עידוד השקעות הון בחקלאות – 2005


בועז מקלר, רו"ח, אוגוסט, 2005


1. כללי

 

א.      במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2005 תוקצב סך של 76.8 מלש"ח בהרשאה להתחייב.

 

 התקציב כולל:

 

·         תקציב פתוח רגיל 56.9   מלש"ח.

 

·         תקציב למפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית 5.2     מלש"ח.

 

·         ייעול שימוש במים כולל שיקום רשתות 14.7   מלש"ח

 

·         רפורמה ברפת לפי כתבי אישור

 

המועד האחרון להגשת בקשות במשרד החקלאות הינו 8/9/05.

בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תידון.

 

למי שלא הגיש עד היום הננו ממליצים לתת עדיפות להשקעות בייעול וחסכון במים ובענפי יצוא.

 

2.    מועד הגשת בקשות 

 

בשל איחור באישור התקציב יוכרו לדיון השקעות שהחלו מתאריך 1/4/05.

 

מינהלת ההשקעות תודיע על הפסקת קבלת בקשות לאישור תכניות נוספות ברגע שתאשר 70%

מתקציב ההרשאה להתחייב הפנוי העומד לרשותה, או ע"פ צבר הבקשות שיוגשו לה, הכל על פי שיקול דעתה.

 

מכאן יש להזדרז בהגשת תכניות לאישור.

 

   מנהלת ההשקעות תדון בתכניות המוגשות עפ"י מועד הגעתן למנהלה והשלמת כל הבדיקות 

  המקצועיות הנדרשות.

3.  מסלולי ההטבות

 

מענקי השקעה- ראו בטבלה המצורפת כנספח לחוזרנו.

 

הטבות מס – ניתן לקבל הטבות מס בלבד על פי אישור מנהלת השקעת הון בחקלאות במקום בו לא ניתן לקבל מענק הן מסיבת איזור העדיפות (אזור ג') והן מסיבת ניצול תקציב המענקים במלואו באזורי עדיפות א' או ב'.

 

 

מפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית

 

בהתאם לסיכום בין הנהלת משרד החקלאות לבין מרכז ההשקעות ואגף התקציבים דיון ואישור במפעלים לטיפול בתוצרת חקלאית טרייה יבוצע ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות ובהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידה תקציב בסך 5.2 מלש"ח הועמד לרשות משרד החקלאות.

 

 

רפורמה בהטבות המס

 

על פי סיכום בין משרד החקלאות ולמשרד האוצר יתוקן החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות במטרה להשוות הטבות המס לאלו הניתנות בתעשייה.

 

מפעלים ברי תחרות יוכלו לבחור "במסלול חלופי חדש". המסלול החלופי החדש יחול על מפעלים חקלאיים המבצעים השקעה מזערית בסכום של 200,000 ₪ במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים והכנסתם מיצוא בשנת המס המסוימת לא תפחת מ- 50% למעט בענפי המטעים בהם הדרישה שההכנסה מיצוא לא תפחת מ- 30%.

 

לתאגידים יושוו הטבות המס לאלו הניתנות בתעשייה. ליחידים ולקיבוצים תושווה תקופת ההטבות במס לתעשייה ויקבע שיעור מס מופחת של כ- 20% (טרם נקבע סופית) על ריווחי המפעל החקלאי המאושר.

 

טרם הוגשה הצעת החוק המוסכמת לממשלה, משרדנו יעדכן אתכם בהליכי החקיקה והשלכותיה המידיות. 

 

נספח  – עידוד השקעות הון בחקלאות - 2005

 

שיעורי המענקים לתכנית 2005

עפ"י מפתח אזורי עדיפות של משרד החקלאות

 

פרק א'

 

תכניות במסגרת החוק לעידוד השקעות בחקלאות  והתיקונים לו –

אזור ג'

אזור ב'

אזור א'

 

 

 

20%

25%

1. ענפי ייצוא [1]

 

30%

30%

30%

2. כיסוי מטעים לייצוא [2]

 

 

25%

25%

3. מחליפי ייבוא מובהקים

 

 

20%

20%

4. מיכון, ציוד וטכנולוגיה לגידולים חקלאיים

 

 

20%

24%

5. מפעלים לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית

 

20%

25%

25%

6. ייעול וחיסכון במים

 

 

 

 

7. רפורמה ברפת החלב  [3]

 

20%-40% בכל האזורים

א. השקעות ברפתות

 

40%-65% בכל האזורים

    ב. השקעות באיכות הסביבה

 

25%

25%

25%

8. שינטוע ורדים (לזנים חדשים בלבד)

 


 

[1] בסעיף ענפי ייצוא – מענק בשעור  של  5% - 10% ישולם לאחר הוכחת ייצוא כנדרש. (מענק זה יחול בפרוייקטים של פרחים וירקות שמיועדים לייצוא, ולמגדלים שלא הוכיחו ייצוא בשלב הגשת הבקשה.

סעיף זה לא יחול על מגדלים שמייצאים לפחות 50% מתוצרתם, ועל נקלטים חדשים בשנה הראשונה).

 

[2] מותנה בייצוא 1 טונה פרי לדונם בענבי מאכל ואפרסמון ו- ½ טון לדונם במטעי נשירים הבאים: אפרסק, נקטרינה, רימונים, תאנים, שזיף יפני, פיטאיה, ליצ'י.

המענק ישוחרר כדלקמן:

15% עם הקמת המבנה.

15% לאחר הוכחת ייצוא כנדרש.

 

[3] רק לגבי תכניות שהוגשו למינהלת ההשקעות עד 31/12/04.

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר