פטור ממס רווחי הון ממכירת זכויות בתאגידים


אוקטובר 2005


 פטור ממס רווחי הון ממכירת זכויות בתאגידים

בועז מקלר, רואה חשבון, אמיר כהן, רואה חשבון, חן שחרור, רואה חשבון

 

 

הרחבת הקלות המס לרווחי הון

 

א)       1.      בישיבת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי כלכלי) מיום 10.10.2005 בנושא " שכלול מבנה האחזקות בקואופרטיבים ובנכסים חקלאיים," הוחלט להטיל על שר האוצר לתקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן – תקנות ההסדרים), כך שיינתן פטור ממס על רווחי הון לתקופה של 4 שנים, שתחילתה ביום 1 בינואר 2006 (להלן – התקופה), על מימוש אחזקות של מושבים, חבריהם ותאגידיהם, ושל קיבוצים, חבריהם ותאגידיהם בתאגידים מקומיים, אזוריים וארציים, אשר הוקמו עד ליום 31 בדצמבר 2002 או תחליפיהם (להלן – תאגידי אחזקות).

 

הפטור כאמור יינתן אך ורק בגין אותו חלק מהתמורה בעד מימוש אחזקות, אשר ישמש במישרין לכיסוי התחייבויות המגזר החקלאי על פי הסכמים מתוקף חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992, מתוקף הסכם הקיבוצים, כהגדרתו בסעיף 40(3) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989, מתוקף הסכם נוסף, כהגדרתו בסעיף 40(4) לחוק האמור (להלן – הסכם נוסף), וכן מתוקף הסדרים פרטניים למימוש התחייבויות אלה.

 

תחילתו של התיקון האמור לתקנות ההסדרים, בכל הנוגע לביצוע הסדר הקיבוצים, מותנה בגיבוש ההסכם המפורט בסעיף ב' שלהלן על ידי כל הגורמים המנויים בו.

 

2.      בנוסף, שר האוצר יתקן את תקנות ההסדרים, כך שבשנים 2010, החל ממועד סיום התקופה כאמור, ו-2011 יוטל מס בשיעור מופחת על רווחי הון  בעד מימוש האחזקות כאמור בתאגידי האחזקות בשנים 2010 ו-2011, בכפוף לתנאים המפורטים לעיל לעניין מתן הפטור ממס, כך שבשנת 2010, לא יעלה שיעור המס על 35% משיעור המס הקבוע לעניין זה באותה שנה, ובשנת 2011 – לא יעלה שיעור המס על 70% משיערו המס הקבוע לעניין זה באותה שנה.

 

3.      לעניין זה, "הסדר פרטני" – הסדר פיננסי מיוחד שייחתם לצורך פירעון חובות בהסדר של קיבוץ או תאגיד קיבוצי, אשר הצטרפו להסדר הקיבוצים, לרבות באמצעות ארגון מחדש, פרישה או מחיקה של חובות בהסדר ולרבות באמצעות העמדת נכסים כמקור לפירעון חובות בהסדר.

 

4.   על הרווח הפטור יחולו הוראות תקנה 5 לתקנות הסדרים, כפי שחלות על הרווחים הפטורים מכח תקנות 2 ו-3 לתקנות אלה;

 

 

הסכם לעניין השימוש בתמורת המכירה

 

ב)       1.   כמו כן הוחלט להנחות את שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר, או מי מטעמם, לפעול בשיתוף עם המטה לביצוע הסדר הקיבוצים והמינהלה להסדרים במגזר החקלאי לגיבוש הסכם מפורט בין הבנקים הנושים ובין נציגי התנועות המיישבות להסדרת אופן מימוש הנכסים ועקרונות השימוש בתמורתה מכירה בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל, עד יום 31 בדצמבר 2005.

 

2.      באמצעות המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ, הוחלט להפעיל את תקנות ההסדרים המעודכנות, כאמור בסעיף 1 לעיל, בכפוף לנהלי העבודה של המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ, ובכפוף לכל דין;

 

 

אישור מוקדם של רשות המיסים

 

ג)         1.      ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה התנתה את מתן הפטור ממס על רווחי הון, כאמור בסעיף א' לעיל, באישורה המוקדם של רשות המיסים, לפיו המימוש המתוכנן של האחזקות תואם את האמור בהחלטות הממשלה.

 

       2.      הפניה לרשות המיסים תהיה באמצעות המטה לביצוע הסדר הקיבוצים או המינהלה להסדרים במגזר החקלאי, לפי העניין, ותכלול בקשה לאישור עקרוני וכללי בגין מימוש אחזקות בתאגיד אחזקות או בנכס מסוים. לא התקבלה עמדת רשות המיסים תוך 90 ימים מהמועד שבו התקבלה הפניה כאמור, יראו את הבקשה כאילו קיבלה את האישור הנדרש של רשות המיסים.

 

אנו נמשיך לעדכן אתכם בנוסח תקנות ההסדרים המעודכנות.

 

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר