבוצע לכל עובד שכיר.

 

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים במקור ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי של חבר בקיבוץ שיתופי לעומת של חבר בקיבוץ מתחדש:


קיבוץ מתחדש

קיבוץ שיתופי

נושא

 

הכנסת החבר

 

הוצאות המחייה

 

הבסיס לתשלום דמי ביטוח וגמלאות

 

הקיבוץ/המעסיק/החבר

 

מס הכנסה

 

מקור ההכנסה

 

חודשית

 

שנתית

 

תדירות הדיווח על ההכנסות

 

דו"חות מתוקנים/הפרשים המוגשים ע"י המעסיק

 

באמצעות שומות מס הכנסה

 

תיקוני הכנסות

הבסיס לתשלום דמי ביטוח בהתאם למעמד החבר וסוגי מבוטחים

 

בקיבוץ השיתופי לא ישונה הבסיס לדיווח פרט לשני סוגי המבוטחים הבאים:

  1. עובד חוץ מלא  שלא ישתתף בתורנויות/גיוסים לא יחויב בתשלום דמי ביטוח בסוג 05.
  2. חברי קיבוץ סיעודיים או נכים שאינם עובדים לא יחויבו בתשלום דמי ביטוח.

 

עמדת משרדנו בנושא היא שאין לדרוש מהקיבוץ לשלם דמי ביטוח על אוכלוסיות נוספות שאינן עובדות במשק כגון חיילים (08) מקבל קצבת זקנה (02) ונוער (04).

 

הבסיס לתשלום דמי ביטוח לחבר קיבוץ מתחדש יחושב בהתאם להכנסת החבר ובהתאם למעמדו ( שכיר, עצמאי או  מי שאינו עובד).

 

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים בבסיס ההכנסה החייבת לתשלום דמי ביטוח לאומי:

 


קיבוץ מתחדש

קיבוץ שיתופי

מעמד

 

תלוש שכר ו/או תקציב

ושירותים משותפים

הוצאות מחיה ממוצעות

עובד בקיבוץ

משכורתו בלבד

 

משכורתו בתוספת 10% מבסיס הקיבוץ

 

עובד חוץ בלבד

(משרה מלאה)

משכורתו בלבד

 

משכורתו בתוספת 30% מבסיס הקיבוץ

עובד חוץ חלקי

 

משכורתו בתוספת הכנסת

עבודה מהקיבוץ

 

משכורתו בתוספת 30% מבסיס הקיבוץ

עובד פנים וחוץ

 

תשלום מינימאלי

 

הוצאות מחיה ממוצעות

 

לא עובד

גמלאות

 

חבר קיבוץ מסורתי לא יהיה זכאי לדמי אבטלה והבטחת הכנסה כפי שקיים כיום. מבחן ההכנסות לקצבאות זקנה, שארים ונכות ימשיך להיות מבוצע בהתאם למבחן שעות העבודה.

 

עמדת משרדנו היא שיש לבטל את מבחן שעות עבודה כתנאי לזכאות לקצבת זקנה/שארים  מאחר והוא יוצר תמריץ שלילי לעבודה. במקום מבחן שעות העבודה יש לבחון את הכנסת החבר בהתאם לבסיס הקיבוץ בביטוח לאומי בדומה למבחן ההכנסות הקיים בסיעוד.

 

חבר קיבוץ מתחדש יהיה זכאי לדמי אבטלה, והגמלה תשולם לו בהתאם להכנסתו כפי שמשולם לכל שכיר אחר. חבר קיבוץ מתחדש יהיה זכאי להבטחת הכנסה בתנאי שהכנסתו אינה עולה על הקבוע בחוק (כפי שמבוצע לכל מבוטח אחר) ובתנאי שהקיבוץ בו הוא חבר מצוי בכינוס נכסים.

 

לעניין הכנסת החבר, קבע המוסד לביטוח לאומי כי תילקח בחשבון הערבות ההדדית כפי שנקבעה בתקנות האגודות השיתופיות.

 

מאחר והתכלית העומדת מאחורי תשלום למנגנון של ערבות הדדית הוא רצון לסייע לחבר הנזקק ולא למוסד לביטוח לאומי, עמדת משרדנו היא שאין לראות בתמיכת הקהילה בחבר הנזקק משום הכנסה המבטלת את זכאותו לגמלה.

 

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים בזכאות לגמלאות:


קיבוץ מתחדש

קיבוץ שיתופי

נושא

 

כולל אבטלה

 

ללא אבטלה

 

סוגי גמלאות

 

ע"פ השכר הדיפרנציאלי

 

ע"פ הבסיס הממוצע

 

גמלאות מחליפות שכר

 

1)       מבחן הכנסה

2)       כונס נכסים

לא זכאי

הבטחת הכנסה

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר