חיובי ארנונה לשנת 2006
 


                                                                                                                ינואר 2006

חיובי ארנונה לשנת 2006

בועז מקלר, רו"ח  אורי כץ, כלכלן

 

 

עם תחילת השנה החדשה הנכם צפויים לקבל הודעת חיוב ארנונה. מאחר והתקציב וחוק ההסדרים טרם התקבלו לא ברור אם החיוב שיתקבל יהיה סופי או שיעודכן במהלך 2006.

 

קבלת הודעת החיוב גם מתחילה את המרוץ בן תשעים הימים היום עד למועד האחרון להגשת השגה כחוק.

 

במהלך 90 היום הללו כדאי לבדוק את חיוב הארנונה באמצעות שתי שאלות בסיסיות:

 

א.      האם השטח שחויב נכון?

 

ב.      האם סיווג הנכס כפי שחויב נכון?

 

התשובות לשאלות אלו אינן טריוויאליות בהכרח. כך למשל יש לבדוק מהי שיטת המדידה של הרשות המקומית זאת על מנת לבחון את השאלה הראשונה וכך למשל ייתכן וניתן על פי הפסיקה לסווג נכס מסוים לפי יותר מסיווג אחד.

 

הלחץ המופעל על רשויות מקומיות שונות ע"י משרד הפנים מביא רבות מהן לבדוק מחדש את חיובי הארנונה בשטחן וחלקן אף מבקשות היתרים חריגים על מנת להעלות את הארנונה.

 

אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם כי החקיקה והפסיקה מגבילות את הרשויות המקומיות בבואן לשנות את חיובי הארנונה. לעתים השינויים שהרשויות המקומיות מבקשות לעשות אינם על פי הדין.

 

קיימות רשויות מקומיות אשר אינן מסתפקות בתיקון חיוב הארנונה בהווה ובעתיד אלא מתקנות באופן רטרואקטיבי את חיובי הארנונה. לדעתנו, בהסתמך על הפסיקה, למעט מקרים חריגים, כגון בניה לא חוקית, אין הרשות המקומית רשאית לחייב בארנונה באופן רטרואקטיבי.

 

גם אם לא נעשה שינוי בחיוב הארנונה או שנעשה שינוי זעום רצוי לבדוק את חיוב הארנונה. לא אחת מצאנו טעויות שנמשכו במשך שנים רבות.

 

בדיקה מקדמית של חיובי הארנונה תביא ל"גידור" הסיכויים והסיכונים של פנייה לרשות המקומית. אנו ערים לחששות הקיימים מפנייה לרשות המקומית הנובעים ממערכת היחסים עם הרשות המקומית שאינה מתחילה ומסתיימת בחיובי הארנונה. יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי ניתן לפתור את המחלוקות ללא הליך משפטי.

 

תוצאות הבדיקה מקדמית עשויות להצביע על חיוב בחסר בארנונה אך גם לתוצאה שכזו יש היבט חיובי הנובע מהיכולת לתכנן את התוכנית השנתית גם בהנחה כי חיוב הארנונה יתוקן.

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר