הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החובות עד 31.12.06
בועז מקלר, רו"ח - 22.8.2004


כללי

1. בישיבת הממשלה מיום 15.8.2004 שדנה במדיניות הכלכלית לשנת 2005 התקבלו החלטות בקשר להסדרי החובות במגזר החקלאי ובמיוחד בקשר להארכת ההקלות במס האמורות להסתיים ב 31.12.2004.
הארכת ההקלות במס בהסדרי החובות במגזר החקלאי

2. לעניין הארכת ההקלות במס בהסדרי החובות במגזר החקלאי הממשלה החליטה "לתקן את סעיף 45 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), השתמ"ט - 1989, ואת סעיף 33 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי, התשנ"ב - 1992, כך שתוקפם יוארך עד לתום שנת המס 2006".

3. לעניין תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) התשנ"ו 1990 החליטה הממשלה כדלקמן:

1. להאריך את תוקפן עד 31.12.2006.

2. להחיל על העברת נכסים ושינויי מבנה את הוראות חלק ה2 לפקודה במקום ההסדר הקבוע בתקנות. (ביטול תקנה 4)

3. לבטל את תקנה 11.
יש לשים לב לכוונת הממשלה שלא להאריך את תוקף תקנה 4 המאפשרת העברת נכסים בפטור ממס במסגרת הסדרי החובות ותוכניות ההבראה הנגזרות מהסדרים אלו.
החלטות בקשר לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי

4. התקבלו שורה של החלטות בקשר לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ולפעילות המנהלה להסדרים כדלקמן:

א. לבטל את חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב - 1992 (להלן - חוק המגזר החקלאי), ולקבוע כי הביטול ייכנס לתוקף החל ביום 30 ביוני 2006 (להלן - מועד הביטול).

ב. לקבוע הוראות מעבר בחוק המגזר החקלאי, לפיהן משקמים ימשיכו להוציא לפועל פסקים, החלטות והסדרים נוספים, אשר ניתנו, נקבעו או גובשו טרם מועד הביטול, בהתאם לסמכות הנתונה להם לעניין זה בחוק המגזר החקלאי, וכן לקבוע הסדרי מעבר נוספים אשר יתואמו בין שר האוצר לשר החקלאות ופיתוח הכפר.

ג. להנחות את שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר להפעיל את סמכותם, עד יום 31 באוגוסט 2004, על מנת לאשר את המשך פעילות המנהלה להסדרים במגזר החקלאי (להלן - המנהלה) עד למועד הביטול.

ד. להנחות את מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר והממונה על התקציבים, או מי מטעמם, בשיתוף עם מנכ"ל המנהלה, לגבש, עד יום 31 בדצמבר 2005, מבנה ארגוני לפעילותם של המשקמים לאחר מועד הביטול, להגדיר מועדים קבועים לבחינה מחודשת של הצורך בהמשך הפעילות ולקבוע אמות מידה לעניין זה.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר