מעמד חבר קיבוץ מתחדש בביטוח הלאומי
 


פברואר, 2006

 

מעמד חבר קיבוץ מתחדש בביטוח הלאומי

בועז מקלר רואה חשבון, אבנר עופר רואה חשבון

 

 

ב-23 לינואר 2006 התקיים כנס רב משתתפים בנושא: "הקיבוץ המתחדש וחבריו- שינויים במיסוי ובביטוח לאומי". ד"ר ז'ק בנדלק- מנהל תחום מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי ירושלים, העלה בכנס במסגרת הרצאתו, את הצעת המוסד לביטוח לאומי, לשינויים במעמד החבר בקיבוץ המתחדש. להלן עיקרי הרצאתו:

 

מצב נוכחי - קיבוץ שיתופי

 

מעמד חברי הקיבוץ והמושב השיתופי בביטוח הלאומי, נקבעו עד כה על פי העקרונות הבאים:

 

 • החבר כעובד והקיבוץ כמעבידו.

 

 • הכנסתו של החבר מחושבת  על פי הוצאות מחייה שמחולקות באופן אחיד.

 

 • חבר קיבוץ אינו מבוטח בביטוח אבטלה ואינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.

 

 • זכאות לקצבת נכות, זקנה, שארים, נקבעת בהתאם למבחן שעות עבודה.

 

המוסד לביטוח לאומי מכין הצעה לשינוי  ההוראות בחוק ובתקנות על מנת שיחולו על חברי קיבוץ מתחדש.

 

מטרות המוסד לביטוח לאומי-

 

 • שיפור מצבו של חבר הקיבוץ המתחדש  הן בתחום תשלום דמי הביטוח והן בתחום הזכאות לגמלאות (תשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאות בהתאם למעמדו ולהכנסתו האישית בפועל).

 

 • התאמת הוראות החוק למעמדו התעסוקתי, להכנסתו בפועל ולמעמדו הביטוחי.

 

 • פישוט שיטת הדיווחים וחישוב ההכנסה.

 

עקרונות המודל המוצע בקיבוץ המתחדש

 

 1. ההכנסה החייבת בדמי ביטוח:

ההכנסות החייבות בדמי ביטוח יהיו שכר עבודה המשולם על ידי מעסיקו (הקיבוץ, תאגיד, חברה) ו/או תקציב אישי ושווי שירותים משותפים. כמו כן, תהיה הבחנה בין הכנסות מעבודה או שלא מעבודה.

 

בכל מקרה, ההכנסה החייבת לא תפחת משכר המינימום לעובד שכיר, תוך התאמה לחלקיות המשרה.

 

 1. דיווחים:

 

הקיבוץ ישלם מידי חודש על גבי טופס 102 את דמי הביטוח החודשים, ובנוסף ישדר למוסד מדי חודש דיווח ממוחשב הכולל רשימת כל חבריו ופרטי הכנסותיהם מכל המקורות. כמו כן, הקיבוץ יגיש תיקונים/ הפרשים לפי מאזן מבוקר. עצמאי ישלם לפי שומות ממס הכנסה.

 

 1. להלן פירוט מעמד חבר הקיבוץ המתחדש ובסיס ההכנסה לתשלום דמי הביטוח

הבסיס לתשלום דמי ביטוח

מעמדו החדש

 

עבודת החבר

 

תלוש משכורת ו/או תקציב אישי ושירותים משותפים

 

 

שכיר

 

עובד בקיבוץ

 

משכורתו בלבד

 

 

שכיר או עצמאי

 

 

עובד מחוץ לקיבוץ

 

משכורתו בתוספת הכנסת עבודה מהקיבוץ

 

 

שכיר או עצמאי

 

 

עובד חוץ ופנים

 

 

 

 

 

תשלום מינימאלי

 

גבר או אישה לא נשואה: תשלום מינימאלי בעד עצמו

 

 

 

 

 

לא עובד ולא עצמאי

 

אישה נשואה שלא עובדת (עקרת בית): אינה מבוטחת ופטורה מתשלום.

 

 

מעל גיל פרישה שלא עובד: ביטוח בריאות בלבד

 

 


 1. תשלומי גמלאות לחבר קיבוץ מתחדש:

 

·        גמלאות מחליפות שכר ישלמו לחבר בהתאם לשכר הדיפרנציאלי.

 

·        הגמלה תשולם ישירות לחבר ולא לקיבוץ.

 

·        דמי אבטלה: עפ"י הכללים הנהוגים לכלל העובדים השכירים, ללא ניכוי דמי הקיום המינימאליים שהקיבוץ נותן לחבריו.

 

 

·        קצבת נכות או זקנה: עפ"י מבחן הכנסה כמקובל לגבי עובד שכיר.

 

·        הבטחת הכנסה: תילקח בחשבון הערבות ההדדית כפי שנקבעה בתקנות האגודות השיתופיות.

 

 

עמדתנו ביחס להצעת המוסד לביטוח לאומי

 

 • אין צורך ביצירת מודל התייחסות ייחודי לקיבוץ המתחדש מאחר והמודל הקיים לטיפול באגודה שיתופית אחרת מתאים גם לקיבוץ המתחדש.

 

 • יצירת מודל ייחודי לקיבוץ המתחדש אינה רצויה מאחר וצפויה ליצור חוסר שוויון בין חבר הקיבוץ המתחדש לחבר אגודה אחרת באותו מצב.

 

 • על שווי שירותים וחלוקת רווחים שמקבל חבר יש להחיל הכללים המקובלים של חלוקת רווחים, בין אם התמורה היא בכסף או בשווה כסף  ואין להטיל חובה כלשהי על הקיבוץ המתחדש לדווח ולשלם עבור כל חבריו בגין רכיב  הכנסה זה.

  

הערות נוספות

 

 

 • כפי שעלה בכנס, לפי המצב החוקי כיום אין חובה על הקיבוץ לבצע שינוי באופן הדיווח לביטוח לאומי, עד לשינוי בחקיקה, אם יהיה.

 

 • מעבר לכך, מהצעת הביטוח הלאומי עולה כי קיים מספר רב של נושאים אשר טרם גובשה לגביהם התייחסות על ידי המוסד לביטוח לאומי ולפיכך סביר כי שינוי החקיקה, אם יהיה, יארך זמן לא מועט וכי אין מדובר בהצעה מגובשת ושלמה.

 

 • נזכיר  כי הגדרת קיבוץ כקיבוץ מתחדש בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) מבוססת על מספר קריטריונים אשר בחלקם אינם נוגעים לשיטת חלוקת תקציבי חברים. בשלב זה לא ברורה הזיקה בין הגדרת קיבוץ מתחדש בהתאם לתקנות ובין השינוי המוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר